<< Vissza a főoldalra

Ez az oldal a fordítási eltérések, betoldások, esetleges hibák elemzésére készült a Nestle Aland görög újszövetségi szövegváltozat fordításai (NA27) és Károli Textus Receptusának (TR) fordítása között. Az elemzés nem a Károli fordítás ellen készült, hanem a modernebb és alternatív fordításokra és azok értelmezési eltéréseire hívja fel a figyelmet, hiszen ezek régebbi kéziratok és kódexek szövegein alapulnak [alexandriai szövegtípus, nyugati szövegtípus], ezért hitelesebbnek mondhatóak. Az oldalnak nem célja az igazságot kimondani, meghatározni, hanem elgondolkodtatni, és emellett tájékoztatni [Megj.: Nyilván vannak szakkönyvek, amelyekben ennél részletesebben is utána lehet nézi az eltéréseknek, de interneten magyar nyelven ilyen nem lelhető fel, és az oldal is ilyen célból készült, nem a mélyebb kutatást, utána olvasást helyettesíti, hanem felhívni a figyelmet, hogy ezek az eltérések egyáltalán léteznek(!), és hogy milyen jellegűek], a hitbeli dolgokban a további elmélyedést és keresést elősegíteni, amelyek a fő oldalon található "Linktárban" folytathat, aki akar. Az ellenőrzéshez a neten található görög (NA26) újszövetséget [www.ujszov.hu] és a Codex Sinaiticust kéziratát [codexsinaiticus.org], és egyéb kódexeket, és alternatív fordításokat használtam. Az oldal a görög nyelv mélyebb ismerete nélkül készült, szótárak felhasználásával.. Ha valaki esetleg még ismer ilyen eltéréseket, vagy az oldalon valamilyen hibát észlel, kérem jelezze erre az e-mail címre, minden segítséget köszönök. (Segítségként a görög ABC, Nomina scara)

Az Újszövetség szöveghagyományozása a következők miatt változhatott, romolhatott Bruce M. Metzger kategorizálása alapján: „I. Véletlen változások 1. A rossz látás következtében történt elírások. 2. A rossz hallás következtében történt elírások 3. Csalóka emlékezet 4. Rossz döntések. II. Szándékos változtatások: 1. A helyesírás és nyelvtani formák megváltozása 2. A szövegharmonizációból eredő romlások 3. Semleges kiegészítések és egyéb bővítmények 4. Időrendi és földrajzi kérdések tisztázása 5. Az olvasatok egybeolvasztása 6. Dogmatikai szempontok alapján véghezvitt változtatások 7. Különböző részletek betoldása”

Ezen fenti kategóriákból egy Krisztusban hívő számára a legfontosabb a szándékos dogmatikai változtatások és a betoldások (II. 6, 7), mivel ezek azok, amelyek közvetlenül érintik a korábbi apostoli tudomány tanrendjét, amelyek valamilyen eretnek irányba terelnék az olvasó gondolkodását. A gyűjteményem elsősorban ezekre koncentrál, és ezen belül is fontos helyre teszi azokat változtatásokat/változatokat/hibákat stb., amelyek az apostoli levelekben kitapintható monoteizmust a két-isten (ditheizmus), majd három-istenhit (szentháromságtan) felé vinnék. Az oldalt folyamatosan javítom, változtatom, amint szükségét látom, vagy amint újabb elgondolkodtató szövegvariánsra bukkanok. Az eltéréseket nem kategorizáltam, kivéve a színeket, amelyek az általam vélt súlyozottságot hivatottak jelölni.

Frissítés dátuma: 2019.04.23.

1) A három mennyei bizonyságtevő (Comma Johanneum) A betoldott rész nem található a korai ógörög kéziratokban. I. Jn. 5:7-8

Károli fordítás
János elsõ levele 5:6 Ez az, a ki víz és vér által jő vala, Jézus a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel és a Lélek az, a mely bizonyságot tesz, mert a Lélek az igazság. 7 mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy. 8. És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy. "

Nestle szövege:
Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι᾽ ὕδατος καὶ αἵματος Ἰησοῦς Χριστός· οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι· καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια. 7 ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες 8 τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσιν.

fordítás:
"6 Ez jött vízen és véren át, Jézus Krisztus, nemcsak vízben, hanem vízben és vérben, és a Szellem a bizonyságtevő, 7 mert a Szellem az igazság, mert hárman vannak a bizonyságtevők, 8 a Szellem, és a víz, és a vér, és ez a három az egyért van" (a három egybetorkollik/egyben van/egy)

Igazolás: A Sinaiticus kép - én nem szerepel a betoldott szöveg. A 8. versben "és" helyett "mert" van és nincs ott a "a földön" szó. Lásd még a Comma történetéről.

Megjegyzés: A betoldás félreviszi a rész értelmét, ugyanis Isten hármas bizonyságtételéről, vagy tanúságáról van szó: a Fia mellett: ami a víz, a vér és a Szellem, ami ugyanazt az egyet tanúsítja, és aki hisz ennek: hisz Istennek.

2) Ki jelent meg testben? I. Tim 3,16 A korai kéziratokban "Isten" helyett "Aki" szerepel.

Károli fordítás:
I. Tim 3:16  "és minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe."

Nestle szövege:
"καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ."

fordítás:
"és elismerten nagy a kegyesség eme titka: Aki megjelent (láthatóvá lett) hústestben, igazolást nyert szellemben, megjelentetett az angyaloknak, hirdettetett a nemzeteknek, hitelre talált a világban, felvitetett dicsőségben."


Igazolás:
A Sinaiticus képén látható, hogy a szöveg fölé írta valaki (más színű tintával), mint megjegyzés, a "θε" karakter, hogy az Ὃς (aki) -al egybeolvasva kijöjjön a " θεός" (theos jelentése: Isten), viszont a kódex túlnyomó részt rövidítéssel írja az Isten szót (pl), ezért inkább az elképzelhető, hogy utóbbi föléírás később keletkezett, mint ahogy az eredeti szöveget leírták.
Továbbá a későbbi Alexandrinus kódexben is felfedezhető a javítási szándék: Itt megtekinthető

Eza táblázat időrendben összefoglalja, hogy a korai kódexekben hol szerepel "aki" (angolul: who) A 8. század előttről nem tudunk olyan kéziratot amely az THEOS változatot támasztaná alá és egyetlen egyházatya sem hivatkozott így rá. Egyértelműen dogmatikus alapú változtatással állunk szemben.

Megjegyzés: "Isten" megtestesülése helyett: Krisztus megtestesüléséről van szó.

3) Isten tulajdon vére? Vagy inkább tulajdonának vére? Csel. 20:28

Károli fordítás:
Apcs. 20:28  "Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett."

fordítás:
"ügyeljetek magatokra és az egész nyájacskára, amelyben titeket a Szent Szellem elöljárókul rendelt, hogy legeltessétek az Isten eklézsiáját, amelyet tulajdonának vére által szerzett  magának"

Nestle szövege:
"προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου"

Igazolás:
"Ezzel kapcsolatban rá kell mutatnunk arra is, hogy a dia tou aimatos tou idiou kifejezésnek lehet a megszokottól eltérő jelentése is. Ez a másik jelentés, amelyre az Apostolok cselekedetei írója gondolhatott, nem más, mint hogy "az ő sajátjának vérével" (...) Az idios egyes számának ez a tárgyatlan használata, amely máskülönben ismeretlen az Újszövetségben, közeli rokonokra utaló becéző kifejezésként elvétve megtalálható néhány görög nyelvű papiruszban. Lehetséges tehát, hogy "az övé" (ho idios) olyan cím volt amelyet a korai keresztyének adtak Jézusnak, hasonló a "szeretett"-hez (ho agapétos). Hasonlítsuk ezt össze a Róm 8,32-vel, amelyben Pál olyan összefüggésben utal Istenre, hogy ő "tou idiou uiou nem kímélte", amely világosan az 1Móz 22,16-ra utal, ahol a Septuaginta szövegében tou agapetou uiou-t olvashatunk" - Bruce M. Metzger, Bart D. Ehrman: Az Újszövetség szövege

Megjegyzés: Isten Tulajdonának a vére: az Ő Fiának a vére, aki a tulajdona Istennek. Isten Szellem (Ján. 4:24), a Szellemnek pedig nincs vére, a Fiának viszont, aki belépett a test és a vér, közösségébe, részese lett annak (Zsid.2:14), aki testé lett (Jn 1:14) lett vére, akinek a vérén szerezte az Isten a gyülekezetét. (I. Pét. 1:19, I. Pét. 1:2, Róm. 3:25; Zsid. 10:29; 12:24, Jel:7:14) Viszont sehol nem beszél arról az írás, hogy Isten a vérét adta volna, mindenütt a Fiáról, a Bárányról, Jézus Krisztusról beszél, aki meghalt a kereszten.

4) Krisztus mindenek felett áldandó Isten? Minden a központozástól függ. Rom. 9:5

Károli fordítás:
Rom. 9:5 "A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, aki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen."

Nestle:
"ὧν οἱ πατέρες καὶ ἐξ ὧν ὁ χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν"

fordítás:
"akiké az atyák és akikből van a Krisztus a test szerint. Az aki mindenek felett van, Isten, (vagy: a mindenek felett lévő Isten) áldott örökké, Ámen "

Megjegyzés: Nyelvtanilag nehezen eldönthető, hogy melyik fordítás a helytálló, mivel az eredetiben nem volt központozás, így a mondat tagolása dönti el (hogy hova tesszük a pontot és a vesszőt) az értelmét. A második fordítási alternatíva szerint a Pál apostol miután Krisztusról beszélt egy héber doxoloógiát mond az egyetlen igaz Istennek (héber nevén JHWH-nak, az Örökkévalónak), ahogy ezt máshol is megteszi, pl.: I.Tim.1:16-17, így ezt helytállóbbnak vélem.
(Ezen a weboldalon olvasható egy bővebb írás ezzel kapcsolatban)

5) Zsid. 1:8 "óh Isten" helyett "az Isten" szerepel:

Károli fordítás:
Zsid. 1:8 "Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája."

Nestle:  
"πρὸς δὲ τὸν υἱόν Ὁ θρόνος σου ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα [τοῦ αἰῶνοσ], καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας αὐτοῦ"

fordítás:
"a Fiúhoz pedig: A te trónod az Isten a korszakok korszakaiba, és az igazságod jogara a királyságod jogara"

Igazolás: Az "ὁ θεὸς" jelentése "az Isten". Az "O" határozott névelő a THEOS előtt, nem felkiáltó óh szó. Ez szerepel a Sinaiticusban is és mivel ez idézet a zsoltárokból, utána lehet nézni. A 45:6-7 zsoltárban, szintén több fordításban szerepel az "óh" szócska, de mint kiderült, ennek sincs alapja, a héberben még névelő sincs. (tehát: Trónod Isten örökké)

Héberben "Kiszakha (trónod) Elohím (Isten) `owlam (örökké) ... stb
LXX.-ben: " Thronos (trónod) su (tiéd) ho (az) Theos (Isten) ... stb.

Megjegyzés: A "oh" szócska fordításbeli értelmezés eredménye, ami miatt egy dologra konkretizálódik az idézett rész értelme, ugyanis mintha a Fiúhoz szólva mondaná "Óh Isten": a te trónod örök, ellenben a rész arról szól, hogy Isten maga a Trón (képes beszéddel a felkent király uralmának forrása), aki örök, a Fiúnak a trónja. Az idézet a 45. zsoltárból való, ahol a felkent királyt magasztalja, aki Istentől kapta uralmát (trónját), aki felkente örömnek olajával, ezért biztos az uralma, ahogy Krisztust (a Felkentet) is az Isten kente fel az uralomra. 

6) Minden teremtmény előtt, vagy minden teremtmény elsőszülötte? I. Kol. 1:15

Károli fordítás:
Kol 1,15  "A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;"

Nestle:
"ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,"

fordítás:
"Aki a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte,"

Igazolás: A "prototokos" jelentése: elsőszülött. Ugyanaz a szó áll ott is, ahol a gyermek Jézust Mária bepólyálta (Lk. 2:7). 

Megjegyzés: A fordítási hiba alkalmas arra, hogy félrevigye a rész értelmét, tudniillik, hogy Krisztus nem Isten minden teremtményének elsőszülöttje, hanem csak előtte született minden teremtménynek.

7) Aki tudatlan, legyen tudatlan? (más fordításban: "aki nem ismeri el, hát ne ismerje el") I. Kor. 14:38

Károli fordítás:
I. Kor. 14:37-38:  "Ha valaki azt hiszi, hogy ő próféta, vagy lelki ajándék részese, vegye eszébe, hogy a miket néktek írok, az Úr rendeletei azok. A ki pedig tudatlan, legyen tudatlan."

Nestle:
"εἰ δέ τις ἀγνοεῖ ἀγνοεῖται"

fordítás:
"ha pedig valaki nem ismeri el, nem ismertetik (el)"

Igazolás: Az agnoeo jelentése hogy "nem ismernek el" valakit, vagy visszautasítanak. 

Megjegyzés: Pálnak az ékes rendről szóló utasításait megerősítve szól úgy, hogy azok az Úr rendeletei (nem a sajátjai) és aki ezeket nem ismeri el, őt sem fogják elismerni még, ha magáról azt is mondja: próféta, szellemi ajándék részese, stb. Ellenben a károli fordítás ezt erőtleníti azzal, hogy aki tudatlan ezekben, legyen csak tudatlan (nem is számít?), holott arról van szó, hogy nem ismerik el azt, aki ezeket (az Úr rendeleteit Pál által) nem ismeri el.

8) Milyen öröm helyett? Zsid 12:2

Károli fordítás:
Zsid 12:2 "Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült."

Nestle:
"ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ κεκάθικεν."

fordítás:
"tekintve a hit fővezérére és beteljesítőjére, Jézusra, aki az előtte levő örömért a kereszt gyalázatát megvetve (azt) eltűrte, az Isten trónjának jobbjára ültettetett, "

Igazolás: Az "anti" jelent "ért"-et is, az angol fordításokban így fordították (for), mint ahogy a magyarban máshol károli is: pl.: ahol Ézsau egy tál ételért eladja az elsőszülöttséget (Zsid 12:16).

Megjegyzés: Talán érthetőbb az, hogy Krisztus az előtte levő örömért és dicsőségért, ami várta az Atya jobbján (az ő trónján) vetette meg a gyalázatot, és szenvedett keresztet, mint hogy egy előtte lévő ismeretlen öröm helyett.

9) Kit/Mit várunk valójában? Tit. 2:13

Károli fordítás:
Tit. 2:13 "Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; aki önmagát adta mi érettünk"

Nestle:
"προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ, 14ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα"

fordítás:
"várva a nagy Istenünknek és Szabadítónknak dicsősége megjelenését, Krisztus Jézusunkat, ama boldog reménységet, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden törvénytelenségtől, és tisztítson magának körülötte lévő népet, jó munkára buzgólkodót,"

Igazolás/Megjegyzés: A "nagy Istennek és Megtartónknak" a birtoka a "dicsőség", aki a Krisztusunk, a boldog reménység, akinek a megjelenését várjuk, aki önmagát adta, nem pedig "nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak" a dicsőségéről van szó, aki(ami?) önmagát adta. A "dicsőség" nem adhatja önmagát, teljesen érthetetlenné válik ez alapján a rész. Csak egy valaki adta érünk magát és egy valakit várunk, és ez Krisztus Jézus. (A Sinaiticusban rövidítéssel van a neve)

10) Kinek a titka és mi a titok? Kol. 2:2

Kol. 2:2 "Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére,"

Nestle:
"ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συνβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ,"

fordítás:
"hogy megbátorodjanak a szíveik, összeforrva szeretetben és (eljutva) a teljes meggyőződésnek minden gazdagságára, az Isten titkának a megismerésére: (aki a) Krisztus, "

Megjegyzés. Ami érdekességet találtam, azon felül, hogy a nestle szövegnek ez a helyes fordítása, a Sinaitikusban megtekinthető, aminek lényege, hogy a titok nem is Krisztus, hanem Krisztus Atyja, ugyanis patros(Atyja) olvasható Krisztus előtt. Ennek a résznek számtalan szövegváltozata létezik, érdemes elolvasni, hogy a szövegkritikusok mi alapján döntöttek a mostani változat mellett. (Itt)

11) Tagadás helyett állítás? Kol. 2:18

Károli fordítás:
Kol 2,18: "Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével."

Nestle:
"μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ ἑόρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, "

fordítás:
"senki titeket jutalomra méltatlannak ne mondjon, alázatoskodásban tetszelegve és az angyalok tiszteletében, amiket látott fitogtatva, hiábavalóan felfuvalkodva a hústestének értelme által"

Igazolás: A Sinaiticusban csak mint föléírás szerepel a tagadó szócska a "horaken" (látott) előtt.

12) Jelentős típushiba: "A mi Urunknak Jézus Krisztusnak Istene és Atyja!"

Károli fordítás:
Ef. 1:3 "Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki ..."

Nestle:
"Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" 

fordítás:
"Áldott a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Istene és Atyja" 

Ugyanaz: I. Pét 1:3. 

Károli: I. Kol. 1:3 "Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának,"
fordítás:               "Hálát adunk az Istennek, a mi urunk Jézus Krisztus Atyjának"
Károli: I. Kol. 3:17 "... hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa."
fordítás:                  "... hálát adván az Istennek, az Atyának Ő általa" (v. Atya Istennek)
Károli Fil. 4:20 "Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké"
fordítás:            "a mi Istenünknek és Atyánknak pedig dicsőség a korszakok korszakaiba"
Károli Ef. 3:14 "Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,"
fordítás:            "Ezokáért meghajtom térdeimet az Atya előtt" (Itt)
Károli II. Kor. 11:31 "Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja tudja"
fordítás:                     "az Úr Jézus Istene és Atyja tudja"
Károli: Róm. 15:6 "Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját."
fordítás:                "hogy egy indulattal és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunknak, Jézus Krisztus Istenét és Atyját" (Itt)

Megjegyzés: Nagyon fontos látni, hogy hálát nem Istennek és még valaki másnak, Jézus Krisztus Atyának adunk, mert egy az Isten, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istene és Atyja, az egyetlen igaz Isten. A szöveg alapja lehet valamiféle többistenhitnek.

13) Szellem és lélek kifejezések egybekeverése!

A psuche - használatára egy pár példa a Károliból:

Mát. 10:39. A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.
Luk. 12:19. És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél!
Márk. 8:37. Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?
I. Jn. 3:16. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.
I. Pét. 1:9. Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét.
Luk. 21:19. A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.
Zsid. 10:39. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.
Apcs. 2:27. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.
Róm. 2:9. Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek;
II. Kor. 1:23. Én pedig az Istent hívom bizonyságul az én lelkemre, hogy titeket kímélve nem mentem el eddig Korinthusba.
I. Pét. 1:22. Lelketeket (psuche) az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek (pneuma) által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
Ef. 6:6. Nem a szemnek szolgálván, mint a kik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből,
Fil. 2:30. Mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, koczkára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nékem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen.
Apcs. 20:10. Pál pedig alámenvén, reá borula, és magához ölelve monda: Ne háborogjatok; mert a lelke benne van.
Apcs. 14:22. Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.

Amint a fentebbi listából látszik, a psuche leggyakoribb használata a: lélek és az élet szavak.

A pneuma - használatára egy pár példa a Károliból:

Gal. 5:25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
I. Thess 5:19. A Lelket meg ne oltsátok.
I. Kor. 12:9. Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
Apcs. 13:52. A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.
I. Kor. 14:32. És a prófétalelkek engednek a prófétáknak.
Róm. 8:15. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16. Ez a Lélek (pneuma) bizonyságot tesz a mi lelkünkkel (pneuma) együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
I. Pét. 1:22. Lelketeket (psuche) az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek (pneuma) által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;
Luk. 6:18. És a kik tisztátalan lelkektől gyötrettek, meggyógyulának.
Ef. 4:23. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,
Ján. 3:6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
Ján. 4:24. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
I. Kor. 14:15. Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.
I. Tim. 4:1. A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén.
I. Ján. 4:1. Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
Mát. 5:3. Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
Mát. 27:50. Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.
Mark. 1:12. És a Lélek azonnal elragadá őt a pusztába.
Róm. 12:11. Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
I. Kor 16:18. Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért az ilyeneket.
Ján. 6:63. A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet. (zoé)
I. Kor. 2:11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
Luk. 8:55. És visszatére annak lelke, és azonnal fölkele; és ő parancsolá, hogy adjanak néki enni.
I. Kor. 2:13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
I. Kor. 2:14. Érzéki (psuchikos) ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének (pneuma) dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen (pneuma) ítéltetnek meg.

Amint a fentebbi listából látszik, a pneuma leggyakoribb használata szintén a lélek. Nagybetűvel írva Isten Lelke, és még használatos a tisztátalan lelkekre is, akik a démonok.

És egy üdítő példa a helyes használatra:

1Kor 15:45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké (psuche); az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé (pneuma)

Megjegyzés: Amint a fentiekből látszik az a psuche és a pneuma-t is léleknek fordítja az ember esetében, és nem választja szét azt, amit a görög (és más nyelvek is) igen. Egyedül az Isten Lelke esetében lehet tudni, hogy most éppen Pneuma(Szellem)ról van szó, mivel abban segít a nagy kezdőbetű, ellenben az ember esetében teljes a kavalkád. További kavarodást okoz a psuchikos szó, amit érzékinek fordít, de amit a legtöbb külföldi fordítás lelkinek, avagy természetesnek fordít. (természetes ember nem értheti a szellemit)

A modern fordítások következetesen a pneuma - ra a szellemet (angol: spirit) a psuche - re pedig a lélek (angol: soul), avagy élet szót használják, megkülönböztetve az Istentől való emberi leheletet, szellemet (szél szóból származtatott szó) magától az élettől, lélektől, lénytől stb. amit psuche jelentése magába foglal. 

14) Vallás, helyett megvallás, rendelte helyett létrehozta? Zsid. 3:1-2

Károli fordítás:
Zsid. 3:1-2 "figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, 2 aki hű ahhoz, a ki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában."

Nestle:
"κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν, 2πιστὸν ὄντα τῷ ποιήσαντι αὐτὸν ὡς καὶ Μωυσῆς ἐν [ὅλῳ] τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. "
                                                                                                                        
fordítás: "figyeljetek a mi hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű volt ahhoz aki alkotta, mint Mózes is az ő egész házán"

Indoklás: A ποιησαντι elsődleges jelentése: csinál, alkot, tesz. A Jel. 14:7 -ben Istenre ugyanezt a szót használja, arra aki mindeneket alkotott.

15) Fil. 2:6 Hogy is van ez?

Károli fordítás:
Fil. 2:6: "A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő"

Nestle:
"ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,"

fordítás:
"aki istennek alakjában létezve (birtokolva isten formáját) nem tartotta megragadni valónak (sóvárgás tárgyának/zsákmányként) az Istennel való egyenlőséget"

Igazolás/Megjegyzés: Krisztus azt a dicsőséget, amiben létezett földi napjai előtt (Isten formája) nem tartotta megragadni valónak, zsákmánynak, hanem erről lemondott, magát kiüresítve, rabszolgai formát felvéve és emberhez hasonlóvá válva stb. Az újabb tagmondat bevezetése hibás. ("hogy" nincs)

16)  I. Ján. 5:20 Kit ismertünk meg?

Károli fordítás:
"de tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. "

Nestle:
"οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. "

fordítás:
"Tudjuk pedig, hogy az Isten Fia megérkezett és értelmet adott, hogy megismerjük az Igazit (valódit) és az Igaz(i)ban vagyunk, az Ő Fiában Jézus Krisztusban. Ez az Igaz(i) (valóságos): Isten és az örök élet."

Megjegyzés: Véleményem szerint az Isten Fia azért jött, hogy az igazi (valódi) Istent megismerjük, aki a Jézus Krisztus Istene és Atyja, az igazi (ἀληθινὸν) Isten maga, és mi az Igaz(i)ban vagyunk és az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ez az Igaz(i) (ἀληθινὸν) pedig: "Isten és az örök élet"  (Jn 17:3-hoz hasonlóan, ahol azt imádkozza Jézus az ő Istenének és Atyjának, hogy: az pedig örök élet, hogy megismerjenek Téged, az egyetlen igazi Istent (μόνον ἀληθινὸν θεὸν) és akit elküldtél a Jézus Krisztust (καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν)


17) Apróságnak tűnő hiányosság? Zsid. 1:6

Károli fordítás:
"Viszont mikor behozza (?) az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai."

Nestle:
"ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ"

fordítás:
"amikor pedig ismét bevezeti az elsőszülöttet a lakott földre így szól: És hódoljanak neki az Istennek minden angyalai"

Igazolás: A palin szó szerepel a régebbi kéziratokban (Sinaiticus), amit a károli "viszont"-nak fordít, aminek alternatív fordítása az "ismét/újra". (sok fordítás így hozza) A "világ" helyett a "lakott föld" a helyes fordítás (mert nem kozmos, hanem oikoumene van a szövegben)

18) Mit ne hagyjunk el valójában? Zsid. 10:25

Károli fordítás:
"El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget."

Nestle:
"μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν."

fordítás: "Nem hagyva el a saját összegyülekezésünket (egybegyűlésünket), amint szokása némelyeknek, hanem buzdítva egymást, annyival inkább amennyire látjátok közeledni ama napot"

Indoklás: A episunagoge jelentése összegyülekezés, egybegyűlés nem pedig gyülekezet (ekklesia).

Megjegyzés: A összegyülekezés szokásának felhagyásáról van szó, nem pedig egy gyülekezet elhagyásáról. (számtalan felekezetben sablon érv szokott lenni arra, hogy a szentségtelen gyülekezetet sem szabad otthagyni, és erre a részre akarják úgymond röghöz kötni a híveket a szektavezérek.)

19)  Megszenteltek, helyett megszeretettek? Júd. 1:1

Károli fordítás:
"Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig atyafia, az elhívottaknak a kik az Atya Istentől megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak: "

Nestle:
"Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις, κλητοῖς·"

fordítás:
"Júdás, Jézus Krisztusnak rabszolgája, Jakabnak pedig testvére, az Isten Atyában megszeretetteknek és a Jézus Krisztus által megőrzött elhivatottaknak.

Igazolás: Az "hgaphmenoiv" áll a szövegben (szótő: agapao) aminek jelentése: szeretni, beleszeretni, megszeretni.

20) Meddig nem álltak még ellen? Zsid. 12:4 (Ez egy sajtóhiba a Károliban)

Károli fordítás:
"Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen."

Nestle:
"Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι"

fordítás:
"mert nem álltatok ellen vér(ontás)ig a bűn elleni tusakodásban"

Igazolás: A aima-tov jelentése: vér, vérontás, halál.

Megjegyzés: Állítólag ez csupán egy makacs sajtóhiba.

21)  II. Thess 2:4

Károli fordítás:
"A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát."

Nestle: "ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός "
Siani     "ο  αντικειμενοϲ (föléírás: Itt            ) επι πατα   λεγομενον θν     η ϲεβαϲμα   ωϲτε  αυτον  ειϲ τον ναον του  θυ    καθιϲαι   αποδικνυντα   εαυτον οτι εϲτιν  θϲ"

fordítás:
"aki ellenszegül (és fölé emelkedik) mindennek, ami Istennek és imádásra méltónak mondanak, úgy, hogy maga az Isten templomába beül, egy Istennek mutatva magát"

Igazolás: "mint Isten" nincsen. "fölé emelkedés" csak föléírásban. Talán jobb fordítás, hogy egy Istennek mutatja magát.

22)  II. Thess 3:5

Károli fordítás:
"Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra."

Nestle:
"Ὁ δὲ κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομονὴν τοῦ χριστοῦ."

fordítás:
"Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára"

Igazolás: A "Krisztus" birtokos esetben van (Krisztusé), így ez jobb fordítás, ugyanez igaz az Isten szeretetére.

Megjegyzés: Azért tartom tévesnek a részt, mert értelmileg mást jelent, mert Isten irántunk való szeretetéről van szó, és Krisztus állhatatosságáról (az Atyához), nem a mi szeretetünkről és a Krisztus iránt való állhatatosságról. Értelmileg egészen mást jelent a kettő.

23) Ki beszél és kiről? Jel. 5:10

Károli fordítás:
"És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön."

Nestle:
"καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύουσιν ἐπὶ τῆς γῆς."

fordítás:
"és tetted őket Istennek királyságává és papjaivá és királyként uralkodni fognak a földön,"

Megjegyzés/Igazolás: A görögben ez van és logikus is, hogy a 24 vén és a 4 élőlény nem saját magáról beszél, hanem azokról, akiket a Bárány megvásárolt minden törzsből és népből, azaz az Egyházról.

24)  II. Pét. 1:1 Urunk, vagy Istenünk?

Károli fordítás:
"Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, a kik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában:"

Nestle:
"Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ"
Sinai:
"ϲυμεων  πετροϲ δουλοϲ και αποϲτολοϲ   ιυ  χυ              τοιϲ ϊϲοτιμον ημιν λαχουϲιν πιϲτιν  ειϲ δικαιοϲυνην του κυ    ημων και  ϲωτηροϲ  ιυ  χυ"

Nestle Fordítás:
Simon Péter, Jézus Krisztus (rab)szolgája és apostola akik velünk egyenlő értékű drága hitet nyerek a mi Istenünknek és üdvözítő Jézus Krisztusunknak igazságosságában"
Sinai Fordítás:
Simon Péter, Jézus Krisztus (rab)szolgája és apostola akik velünk egyenlő értékű drága hitet nyerek a mi Urunknak és üdvözítő Jézus Krisztusunknak igazságosságában"

Megjegyzés: A Sinai szövegében az "Isten"-nél "Úr" szerepel. Lásd: kép. A Vaticanusnál "Theos" van. Az apostoli terminológiában az Atya az Istenünk, Jézus Krisztus pedig az Urunk (I. Kor. 8:6). Talán a félreérthetőség elkerülése keletkezett a Sinai olvasata. A Károli fordítása is ezt a bizonytalanságot tükrözi, mert mintha "Istenünk és megtartónk" kijelentés kizárólag Jézusra vonatkozna, viszont a jobb olvasat, amelyet több modern fordítás is visszaad így hangzik: "drága hitet nyerek a mi Istenünknek és szabadító Jézus Krisztusunknak igazságosságában" - amely elválasztja Istenünket, az Atyát és Jézus Krisztust, az Isten Fiát, aki Urunk.


25) Jel. 1:8

Károli ford. "Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható."

Nestle:"Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει Κύριος, ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ"

Fordítás:
"Én vagyok az Alfa és az Omega, mondja az Úr, az Isten, aki van és aki volt és aki lesz, a Mindenható!"

Igazolás: A "kezdet és vég" nincs a szövegben, az Úr helyett pedig az "Úr, az Isten van"
Sinaiticus kép: Itt
Vaticanus kép: Itt

26) Jel. 1:10 és 11

Károli fordítás:
"10. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, 11 A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; amit látsz írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában"

Nestle:
"ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος 11. λεγούσης (Ὃ βλέπεις) γράψον εἰς βιβλίον (καὶ) πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν "

fordítás:
"Szellemben az Úr napján lettem, és nagy hangot halottam mögöttem, mint egy harsonáét, 11 amely mondta: (amit látsz), írd könyvtekercsbe és küldd el a hét gyülekezetnek: Efézusba, ..."

Igazolás: "voltam",  helyett "lettem" fordítandó. Az "Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó" nem szerepel a szövegben, ráadásul, az "amit látsz" is föléírás.
(Sinaiticus: Itt) Az "amely Ázsiában van" szöveg sincs a szövegben.

27) Honnan szól a szózat valójában? Jel. 21:3

Károli fordítás:
"És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök."

Nestle:
"καὶ (ἤκουσα) φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται"

Sinai:
"κ(αι)             φωνη  μεγαλη   εκ του θρονου λεγουϲα  ϊδου η ϲκηνη του θυ  μετα των  ανων και εϲκηνωϲεν  μετ  αυτων και  αυτοι λαοι  αυτου εϲονται αυτοϲ ο θϲ  εϲται μετ αυτων

Fordítás:
"és (hallottam) egy nagy hangot a királyi székből, mondván: "Ímé az Isten sátora .... stb"

Igazolás: Trón van a szövegben, nem ég. (tronos)

28) Jel. 3:1 Kicsit más, de azért mégse mindegy:

Károli fordítás:
"A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a hét csillag"

Nestle:
"Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας"

fordítás:
"szárdeszbeli gyülekezet angyalának ezt írd: ezeket pedig az mondja, akinél van az Isten hét Szelleme és a hét csillag"

29) Júd. 1:4 Betoildás.

Károli fordítás:
"....és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják."

Nestle:
"καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι"

fordítás:
" és az egyedüli Uralkodót és Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadva"

Igazolás: A Sínai kéziratban is ezt találtam.

30) Júd. 1:22 Ez bizony egészen mást jelent!

Károli fordítás:
"És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket."

Nestle:
"Καὶ οὓς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους"

fordítás:
"könyörüljetek azokon, akik kételkednek"

Igazolás: A "diakrino" jelentése: kételkedő, hezitáló, bizonytalan. (ha nem ige)

31) I. Ján. 3:1 Nem csak neveztetünk Isten gyermekeinek, hanem azok is vagyunk! 

Károli fordítás:
" Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt."

Nestle: "Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καί ἐσμέν διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν

fordítás: "nézzétek milyen szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekeinek hívatunk, és (azok is) vagyunk, ezért nem ismer minket a világ, mert nem ismeri Őt."

Igazolás: Az "és azok is vagyunk" tagmondat hiányzik a szövegből. 

32) I. Ján. 2:27 A Szellemből kenet lett az értelmező/másoló tolla által? Avagy a kenetből lett szellem?

Károli:
"és az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. "

Nestle: "καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς

Nestle: ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ."
Sinai:  "αλλ    ωϲ  το αυτου  πνα   διδαϲκει  ϋμαϲ περι  παντω    και αληθηϲ εϲτι    και ουκ εϲτιν ψευδοϲ  και καθωϲ  εδιδαξεν ϋμαϲ   μενετε εν αυτω"

fordítás:
"és amit titeket illet, a Kenet, amelyet Tőle kaptatok, megmarad bennetek, és nincs szükségetek arra, hogy bárki tanítson titeket, hanem amint az Ő Szelleme (kenete) megtanít titeket mindenre, és az igazat és nem hazugságot, és ahogyan megtanított titeket, (úgy) maradjatok benne "

Igazolás/Megjegyzés: A kiemelt résznél a Sinai kéziratban pneuma szerepel a mondat utolsó gondolatsorában és csak melléírásban "kenet", mindezek mellett elképzelhető, hogy a változtatás ellenkező irányba történt (abból kifolyólag, hogy a másoló nem értette a bennünk lévő kenetet és értelmezte bennünk levő szellemre), tehát kenetből lett a szellem. A kéziratok többsége a kenet változat mellett teszi le a voksát.

33) I. Ján. 1:4 Nem mindegy, hogy a tiétek, vagy a miénk. (Gyakori másolói hiba, ami a félrehallásból eredhet, ugyanis a "mín" vagy "hemín" majdnem ugyanúgy hangzik)

Károli:
"És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen."

Nestle:
"καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. "

fordítás:
és ezeket írjuk mi, hogy örömünk beteljesedjen"

Igazolás: kép
Megjegyzés: A saját örömükről ír, nem a címzett öröméről.

34) I. Tim 1:1  

Károli:
Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint,

Nestle: "Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ᾽ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν "
Sinai:  "παυλοϲ αποϲτολοϲ   χυ  ιυ                 κατ    επαγγελιαν θυ  ϲρϲ         ημω   και κυ  ιυ  χυ            τηϲ ελπιδοϲ ημων "

fordítás:
Pál, Krisztus Jézus apostola, a mi (szabadító) Istenünk ígérete és a mi Urunk Krisztus Jézus, a mi reménységünk szerint

35) I. Tim. 1:5 és Róm. 10:4, I. Kor. 15:24 Aminek vége van, azt el lehet felejteni, de aminek célja valami, az mindig is fontos marad.

Károli:
I. Tim. 1:5  "A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet: "
Róm. 10:4  "Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára"

fordítás:
I. Tim. 1:5 "A parancsolat célja pedig ..."
Róm. 10:4 "A törvény célja Krisztus minden hívőnek a megigazulására"

Megjegyzés:A "τέλος" jobb fordítás a végcél/betöltése/csúcspont.

36) Gonoszság/hamisság helyet törvénytelenség, sok helyen:  Tit. 2:14, Mát. 7:23, Mát: 24:12, Róm. 4:7, 6:19 II. Kor. 6:15, II. Thess. 2:3,7 Zsid. 1:9, 10:17 

Károli:
"A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól"

Nestle:
ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας

fordítás:
"aki odaadta önmagát miértünk, hogy megváltson minden törvénytelenségtől.

Igazolás: Az anomos fordítása: törvénytelenség: I. Ján. 3:4

37) Egyszülött Fiú vagy "egyszülött Isten."? - Ján. 1:18

Károli:
"Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt."

Nestle:
"θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο."

fordítás:
"Istent soha senki nem látott, az Atya keblén lévő egyszülött Isten, az jelentette ki"

Megjegyzés: "Az Újszövetség néhány szakaszát azért változtatták meg, hogy azzal Jézus isteni természetét nyomatékosítsák. Az egyik legérdekesebb szövegváltoztatás János evangéliuma bevezetőjének végén található, amelyben a legtöbb kézirat szerint "az egyetlen Fiú, aki az Atya kebelén van" (1:18). Ezzel szemben néhány más, főleg alexandriai jellegű forrás szerint Jézus "az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van". Miközben számos szövegkritikus (Megj.: lásd. a Nestle-Aland szövegének döntését) továbbra is ezt tartja az eredeti szövegnek, az sem kizárt, hogy a változtatás azoknak az alexandriai másolóknak a műve, akik Jézus isteni mivoltát kívánták hangsúlyozni azokkal szemben, akik Jézust pusztán embernek tartották" - Forrás: Bruce M. Metzenger és Dart D. Ehrman - Az újszövetség szövege 320o.

38) Ján. 1:3-4 Egy mondat tagolásán sok múlik!

Károli fordítás:
"3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. 4. Őbenne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;"

Sinai szöveg:
"3 πατα δι αυτου  εγενετο και χωριϲ αυτου  εγενετο ουδεν. ὁ  γεγονεν  4 εν αυτω ζωη εϲτιν και η ζωη ην το φωϲ των ανθρωπων "

"Minden Őáltala lett, és nélküle semmi.
Ami lett Őbenne, élet volt, és az élet volt az emberek világossága"

Igazolás: A Sinai képe alapján inkább az helyes, hogy ουδεν egy szó, jelentése semmi, amit a föléírás két szóvá akart tenni "ουδε εν" azaz "egy sem"

39) Ján. 3:13 - Betoldás.

Károli:
"És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van."

Nestle:
"καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου."

fordítás:
"és senki sem ment fel az égbe, csak az, aki az égből szállt le, az ember fia"

Igazolás: A Nestle szövegében és a Sinai képen sincs az a tagmondat hogy "aki a mennyben van"

40) Mát. 24:36, Mk.13:32 Kimaradt a "Fiú sem". Valakiknek nem tetszett, hogy van olyan, amit Isten fia sem tud. Lentebb ennek "megoldását" láthatjuk.

Károli:
"Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül."

Nestle:
"Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατὴρ μόνος. "

fordítás:
"arról a napról és arról az óráról pedig senki sem tud, az egek angyalai sem, a Fiú sem, egyedül csak az Atya."

Megjegyzés: "6. Dogmatikai szempontok alapján véghezvitt változtatások: ...Jézus azon kijelentése, mely szerint "Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak egyedül az Atya" elfogadhatatlan volt azon másolók számára, akik nem tudták összeegyeztetni Jézus "tudatlanságát" isteni természetével, s így a helyzetet azzal kívánták "menteni", hogy egyszerűen kihagyták a "sem a Fiú" kifejezést." Forrás: Bruce M. Metzenger és Dart D. Ehrman - Az újszövetség szövege 300o.

41) A Ján. 8:3-11 A házasságtörő nő története korai kéziratokból egy az egyben hiányzik. (Leírás)

42) A Márk evangéliuma a korai kéziratokban a 16:9-versnél befejeződik és nincs tovább. A két legrégibb Márk. 16 a 9-20. versek kéziratban, a Sinaiticus és a Vaticanus kéziratban nem szerepel; más kéziratokban ezek a versek részleges kihagyásokkal és eltérésekkel fordulnak elő. Ezek a lényegesebb részek, amelyek hiányoznak:
Márk 16:16 Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Márk 16:17 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

(Leírás)

43) Eféz. 3:9 Betoldás.

Károli:
"És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;"

Nestle:
"καὶ φωτίσαι * τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι,"

Fordítás:
"miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett."

Megjegyzés: Ezen rész szerint az Isten egyedül teremtett, nincs ott az, hogy:  "Jézus Krisztus által".

44)  I. Pét. 4:14 Betoldás, amely a Szellem dicsőítését hivatott alátámasztani.

Károli:
" Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt.

Nestle:
"εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται."

Fordítás:
"Ha a Felkent nevéért szidalmat kaptok, boldogok vagytok, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek Szelleme."

45)  Luk. 9:55-56 Betoldás.

Károli:
"De Jézus megfordulván, megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek:  56. Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Elmenének azért más faluba.
Nestle:
"στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην"

Fordítás:
55. megfordulva pedig megfeddte őket 56. és elmenének másik faluba.

Megjegyzés: A 55. rész valódi betoldásnak tűnik, ellenben az 56 csak evangéliumokon belüli áthelyezés, Ján. 3:17 interpretációja alapján.

46) Róm. 8:1 Betoldás.

Károli:
"Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint."

Nestle:
"Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ"

Fordítás:
"Következőleg semmi kárhoztató ítélet nem szól azok ellen, akik a Felkent Jézusban vannak,"

47)  Apcs. 8:37 Betoldás

Károli:
"37. Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia."

36. után 38. jön.

Igazolás: A Nestle (27) szövege kihagyja, és a Sinai-ban sincs.

Megjegyzés: Úgy tűnik ez a vers egy az egyben hiányzik a régi kéziratokból. Lehet, hogy azért került bele, hogy a keresztelői fogadalmakat és egyéb liturgikus vallástételeket igazolja? A hit szabálya szerint viszont elég volt csak a bemerítkező szándéka.

48) Mát. 17:21, Mk. 9:29 Vajon tényleg csak így lehet kiűzni? Betoldás....

Károli:
"21. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által."

Igazolás: A NA27 (Nestle Aland 27. kiadása)  kihagyja. (20 vers után 21 jön) A Sinai kódexben % - jellel a kéziratban külön fölé van írva a szöveg: Így és így

Megjegyzés: A vers egy valódi betoldás. Ezek szerint később helyezték oda.
Ugyanez figyelhető meg a Mark. 9:29 versben, ahol a "böjt" szó lett odahelyezve. (NA27 szövegváltozatban és Sinaiban és a Vatikániban nem szerepel)

Igazolás: "5. A keresztyén aszkézis... Az aszkétizmus szempontjainak megfelelő szövegváltoztatás egyik leghíresebb példája Márknak abban a beszámolójában található, amelyben tanítványai sikertelen démonűzési kísérlete után Jézus a következőket mondja: "Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal." (Mk. 9:29) Sok kézirat egy fontos részlettel egészíti ki Jézus szavait: "csak imádsággal és böjtöléssel" Ez az aszkéta életet úgy mutatja be, mint amely nélkülözhetetlen a világban tomboló gonosz erők fölötti győzelemhez." Bruce M. Metzenger és Dart D. Ehrman - Az újszövetség szövege 327o.

49) Mát. 18:11 Betoldás

Károli:
"11. Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, a mi elveszett vala."

Ez a vers ugyancsak betoldás.

Igazolás: Az NA27 kihagyja (10. vers után 12. jön) Sinaiban pedig.

Megjegyzés: Ez a vers nem valódi betoldás, mivel a Luk.19:10 - ben szerepel ugyanez a vers, amely a régi kéziratokban is szerepel, tehát ez Jézus mondás, csak egy másik evangéliumból került át ide. (evangéliumok szinkronizálása lehetett a cél) Sínai és Vatikáni kódexben nem szerepel.

50) Mát. 20:16 A második tagmondat másolói betoldás?

Károli:
"16. Ekképen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak."

Nestle:
"Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι     πρῶτοι      καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι."
Sinai:
"ειμι ουτωϲ εϲον τε οι εϲχατοι πρω τοι    και οι πρωτοι εϲχατοι"

Fordítás:
"Ekképen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók"

Igazolás: NA27 nem tartalmazza, ahogy az idézetből látszik is, úgyszintén a Sínainál is véget ér az eschatos, azaz "utolsók" szónál.

Megjegyzés: Ez a rész nem valódi betoldás, mivel a Mát.22:14 - ben szerepel, amely a régi kéziratokban is szerepel. Tehát itt a másoló az evangéliumon belül másolt át egyik részből a másikba. Több hasonló jellegű betoldás is létezik az evangéliumokban, ezek nem lesznek mind felsorolva, lévén ihletett versekről van szó, csupán csak a másolók túlbuzgalma és az evangéliumok szinkronizálása miatti okok következtében került be oda is, ahol eredetileg nem szerepelt.

51) Mát. 20:22; 23 Betoldás. Keresztelésről szó nincs!

Károli:
"22. Jézus pedig felelvén, monda: Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, a melyet én megiszom? és megkeresztelkedhettek-é azzal a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem? Mondának néki: Meg."

"23. És monda nékik: Az én poharamat megiszszátok ugyan, és a keresztséggel, a melylyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek; de az én jobb és balkezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, a kiknek az én Atyám elkészítette."

Csia fordítás:
Mt. 20.22 Jézus azonban ezt válaszolta neki: "Nem tudjátok, mit kértek! Vajon képesek vagytok kiinni azt a poharat, melyet nekem kell kiinnom?" - "Képesek vagyunk" - felelték.
Mt. 20.23 Mire ő ezt mondta nekik: "Poharamból ugyan inni fogtok, de a jobb-, vagy baloldalamon való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek Atyám elkészítette."

Igazolás: A kiemeltek nincsenek benne az NA27 szövegében, sem pedig a Sinai kódexben.

Megjegyzés: Valószínűleg másolói interpretáció a Luk.12:50 alapján. Talán itt mégsem kellene szerepelnie, ha Jézus ilyet nem kérdezett.

52) Apcs. 21:25 Egy dolog az, ha nem köteleznek, egy másik, hogy meg is tiltják! Betoldás.

Károli:
"A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők semmi ilyenfélét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magokat mind a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fúlvaholt állattól, mind a paráznaságtól."
 
Nestle:
"περὶ  δὲ τῶν πεπιστευ κότων ἐθνῶν  ἡμεῖς    ἀπεστείλαμεν  κρίναντες φυλάσσεσθαι       αὐτοὺς  τό τε  εἰδωλόθυτον καὶ αἷμα   καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν"
Sinai:
" περι  δε των πεπιϲτευ κοτων εθνων  η μειϲ    επεϲτιλαμε      κριναντεϲ φυλαϲ ϲεϲθαι        αυτουϲ το τε   ειδωλοθυτον και αιμα    και πνικτον και  πορνιαν"

Fordítás:
"A hívőkké lett nemzetek felől pedig levélben közöltük határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványáldozattól és vértől és fojtott állattól és paráznaságtól"

Megjegyzés: A betoldás célja valószínűleg a törvénytelenség elősegítése, hiszen a négy parancsolat nem tartalmazza Isten teljes elvárását (pl. ne ölj sincs benne), amit fokozatosan munkál ki a Szellem a híthűben. (Ez. 36:27, Jer. 31:33, Ézs. 56:6-7, Ézs. 66:17;23)

53) I. Ján. 4:3 Megtagadja, vagy elválasztja Jézust?

Károli:
"És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke."

Nestle:
καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν

Soos:
"És minden lélek, mely Jézust felosztja, nem Istentől van, és ez az antikrisztus..."

Megjegyzés:  Bizonyos iratokban μὴ ὁμολογεῖ [nem vallja] helyett a λυει  [elválaszt, feloszt] szó áll. (Vulgáta, Iraneaus 1739, Alexandriai Kelemen 1739, Origenész 1739, Lcf.) és az a rész, hogy "testben megjelent Krisztusnak"csak az előző versből való magyarázó betoldás. 


54) I. Kor. 11:24 Se megtöretés, se "vegyétek egyétek" felszólítás!

Károli:
 "És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."

1Kor 11:24 (TR)         και ευχαριστησας  εκλασεν και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο μου εστιν το σωμα το υπερ υμων κλωμενον τουτο ποιειτε εις την εμην αναμνησιν
1Kor 11:24 (Tisch)       καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν, τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε                                         εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
1Kor 11:24 (WHNU)  και ευχαριστησας εκλασεν και ειπεν  τουτο μου εστιν το σωμα το υπερ υμων τουτο ποιειτε                                          εις την εμην αναμνησιν

Káldi fordítás:
"hálát adott, megtörte, és így szólt: »Ez az én testem, amely értetek van. Ezt tegyétek az én emlékezetemre!«"

Igazolás: Az alexandriai szövegtípusban (NA27 Tischendorf), nem szerepel a megtöretés (κλωμενον, Sinai), se az, hogy "vegyétek egyétek".

Megjegyzés: A betoldás célja valószínűleg a katolikus tanrend alátámasztása, miszerint Krisztus keresztre feszített, azaz megtört testét fogyasztják az eukarisztia során, szemben a korai egyház értelmezésével, miszerint a Krisztus teste: az Egyház (I. Kor. 12:27), és mint a kenyérdarabok részei vagyunk a szétosztott kenyérnek, azaz Krisztus testének. (lásd Didakhé IX.4)

55) Luk. 22:19-21 Lehetséges betoldás vagy lerövidítés?

Károli:
"19. És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 20.  Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik."

Nestle:
19καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου [[τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 20καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον]]. 21...

Igazolás: A nyugati, vagy rövidebb verzió eltér a tradicionális bor-kenyér-bor változattól, és csak a bor-kenyér részt tartalmazza, a szövetségkötésre vonatkozó részt viszont nem. Erről nagy viták folytak, hogy melyik verzió helyes: a hosszabb lerövidítése, vagy pedig a rövidebb volt az eredeti és abba toldottak be. A vitát a bizottság eldöntötte és a hosszabb maradt. (lévén ez áll szinkronban a többi szinoptikus evangélium tanúságával)

56) Luk. 16:19 Egy lehetséges törlés! A gazdag és a lázár története valójában példázat?

Károli:
"Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván:"

Nestle lábjegyzetében (pl.: Codex Bezae Cantabrigensis (D) V. század, valamint a III-IV-dik századból való Codex Curetonianus Syriacus (syc), stb.):
"Εἶπεν [monda] δέ [Es] καὶ [ismet] ἑτέραν [egy masik] παραβολὴν [peldazatot]: Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος....

Fordítás:
"19. És monda ismét egy példázatot: Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván: 20. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele."

Megjegyzés: A halál utáni menny-pokol elképzelések igazolása miatt lehetségesnek tartom, hogy egyeseknek szúrta a szemét, hogy ezen szövegváltozat szerint a gazdag és Lázár története példázat. A korai kereszténység egyértelműen a feltámadás reménységében hitt, amely az ítéletkor, azaz Krisztus visszajövetelekor valósul meg, és minden más elképzelést elvetett, nem tartott a keresztény tanrendel összeegyeztethetőnek. (Lásd még itt)

57) Mát. 23:35 "Barakiás fia" másolói betoldás?

Károli:
"35. Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek."

Megjegyzés: Bizonyos kéziratokból hiányzik Zakariás beazonosítása (valószínűleg a Flavius által is említett Jézus korabeli Zakariásról lehetett szó), vagy pedig csak oldalszélre lett odaírva utólag, lásd Sinai kódex

58) Egy fontos és használatban lévő változat: Luk. 3:22

Károli:
"És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!"

Codex Bazae:
"ουρανον και καταβηναι το πνευμα το αγιον σωματικω ειδει ως περιστεραν εις αυτον και φωνην εκ του ουρανου γενεσθαι ϋιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε"

Fordítás:
"És leszállt a Szent Szellem látható alakban, mint egy galamb Őrá, hang is hallatszott az égből, ezt mondva: "Fiam vagy te, ma szültelek téged" (Zolt. 2:7)

Megjegyzés: „A Lk. 3:22-ben például a források többsége szerint, kezdve a p4-el, Jézus megkeresztelkedése alkalmával a mennyből a következő hallatszik: "Te vagy az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm" (utalva itt az Ézs. 42:1-re). Más források szerint a hang a Zsolt. 2:7-et idézi: „Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!” A legkorábbi görög nyelvű kézirat, amelyben ezt az utóbbit megtalálhatjuk a Codex Bezae, viszont ugyanezt a szöveget a 2. századtól a 4. századig számos olyan egyházatya, illetve mű idézi, mint Jusztinosz, Alexandriai Kelemen, Órigenész, Methodiosz, a Zsidók evangéliuma, az Ebioniták evangéliuma és a Didaszkalia. Mindezen esetekben tehát a Codex Bazae-ben található másik változatot idézik. Ez azt jelenti, hogy a p4 kivételével minden 2-3. századi fönnmaradt forrás szerint ez a változat volt akkoriban ismert.”  - Forrás: Bruce M. Metzenger és Dart D. Ehrman - Az újszövetség szövege 137o.


59) Gyülekezet és (anyaszent)egyház kifejezések használata...

Károli:
"Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának (ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ) legeltetésére" (Apcs. 20:28)
"'Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét. (ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ)" (I. Kor. 10:32)
"... ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát. (ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ) " (I. Kor. 15:9)
"Az Isten gyülekezetének (ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ), a mely Korinthusban van," (I. Kor. 1:2)

Indoklás: Mindkét variációban egy kifejezés szerepel, az "ekklesia(n) tú Theú", amelyet hol gyülekezetnek, hol anyaszentegyháznak fordít a Károli. Mivel a görög egy szót használ, a magyarban sem tartom helyesnek két kifejezéssel elválasztani a fogalmat, mintha az egyház vagy a gyülekezet valami más fogalmat takarna, nem pedig felcserélhető fogalmak lennének. Az "anyaszent" hozzáadás pedig egyáltalán nem indokolt. Ezek a váltogatások akkor is fennállnak, amikor nem az "Isten"-el birtokviszonyban áll az ekklesia, amikor csak gyülekezet/egyház/anyaszentegyház olvasható. (pl.:  I. Kor 12:28, Ef. 3:21, 1:22, Mát. 16.18, Apcs. 8:3, Fil. 4:15, Zsid. 2:12; 12:23, III. Jn. 1:10)


60. Mk. 8:31 Harmadnapon, vagy három nap múlva?

Károli:
"31. És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni."

Csia 2005 fordítása:
" 31 Elkezdte aztán oktatni őket, hogy az ember Fiának sokat kell szenvednie, kell, hogy a vének, főpapok, írástudók elvessék, mint próba nem állót, kell, hogy megöljék, de három nappal azután fel fog támadn "

Megjegyzés: "A Mk. 8:31 kijelentése, mely szerint 'az Emberfiának sokat kell szenvednie ... meg kell öletnie, de három nap múlva (μετὰ τρεῖς ἡμέρας) fel kell támadnia', úgy tűnik, időrendbeli problémákat okozott, ezért néhány másoló ezt az időmegjelölést a sokkal ismertebb harmadnapon-ra (τη τριτη ημερα) változtatta" - Forrás: Bruce M. Metzenger és Dart D. Ehrman - Az újszövetség szövege 297o.

Mindezt a Károli a fordítás is, - helytelenül - interpretálta, holott a TR alapszövegében is "μετὰ τρεῖς ἡμέρας" van.

61) Luk. 1:28 Betoldás?

Károli:
""És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között."

Nestle:
"καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ"

Fordítás:
"Bement hozzá az angyal, és így szólt: »Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.«"

Megjegyzés: Az angyal ezt nem mondta, a korai írások szerint, hanem a 48. versben Mária magáról mondja. Célja valószínűleg a Mária kultusz elmélyítése, de lehet, hogy szimplán evangéliumon belüli összefésülés eredménye.

62) Jn. 10:16 Nem az akol/karám lesz egy, hanem a nyáj...

Károli:
"Jn 10,16 Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor."

Nestle:
"καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν"

Fordítás:
"Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból (karámból) valók, azokat is nekem kell vezetnem, hallgatni is fognak az én hangomra és lesz egy nyáj, egy pásztor."

Megjegyzés: Az akolból (úlész) kivezetve a juhokból nem egy akol (úlész) lesz, hanem egy nyáj (poimné)

63) Gal. 3:19 Melyik törvényről van szó?

Károli:
"Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, a míg eljő a Mag, a kinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében."

Nestle
"Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις ἂν ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι᾽ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου"

Fordítás:
"Mi tehát a törvény? A törvényszegés miatt lett hozzáadva..." stb.

Igazolás:
A proszetethé (szótári alak: προστίθημι) jelentése: "rátesz", "hozzátesz", ráadásul ad, "még ad", "hozzáad". A korábbi szövegváltozatban csak a etethé (szótár: τίθη) szerepel, amelynek jelentése a "tesz".

Megjegyzés: A törvényhez később hozzáadott ceremoniális törvényről lehet szó, amely a bűnök miatt lett a törvényhez toldva, nem magáról az örök törvényről (Jer. 7:22-23. Ám. 5:24-25), amely nem évül el.

64) "Nincs benne", vagy "nem az övé"? Róm. 8:9

Károli:
"9. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé."

Nestle:
Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.

Fordítás:
"Ti pedig nem vagytok (hús)testben, hanem Szellemben, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Ha pedig valaki Krisztus Szellemét nem birtokolja/bírja, az nem az övé"

Igazolás: Az "ekhei" ige birtoklást, valamivel való bírást jelent, azaz hogy vmi valakié, így tehát a fenti pontosabb fordítás, amit tükröz a Csia és a Vida fordítás is..

65) Hozzá, vagy oda? Zsid. 10:22

Károli:
"Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől,"

Nestle:
"προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ...."

Fordítás:
"Járuljunk oda (ti. oltárhoz) igaz szívvel ... stb.

Megjegyzés: A proszerkhómetha jelentése odajárulni. (Lásd 10:1-ben is így fordítja) Ez esetben az oltárhoz, a szentélyhez járulásról van szó, nem Jézus Krisztushoz. ("hozzá")

66) Nincs "aki"? I. Pét. 1:11

Károli:
"Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté azt ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, aki eleve bizonyságot tett"

Nestle:
"ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας

Fordítás:
"milyen időre jelentette ki nekik Krisztus Szelleme előre tanúskodva a Krisztus szenvedéséről"

Igazolás: A promartüromenon igenévvel kifejezve Krisztus Szellemének előre tanúskodását a prófétákban, "aki" nem szerepel a szövegben.

67) János 11:25-26 Két lényeges eltérés a feltámadás témája körül:

Károli:
"Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; 26. És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?"

Nestle:
εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, 26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα πιστεύεις τοῦτο;

Fordítás:
"Mondta neki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog 26. és mindenki, aki hisz bennem sehogyan sem hal meg örökre. Hiszed ezt?"

Indoklás: A "zaó" ige egyes szám 3. személy jövő időben van, nem él, hanem élni fog (zészetai). A 26. versben pedig szerepel az is, hogy "örökre" (eis ton aióna).

68) Luk. 10:42 Nem mindegy, hogy jobb, vagy jó?

Károli:
"De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle."

Nestle:
"ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία ἢ ἑνός Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται αὐτῆς."

"... Mária azonban a részt választotta...."

Igazolás: Az agatosz melléknév nem középfokú, hanem alapfokú. Így a szöveg értelme szerint nem valaminél jobbat választott Mária, hanem a jót, szemben a rosszal.

69) 1Tim. 1:17 "egyedül bölcs" helyett "egyedüli (mono) Istennek"

Károli:
"17.  Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké!"

Nestle:
"Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν"

"egyedüli/egyetlen Istennek"

Igazolás: A bölcsességre vonatkozó szót nem találtam a görög szövegben, helyett Isten egyedüliségéről, egyetlen voltáról van szó.

Megjegyzés: Lehetséges tartom, hogy mivel korábbi versekben Jézusról volt szó, és Pál ennek befejezése után mond egy héber áldásmondást, zavarhatta a másolókat, hogy Isten egyetlensége itt Jézustól függetlenül csak az egy Istenre vonatkozik (a "pedig" miatt), így ezt tompítandó csak egyedül bölcsességet látta "jobbnak". 

70) Ján. 12:45, 13:20 Kicsit másképpen P66 kódex alapján:

Károli:
12:45. És a ki engem lát, azt látja, a ki küldött engem. 46. Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
13:20 Bizony, bizony mondom néktek: A ki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be; a ki pedig engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.

Fordítás:
12:45. És az engem látó látja az engem elküldőt is. Én világosságul jöttem a világra, hogy ne maradjon sötétségben, aki bennem hisz.
13:20 Bizony, bizony mondom néktek: Aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt is befogadja, aki engem küldött.

Igazolás: A NA27 lábjegyzetében szerepel a P66 második századi papirusz töredék, amely a fenti szöveghagyományt képviseli.

71) Ján. 6:69. Péter vallástétele

Károli:
69: És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

Nestle:
καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.

Fordítás:
"És mi hittünk és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje."

72) Ján. 6:55

Károli:
55. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital.

Nestle:
ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστι πόσις.

Fordítás:
"Az én testem az igazi étel és az én vérem az igazi ital."

73) Ján. 8:25 

Károli:
25. Mondának azért néki: Ki vagy te? És monda nékik Jézus: A mit eleitől fogva mondok is néktek.

Nestle:
25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν;

Fordítás:
25. Mondának azért néki: Ki vagy te? És monda nékik a Jézus: A Kezdet, amit mondok is néktek."

74) Ján. 19:42 Péntek helyett előkészület

Károli:
42. A zsidók péntekje miatt azért, mivelhogy az a sír közel vala, abba helyhezteték Jézust.

Nestle:
"ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν."

Fordítás:
"A zsidók előkészülete miatt azért, mivelhogy az a sír közel volt, abba helyhezteték Jézust."

Igazolás: A paraszkeué jelentése előkészület, amely a Niszán 14. napját jelölte, ami mozgó ünnep lévén nem feltétlen esett pénteki napra.


75) Ján. 20:17

Károli:
17. Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.

Nestle:
"λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς Μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα ... stb.

Fordítás:
Mondta neki Jézus: Ne tarts vissza engem, ugyanis még nem mentem fel az Atyához ... stb

Igazolás: Fontosnak tűnik az igeidő: imperfektum, vagyis Mária már fogja Jézust, aki lényegében arra szólítja föl, hogy engedje el, mert még nem ment föl az Atyához (J. Caba: Cristo, mia speranza, e risorto. Torino, 1988). (forrás: ujszov.hu)


76) Jel. 14. Kimaradt a Krisztus neve?

Károli:
1. És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezeren, a kiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.

Nestle:
"Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιὼν καὶ μετ’ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. ... stb.

Fordítás:
"Ekkor íme, láttam, hogy a Bárány a Sion hegyén állt, és vele a száznegyvennégyezer, akiknek homlokára volt írva az ő neve és az ő Atyjának neve"

Igazolás: Utánnanéztem, a Textus Receptuszban tényleg kimarad az, hogy a 144000 homlokán ott van az Isten Fiának neve is (és nem lehet tudni, melyik kézirat a bűnös), ami talán nem olyan lényegtelen, ha azt vesszük, hogy az apostolok kijelentik, hogy nincs más név, ami által nekünk üdvözülünk kell:  Csel. 4:12; ami igaz igaz, Jézus (pontosabban Jahó-Sua) név tartalmazza a Tetragrammatont, és ő Istenéről és Atyjáról van neveztetve, de a név tartalmazza egyúttal a megmentésünkre rendelt szerepkört is, ami által a 144000 is ki lett vásárolva, ahogy azt a folytatásban írja, hogy ők a Bárány zsengéi, akiket kivásároltak az emberek közül. Pont az Isten Fiának a neve hiányozna a homlokukról? Azt hiszem ez egy fontos hiányosság.

77) Kol. 2:17

Károli:
17. Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.

Nestle:
"ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ."

Fordítás:
"- (ezek) árnyákai az eljövendőknek -, a test pedig a Krisztusé"

Igazolás: Sem "csak" szó nem szerepel, és a valóság (aletheia) szó helyett a test (szóma, mint Krisztus egyházára való utalás) szerepel. Az egyháznak Krisztushoz való tartozásával, főségével indokolja meg, hogy miért nem ítélhetnek meg minket ünneptartás kérdésében, amelyek a Isten királyságának árnyékai.

78) Jel. 3:2 Egy apró, de annál inkább fontos szó.

Károli:
2. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek.

Nestle:
2 γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν, οὐ γὰρ εὕρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου·

Fordítás:
"Légy éber, és szilárdítsd meg a többieket, akik meghalni készültek, ugyanis nem találtam tetteidet teljeseknek az én Istenem előtt."

Igazolás: A "μου" azaz  "enyém" szó hiányzik a TR-ből, így az Isten helyett Istenem fordítandó, mégjobban hangsúlyozva, hogy Krisztusnak, a Messiásnak/Felkentnek van Istene, az egyedüli igazi Isten. (monosz alethinosz Theosz)

79) Apcs.10:13 - Öljed vagy áldozd?

Károli:
Apcs.  13. És szózat lőn ő hozzá: Kelj fel Péter, öljed és egyél!

Nestle:
13 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν· ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.
Fordítás:
És hang lett hozzá: Fölkelve, Péter, áldozd fel és egyél!

Megjegyzés: Nagyon érdekesnek tartom, hogy egyik fordítás se fordítja az áldozatot áldozatnak, mintha a fordítók félnének ettől a szótól, pedig a thüó ige egyértelműen áldozatot jelent, ami természetesen öléssel jár, de magára az ölésre van másik ige, és így elveszik egy jelentés, mégpedig, hogy a pogányok valójában Isten oltárára (naosz) került szellemi áldozatként számítanak. (lásd még Páltól hasonló gondolkodás: Fil. 2:17)


80) Júd. 1:4 Egy lényeges különbség: Küriosz vagy Despotész? Úr vagy Uralkodó?

Károli:
4. Mert belopózkodtak valami emberek, a kik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.

Nestle:
4 παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην (monon despotén) καὶ κύριον (kürion) ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι.

Saját:
"...és az egyedüli Uralkodót (monon despotén) és urunkat (kürion) Jézus Krisztust megtagadják"

Megjegyzés: Az despotés és a küriosz nem ugyanaz a szó, és a despotés (despota) egyeduralkodót, gazdát, korlátlan uralkodót jelent (LXX-ben Isten megszólítása), addig a küriosz  hatalommal rendelkezőt, urat, fölérendelt viszonylatot fejez ki. A desopotészt csak és kizárólag Istenre, Krisztuis Istenére és Atyjára alkalmazza az újszövetség, míg a küriosz mindkettőjükre előfordul. (és idézetekben a Tetragrammaton helyett) Ezt a különbséget nem érzékelteti a Károli. Egy pár rész, ahol jelentősége van a különbségnek: Apcs. 4:24; Luk. 2:29; 2Pét 2:1 (gnosztikusok tagadták az ószövetség Istenét, hogy ő Jézus Istene és Atyja); Jel. 6:10;

81.) Egybetűs elírás. 1Kor. 13:3; és egy szó értelmének pontosítása 13:12.-ben

Károli:
13:3 ... és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem,

Nestle:
 παραδῶ τὸ σῶμά μου, ἵνα καυχήσωμαι,

Saját fordítás:
átadom testem, hogy dicsekedhessem

Megjegyzés: Az ősib szövegváltozatok az elégetés (καυθήσομαι) helyett a dicsekedés (καυχήσωμαι) igét használják. Érdekesség, hogy egy betű a különbség, ami nagy valószínűséggel írható a másolók számlájára, és hogy az elégetett vértanúk lebeghettek szemeik előtt. Mindenesetre az ősibb szövegnek van némi többlet tartalma, hogy nem puszta átadásról, hanem dicsekedésből való átadásról van szó.

13:12
Károli:
"Mert most tükör által homályosan látunk"

Nestle:
βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι,

Saját fordítás:
Most tükör által rejtvényekben látunk

Megjegyzés. Az αἰνίγματι (ainigmati) szó jelentése rejtély, homályos beszéd, rejtvény, találós kérdés. Persze jól illik a látás és a tükör képéhez a "homályos" szó, viszont a görög szó ennél többet is tartalmaz, mivel önmagában is megmagyarázza, hogy a látomások, próféciák, és példabeszédek rejtélyes beszédéről van szó, lásd.: Ugyanez a szó szerepel az LXX Péld. 1:6: "érteni fogja a parabolákat és sötétbe burkolt beszédeket, a bölcsek szólásait is és a rejtvényeket (αἰνίγματα)"

82.) Kik mentek a felhőbe? "Szeretettem" helyett "kiválasztottam" Luk. 9:34-35.

Károli:
  34. És mikor ő ezeket mondá, felhő támada és azokat beárnyékozá; ők pedig megfélemlének, mikor azok bementek a felhőbe. 35. És szózat lőn a felhőből, mondván: Ez amaz én szerelmes Fiam, őt hallgassátok.

Nestle:
34 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς· ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. 35 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἐκλελεγμένος, αὐτοῦ ἀκούετε.

Saját fordítás:
34 Amikor pedig ezeket mondta felhő lett és beárnyékolta őket. Megijedtek pedig amikor bementek a felhőbe. 35. És hang lett a felhőből mondva: "Ez a fiam, a Kiválasztott, őt hallgassátok!"

Megjegyzés: A TR szövege itt is eltér a korábbi kéziratok szövegtanúságától. Nem Mózes és Illés ment a felhőbe, hanem a tanítványok, és a szeretett helyett kiválasztott szó olvasható.