MÓZES ÖT KÖNYVE ÉS A HAFTÁRÁK
Szerkesztette: DR. HERTZ J. H.
A BRIT BIRODALOM FŐRABBIJA

DEUTERONOMIUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 

I. Debárim

Deut I.

Deut 1,1

Ezek azok a szavak, amelyeket Mózes egész Izráelhez intézett a Jordánon túl, a sivatagban, a síkságon, Szúf átellenében, Párán és Tófel és Lábán és Hacérót és Di-Záháb között.

Deut 1,2

Tizenegy napi járó ez a Hórébtől a Széir hegye felé vivő úton Kádés-Barnéáig.

Deut 1,3

És történt a negyvenedik évben, a tizenegyedik hónapban, a hónap első napján, hogy Mózes szólt Izráel fiaihoz mindenben úgy, ahogy parancsot adott neki az Örökkévaló, hozzájuk;

Deut 1,4

miután megverte Szihónt, az Emórinak királyát, aki Hesbónban lakott, és Ógot, Básán királyát, aki Astárótban lakott, Edreiben.

Deut 1,5

A Jordán túlsó partján, Móáb országában hozzáfogott Mózes magyarázni ezt a tant, mondván:

Deut 1,6

Az Örökkévaló, a mi Istenünk, szólt hozzánk a Hórébnél, mondván: Elég volt eddig vesztegelnetek ennél a hegynél;

Deut 1,7

forduljatok meg és induljatok el és menjetek előre az Emórinak hegyéhez és mind a vele szomszédos tájakra, a síkságon, a hegyen és a lapályon, a déli vidéken és a tenger mellékén a Kanaáni országába és a Libánonra, a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig.

Deut 1,8

Lásd, én elétek adtam az országot, menjetek be és vegyétek birtokba az országot, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nekik adja és magzataiknak utánuk.

Deut 1,9

És szóltam hozzátok abban az időben, mondván: Nem bírom, hogy én egyedül vigyelek titeket.

Deut 1,10

Az Örökkévaló, a ti Istenetek megsokasított benneteket és íme ma annyian vagytok sokaságra, mint az égnek csillagai.

Deut 1,11

Az Örökkévaló, őseitek Istene szaporítson titeket ezerszer annyira, mint amennyien vagytok és áldjon meg benneteket, mint ahogy megigérte nektek.

Deut 1,12

Hogyan viseljem egymagam nehéz súlyotokat, terheteket és pörös ügyeiteket?

Deut 1,13

Hozzatok ide magatoknak bölcs, értelmes és ismert férfiakat törzseitek szerint és én őket fölétek helyezem.

Deut 1,14

És ti feleltetek nekem és mondtátok: Jó dolog az, amit te mondtál, hogy megtegyed.

Deut 1,15

Akkor vettem törzseitek fejeit, bölcs és ismert férfiakat és főnökökké tettem őket fölétek, ezrek tisztjeivé, százak tisztjeivé, ötvenek tisztjeivé és tizek tisztjeivé és felügyelőkké törzseitek szerint.

Deut 1,16

És megparancsoltam bíráitoknak abban az időben, mondván: testvéreitek között hallgassátok meg az ügyet és ítéljetek igazsággal ember és testvére és a jövevény között, aki vele van.

Deut 1,17

Ne ismerjetek személyt az ítéletben, hallgassátok meg egyformán a kicsinyt és a nagyot, senkitől ne rettenjetek meg, mert az ítélet Istené; és amely dolog nehéz nektek, azt hozzátok elém és én meghallgatom.

Deut 1,18

És megparancsoltam nektek abban az időben mind a dolgokat, amelyeket tennetek kell.

Deut 1,19

És elindultunk a Hórébtól és végigmentünk az egész nagy és félelmetes sivatagon, amelyet láttatok, az Emóri hegye felé vezető úton, amint megparancsolta nekünk az Örökkévaló, a mi Istenünk, és eljutottunk Kádés-Barnéáig.

Deut 1,20

És szóltam hozzátok: elérkeztetek az Emóri hegyéig, amelyet az Örökkévaló, a mi Istenünk nekünk ad.

Deut 1,21

Lásd, az Örökkévaló, a te Istened elébed adta az országot, menj föl, foglald el, amint mondta neked az Örökkévaló, őseid Istene; ne félj és ne remegj!

Deut 1,22

És odaléptetek hozzám mindnyájan és mondtátok: Hadd küldjünk férfiakat magunk előtt, hogy kikémleljék számunkra az országot és hozzanak nekünk hírt az útról, amelyen majd fölmegyünk és a városokról, amelyekhez eljutunk.

Deut 1,23

Jónak tetszett szememben a dolog és vettem közületek tizenkét férfiút, egy-egy férfit minden törzsre.

Deut 1,24

És útnak eredtek és fölmentek a hegyre, eljutottak Eskól völgyéig és kikémlelték.

Deut 1,25

Vettek kezükbe az ország gyümölcséből és lehozták nekünk és hoztak nekünk hírt és mondták: Jó ország az, amelyet az Örökkévaló, a mi Istenünk ad nekünk.

Deut 1,26

De ti nem akartatok fölmenni és ellenszegültetek az Örökkévaló, a ti Istenetek szavának.

Deut 1,27

Zúgolódtatok sátraitokban és mondtátok: Mert gyűlöl bennünket az Örökkévaló, azért vezetett ki bennünket Egyiptom országából, hogy az Emóri kezébe adjon minket, hogy elpusztítson minket.

Deut 1,28

Hova menjünk föl mi? Testvéreink elcsüggesztették szívünket, mondván: nagyobb és magasabb nép az nálunk, a városok nagyok és meg vannak erősítve az égig és még az Anákim fiait is láttuk ott!

Deut 1,29

És szóltam hozzátok: Ne ijedjetek meg és ne féljetek tőlük.

Deut 1,30

Az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki előttetek jár, Ő fog érettetek harcolni, egészen úgy amint cselekedett veletek Egyiptomban szemetek előtt,

Deut 1,31

és a sivatagban, amit magad láttál, hogy úgy vitt téged az Örökkévaló, a te Istened, amint viszi az ember az ő fiát az egész úton, amelyen jártatok, míg el nem jutottatok erre a helyre.

Deut 1,32

És ebben a dologban nem akartok hinni az Örökkévalóban, a ti Istenetekben,

Deut 1,33

aki előttetek járt az úton, hogy kiszemeljen számotokra helyet táborozástokra, éjjel tűzben, hogy mutassa nektek az utat, amelyen menjetek, és nappal felhőben.

Deut 1,34

És az Örökkévaló meghallotta beszédetek szavát, megharagudott és megesküdött, mondván:

Deut 1,35

Nem fogja látni egy sem ez emberek közül, e gonosz nemzedék azt a jó országot, amelyről megesküdtem, hogy őseiteknek adom;

Deut 1,36

kivéve Kálébet, Jefunne fiát; ő látni fogja és neki fogom adni azt a földet, amelyen járt, és fiainak, mivelhogy teljesen követte az Örökkévalót.

Deut 1,37

Reám is megneheztelt az Örökkévaló miattatok, mondván: Te sem fogsz oda bemenni.

Deut 1,38

Józsua, Nún fia, aki előtted áll, ő fog oda bemenni, őt bátorítsd, mert ő fogja azt birtokba adni Izráelnek.

Deut 1,39

Gyermekeitek pedig, akikről mondtátok, hogy martalékká lesznek és fiaitok, akik ma még nem ismerik a jót és a rosszat, ők mennek oda be, nekik adom és majd ők veszik birtokukba.

Deut 1,40

Ti pedig forduljatok és induljatok a sivatagba a Sástenger felé.

Deut 1,41

És ti feleltetek és mondtátok nekem: Vétkeztünk az Örökkévaló ellen, mi föl akarunk menni, hogy harcoljunk akként, amint megparancsolta az Örökkévaló, a mi Istenünk. Felöveztétek mindnyájan harci eszközeiteket és elszántátok magatokat fölmenni a hegyre.

Deut 1,42

És szólt hozzám az Örökkévaló: Mondd nekik: Ne menjetek fel és ne harcoljatok, mert nem vagyok közöttetek, nehogy vereséget szenvedjetek ellenségeitek előtt.

Deut 1,43

És szóltam hozzátok, de ti nem hallgattatok reám, engedetlenek voltatok az Örökkévaló parancsa iránt, megátalkodtatok és fölmentetek a hegyre.

Deut 1,44

És kivonult ellenetek az Emóri, aki azon a hegyen lakik, és űzőbe vettek benneteket, mint ahogy a méhek cselekszenek, és megvertek benneteket a Széiren egész Hormáig.

Deut 1,45

És visszatértetek és sírtatok az Örökkévaló színe előtt, de az Örökkévaló nem hallgatott szavatokra és nem figyelt reátok.

Deut 1,46

És maradtatok Kádésben hosszú ideig, ameddig ott maradtatok.

Deut II.

Deut 2,1

És fordultunk és indultunk a sivatagba, a Sástenger felé, amint szólt hozzám az Örökkévaló és megkerültük a Széir hegységet sok időn át.

Deut 2,2

És szólt hozzám az Örökkévaló, mondván:

Deut 2,3

Elég hosszú ideig kerültétek ezt a hegységet, forduljatok észak felé.

Deut 2,4

És parancsold meg a népnek, mondván: Ti átvonultok testvéreitek, Ézsau fiainak határán, akik Széirben laknak, és ők majd félnek tőletek, de ti óvakodjatok nagyon:

Deut 2,5

ne támadjátok meg őket, mert nem adok nektek országukból egy talpalatnyi földet sem, mert örökségül adtam Ézsaunnak a Széir hegységet.

Deut 2,6

Eledelt pénzen vásároljatok tőlük és úgy egyétek; vizet is pénzen szerezzetek tőlük és úgy igyátok.

Deut 2,7

Mert az Örökkévaló, a te Istened megáldott téged kezed minden munkájában, ismerte jártadat ezen a nagy sivatagon át; immár negyven éve, hogy veled van az Örökkévaló, a te Istened, nem szenvedtél hiányt semmiben.

Deut 2,8

És elvonultunk testvéreinktől, Ézsau fiaitól, akik Széirben laknak, a síkföld útjáról Élat és Ecjón-Geber felől. És fordultunk és haladtunk Móáb sivataga felé.

Deut 2,9

És szólt az Örökkévaló hozzám: Ne szorongasd Móábot és ne támadd meg háborúval, mert nem adok neked országából birtokot, mert Lót fiainak adtam Árt birtokul.

Deut 2,10

Az Émimek laktak azelőtt benne, nagy és számos nép és magas, mint az Anákimok.

Deut 2,11

Óriásoknak tekintik őket is, mint az Anákimokat, és a móábiták Émimnek nevezik őket.

Deut 2,12

És Széirben azelőtt a Hóriták laktak, de Ézsau fiai elűzték őket, kipusztították maguk elől és letelepedtek helyükbe; amint Izráel is cselekedett az ő öröksége országával, amelyet az Örökkévaló adott nekik.

Deut 2,13

Most keljetek föl, menjetek át a Zered patakon. És átvonultunk a Zered patakon.

Deut 2,14

És az idő, mialatt eljöttünk Kádés-Barnéától, amíg átmentünk a Zered patakon, harmincnyolc esztendő volt; míg végképp kiveszett az egész nemzedék, a harcosok a táborból, amint megesküdött nekik az Örökkévaló.

Deut 2,15

Az Örökkévaló keze is ellenük volt, hogy kipusztítsa őket a táborból, amíg végük nem lett.

Deut 2,16

És történt, hogy midőn mind elpusztultak és kihaltak a harcra képesek a nép közül,

Deut 2,17

szólt hozzám az Örökkévaló mondván;

Deut 2,18

Te átvonulsz a mai napon Móáb határán Ár mellett,

Deut 2,19

és ha közeledel Ammón fiai felé, ne szorongasd és ne támadd meg őket, mert mit sem adok Ammón fiainak országából neked birtokul, mert Lót fiainak adtam birtokul.

Deut 2,20

Óriások országának tekintik azt is; óriások laktak benne azelőtt, és az Ammóniták Zamzummimnak nevezik őket.

Deut 2,21

Hatalmas és nagyszámú nép és magas, mint az Anákim; de az Örökkévaló elpusztította őket előlük, elűzték őket és letelepedtek helyükbe.

Deut 2,22

Úgy, amint Ézsau fiaival tett, akik Széirben laknak, midőn elpusztította előlük a Hórit, elűzték őket és letelepedtek helyükbe, mind e mai napig.

Deut 2,23

És az Avveusokat, akik falvakban laktak Azzáig, a Kaftórbeliek, akik kivándoroltak Kaftórból, kipusztították és letelepedtek helyükbe.

Deut 2,24

Keljetek föl immár, induljatok el és menjetek át az Arnón patakon; íme, kezedbe adtam az emóri Szihónt, Hesbón királyát és országát, kezdjed elfoglalni és támadd meg háborúval.

Deut 2,25

Ezen a napon kezdek tőled való rettegést és félelmet árasztani a népekre, akik az ég alatt laknak; amidőn hallják híredet, reszketnek és remegnek tőled.

Deut 2,26

És követeket küldtem Kedémót sivatagából Szihónhoz, Hesbón királyához, békeszavakkal, mondván:

Deut 2,27

Hadd vonuljak át országodon; mindig az országúton fogok menni, nem térek le sem jobbra, sem balra.

Deut 2,28

Eledelt pénzért adj el nekem, hogy ehessek, és vizet pénzért adj nekem, hogy ihassak, csak hadd vonuljak át gyalogszerrel,

Deut 2,29

úgy, mint Ézsau fiai tettek velem, akik Széirben laknak és a móábiták, akik Árban laknak, amíg átmegyek a Jordánon abba az országba, amelyet az Örökkévaló, a mi Istenünk ad nekünk.

Deut 2,30

De Szihón, Hesbón királya, nem akart minket átbocsátani, mert megkeményítette lelkét az Örökkévaló, a te Istened és makaccsá tette szívét, hogy kezedbe adja őt, amint látod a mai napon.

Deut 2,31

És szólt hozzám az Örökkévaló: Íme, kezdtem eléd adni Szihónt és országát, kezdd meg elfoglalni, hogy bírjad az országát.

Deut 2,32

És Szihón kivonult ellenünk, ő és egész népe harcra Jáhacba.

Deut 2,33

És az Örökkévaló, a mi Istenünk, elénk adta őt, megvertük őt és fiait és egész népét.

Deut 2,34

Bevettük összes városait abban az időben és kipusztítottunk minden várost, férfiakat és nőket és gyermekeket, nem hagytunk meg maradékot,

Deut 2,35

csak a barmokat vettük prédául magunknak és a városok zsákmányát, amelyeket elfoglaltunk.

Deut 2,36

Aróértól, amely az Arnón patak partján van, és a várostól, amely a völgyben van, egész Gileádig nem volt vár, amely túlságos magas lett volna nékünk; mind elénk adta az Örökkévaló, a mi Istenünk,

Deut 2,37

csak Ammón fiainak országához nem közeledtél; a Jabbók patak egész partjához és a hegység városaihoz és mindahhoz, amitől eltiltott az Örökkévaló, a mi Istenünk.

Deut III.

Deut 3,1

És megfordultunk és fölmentünk Básán felé; és kivonult ellenünk Óg, Básán királya, ő és egész népe harcra, Edreibe.

Deut 3,2

És szólt hozzám az Örökkévaló: Ne félj tőle, mert kezedbe adtam őt és egész népét és országát; tégy vele, amint tettél Szihónnal, az Emóri királyával, aki Hesbónban lakott.

Deut 3,3

És kezünkbe adta az Örökkévaló, a mi Istenünk Ógot is, Básán királyát és egész népét; és megvertük, alig hagyva néki maradékot.

Deut 3,4

És bevettük összes városait abban az időben; nem volt egy város sem, amelyet el nem vettünk tőlük; hatvan várost, az Argób egész vidékét, Óg királyságát Básánban.

Deut 3,5

Mindezek magas fallal, kapukkal és tolózárral erősített városok voltak a nagyon sok nyílt városon kívül.

Deut 3,6

És kipusztítottuk őket, amint tettük Szihónnal, Hesbón királyával, elpusztítva minden várost, férfiakat, a nőket és a gyermekeket.

Deut 3,7

És a barmot mind és a városok zsákmányát prédául vettük magunknak.

Deut 3,8

És elvettük abban az időben az Emóri két királyának kezéből az országot, amely a Jordánon innen van, az Arnón pataktól a Hermón hegyig.

Deut 3,9

A Szidónbeliek a Hermónt Szirjónnak nevezik, az Emóri pedig Szenírnek nevezi;

Deut 3,10

a síkföld összes városait, egész Gileádot, egész Básánt, Szalkáig és Edreiig, Óg birodalmának városait Básánban.

Deut 3,11

Mert csak Óg, Básán királya maradt meg utolsónak az óriások maradékából; lám, ágya vasból való ágy volt, hiszen még ott van Rabbát-Bené-Ammónban; kilenc könyök a hosszúsága és négy könyök a szélessége, férfi karhosszával mérve.

Deut 3,12

És ezt az országot elfoglaltuk abban az időben: Aróértól, amely az Arnón patak mellett van, és Gileád hegységének felét és városait a Reúbéninek adtam és a Gádinak;

Deut 3,13

és Gileád többi részét és az egész Básánt, Óg birodalmát a Menasse féltörzsének adtam, az Argób egész vidékét. Ezt az egész Básánt óriások országának nevezik.

Deut 3,14

Jáir, Menasse fia elfoglalta Argób egész vidékét, a Gesúri és a Máakáti határáig és nevezték azokat, a Básánt, az ő nevéről Jáir faluinak mind e mai napig.

Deut 3,15

És Gileádot Mákirnak adtam.

Deut 3,16

És a Reúbéninek és a Gádinak adtam területet Gileádtól egész az Arnón patakig, a patak közepét határul, és a Jabbók patakig, mely Ammón fiainak határa,

Deut 3,17

és a síkföldet és a Jordánt, határral Kinnerettől a síkföld tengeréig, a Sóstengerig, a Piszga lejtői alatt kelet felé.

Deut 3,18

És megparancsoltam nektek abban az időben, mondván: Az Örökkévaló, a ti Istenetek adta nektek ez országot, hogy elfoglaljátok; fegyveresen vonuljatok testvéreitek, Izráel fiai előtt, minden hadba való ember.

Deut 3,19

Csak feleségeitek, gyermekeitek és jószágtok – tudom, hogy sok jószágtok van – maradjanak városaitokban, amelyeket nektek adtam,

Deut 3,20

míg nyugalmat nem szerez az Örökkévaló testvéreiteknek, valamint nektek, és ők is birtokba veszik az országot, amelyet az Örökkévaló, a ti Istenetek ad nekik a Jordánon túl, akkor térjen vissza mindenki a birtokába, amelyet adtam nektek.

Deut 3,21

És Józsuának megparancsoltam abban az időben, mondván: A te szemed látta mindazt, amit az Örökkévaló, a ti Istenetek tett e két királlyal; úgy fog tenni az Örökkévaló mind a birodalmakkal, ahova te átvonulsz.

Deut 3,22

Ne féljetek tőlük, mert az Örökkévaló, a ti Istenetek az, aki harcol érettetek.

II. Váethchannán.

Deut III.

Deut 3,23

És esdekeltem az Örökkévalóhoz abban az időben, mondván:

Deut 3,24

Uram, Örökkévaló, Te elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet; mert van-e Isten az égben és a földön, aki tudna cselekedni a Te tetteid és hatalmas cselekedeteid szerint?

Deut 3,25

Hadd keljek át, kérlek, és hadd lássam azt a szép országot, amely a Jordánon túl van, azt a szép hegységet és a Libánónt.

Deut 3,26

De haragra lobbant ellenem az Örökkévaló miattatok és nem hallgatott meg; és szólott hozzám az Örökkévaló: Elég legyen! Ne szólj Hozzám többé ebben a dologban.

Deut 3,27

Menj föl a Piszga csúcsára, emeld föl szemedet nyugatra, északra, délre és keletre és tekintsd meg szemeddel; mert nem fogsz átmenni ezen a Jordánon.

Deut 3,28

És adj parancsokat Józsuának, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog áthaladni e nép előtt és ő adja majd birtokukba az országot, amelyet látni fogsz.

Deut 3,29

És ott tanyáztunk a völgyben, Bét-Peór átellenében.

Deut IV.

Deut 4,1

És most Izráel, hallgass a törvényekre és rendeletekre, amelyekre tanítalak benneteket, hogy megtegyétek, hogy éljetek és bemenve elfoglaljátok az országot, amelyet az Örökkévaló, őseitek Istene ad nektek.

Deut 4,2

Ne tegyetek hozzá az igéhez, amelyet parancsolok nektek és ne vegyetek el belőle, hogy megtartsátok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolatait, amelyeket én meghagyok nektek.

Deut 4,3

Szemetek látta, mit cselekedett az Örökkévaló Báal-Peór miatt: hogy minden férfit, aki a Báal-Peór után járt, elpusztított az Örökkévaló, a te Istened, közüled;

Deut 4,4

és ti, akik ragaszkodtatok az Örökkévalóhoz, Istenetekhez, mindnyájan életben vagytok a mai napon.

Deut 4,5

Íme, megtanítottalak titeket a törvényekre és rendeletekre, amint megparancsolta nekem az Örökkévaló, az én Istenem, hogy e szerint cselekedjetek az országban, ahová bementek, hogy elfoglaljátok.

Deut 4,6

Őrizzétek és tegyétek meg, mert az a ti bölcsességtek és értelmességtek a népek szemében, akik hallják majd mind e törvényeket, és azt fogják mondani, bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!

Deut 4,7

Mert melyik az a nagy nemzet, amelyhez Isten olyan közel van, mint hozzánk az Örökkévaló, a mi Istenünk, valahányszor hozzá fölkiáltunk?

Deut 4,8

És melyik az a nagy nemzet, amelynek oly igazságos törvényei és rendelkezései vannak, mint ez az egész tan, amelyet én elétek adok a mai napon?

Deut 4,9

Csak vigyázz magadra és őrizd lelkedet gondosan, nehogy elfelejtsd a dolgokat, amelyeket szemed látott és nehogy eltávozzanak szívedből egész életeden át; hanem ismertesd meg azokat gyermekeiddel és gyermekeid gyermekeivel;

Deut 4,10

azt a napot, amelyen az Örökkévaló, a te Istened előtt álltál a Hórében, amikor azt mondta nekem az Örökkévaló: Gyüjtsd egybe nekem a népet és Én hallatom velük szavaimat, hogy megtanuljanak Engemet félni az egész idő alatt, amíg a földön élnek, és fiaikat is megtanítsák erre.

Deut 4,11

És közelebb jöttetek és álltatok a hegy alján; és a hegy tűzben lángolt az ég szívéig sötétség, felhő és sűrű köd alatt.

Deut 4,12

És szólt hozzátok az Örökkévaló a tűz közepéből; szavaknak hangját hallottátok, de alakot nem láttatok, csakis hangot hallottatok.

Deut 4,13

És kijelentette nektek szövetségét, amelyet parancsolt nektek, hogy tegyétek: a tíz igét; és ráírta azokat két kőtáblára.

Deut 4,14

És megparancsolta nekem az Örökkévaló abban az időben, hogy tanítsalak benneteket törvényekre és rendeletekre, hogy megtegyétek azokat az országban, ahová bementek, hogy birtokba vegyétek.

Deut 4,15

Vigyázzatok tehát nagyon magatokra; mert nem láttatok semmi alakot, amely napon szólt hozzátok az Örökkévaló a Hórében a tűz közepéből,

Deut 4,16

nehogy megromoljatok és faragott képet készítsetek magatoknak, bármely bálvány alakját, hímnek vagy nőnek képmását;

Deut 4,17

bármely állat képmását, amely a földön van, bármely szárnyas madár képmását, amely repül az égen;

Deut 4,18

bárminek képmását, ami csúszó-mászó a földön, bármely hal képmását, amely a vízben van, a föld alatt;

Deut 4,19

nehogy fölemeljed szemedet az ég felé és midőn látod a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek egész seregét, megbotolj és leborulj előttük, hogy szolgálnád azokat, amiket az Örökkévaló, a te Istened részül osztott minden népnek, az egész ég alatt.

Deut 4,20

De titeket vett az Örökkévaló és kivezetett benneteket a vaskohóból, Egyiptomból, hogy legyetek az Ő öröke, tulajdon népe, amint van ezen a napon.

Deut 4,21

De az Örökkévaló megneheztelt reám miattatok és megesküdött, hogy nem megyek át a Jordánon és hogy nem megyek be a jó országba, amelyet az Örökkévaló, a te Istened, ad neked örökségül;

Deut 4,22

hanem meg kell halnom ebben az országban, nem megyek át a Jordánon, de ti átmentek és elfoglaljátok azt a jó országot.

Deut 4,23

Vigyázzatok magatokra, nehogy elfelejtsétek az Örökkévaló, a ti Istenetek szövetségét, amelyet veletek kötött és készítenétek magatoknak faragott képet, bárminek az alakját, amit eltiltott neked az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 4,24

Mert az Örökkévaló, a te Istened, emésztő tűz, féltve őrködő Isten.

Deut 4,25

Ha majd gyermekeid és unokáid lesznek és megkorosodtatok már az országban és megromolnátok és készítenétek faragott képet, bárminek az alakját, és azt cselekednétek, ami rossz az Örökkévaló, a te Istened szemében, az ő bosszantására:

Deut 4,26

tanukúl hívom ellenetek a mai napon az eget és a földet, hogy el fogtok veszni hamar abból az országból, ahova bementek a Jordánon át, hogy birtokba vegyétek; nem lesztek benne hosszú életűek, hanem ki fogtok irtatni onnan.

Deut 4,27

És elszór benneteket az Örökkévaló a népek közé és csekély számban maradtok a nemzetek között, ahova elvezet benneteket az Örökkévaló.

Deut 4,28

És ott szolgáltok majd isteneket, emberek kezének művét, fát és követ, amelyek nem látnak, nem hallanak, nem esznek és nem szagolnak.

Deut 4,29

És onnan fogod keresni az Örökkévalót, a te Istenedet és meg is találod, ha keresed őt egész szíveddel és egész lelkeddel.

Deut 4,30

Ha nagy nyomorúságban leszel és elérnek téged mindezek a dolgok az idők végén és megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz az Ő szavára:

Deut 4,31

bizony irgalmas Isten az Örökkévaló, a te Istened; nem hagy el téged és nem pusztít el téged és nem felejti el őseidnek szövetségét, amelyről megesküdött nekik.

Deut 4,32

Mert kérdezd csak az elmúlt időket, amelyek előtted voltak, vajon azon nap óta, midőn Isten embert teremtett a földön és az ég egyik végétől az ég másik végéig, történt-e ilyen nagy dolog vagy hallható volt-e ilyesmi?

Deut 4,33

Vajon hallotta-e valaha egy nép, amint szól Isten a tűz közepéből, úgy, amint te hallottad és életben maradt?

Deut 4,34

Vagy megkísérlette-e Isten, hogy elmegy és vesz magának egy nemzetet a többi nemzet közül próbákkal, jelekkel és csodákkal, háborúval és erős kézzel és kinyujtott karral és nagy, félelmetes tettekkel, aminőket veletek tett az Örökkévaló, a ti Istenetek Egyiptomban szemed láttára?

Deut 4,35

Teneked megmutattatott, hogy megtudjad, hogy ő az Örökkévaló, az Isten; nincs kívüle más.

Deut 4,36

Az égből hallatta veled hangját, hogy oktasson téged és a földön láttatta veled nagy tüzét és szavait hallottad a tűz közepéből.

Deut 4,37

És azért, mert szerette őseidet, kiválasztotta magzataikat utánuk és kivezetett téged az Ő jelenlétével, a maga nagy erejével Egyiptomból,

Deut 4,38

hogy elűzzön náladnál nagyobb és hatalmasabb népeket előled, hogy elhozzon téged és odaadja neked országukat örökségül, amint van ezen a napon.

Deut 4,39

Tudd meg ma és vedd szívedre, hogy az Örökkévaló az Isten az égben fönt és a földön alant, nincs más!

Deut 4,40

És tartsd meg törvényeit és parancsolatait, amelyeket Én ma parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked és gyermekeidnek utánad és hogy hosszú életed legyen a földön, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, minden időkig.

Deut 4,41

Akkor elkülönített Mózes három várost, a Jordán másik partján napkelet felé;

Deut 4,42

hogy oda meneküljön a gyilkos, aki nem szándékosan öli meg felebarátját, nem is gyűlölte őt sem tegnap, sem tegnapelőtt, hogy meneküljön e városok egyikébe és életben maradjon:

Deut 4,43

Becert a sivatagban, a síkföldön, a Reúbén törzsétől, Rámótot Gileádban a Gád törzsétől és Gólánt Básánban a Menasse törzsétől.

Deut 4,44

És ez az a törvény, amelyet Mózes Izráel fiai elé adott.

Deut 4,45

Ezek a bizonyságok, a törvények és rendeletek, amelyeket Mózes előadott Izráel fiainak, midőn kivonultak Egyiptomból;

Deut 4,46

a Jordánon innen a völgyben, Bét-Peór átellenében, Szihónnak, az Emóri királyának országában, aki Hesbónban lakott, akit megvertek Mózes és Izráel fiai, midőn kivonultak Egyiptomból.

Deut 4,47

És elfoglalták országát és Ógnak, Básán királyának országát, az Emóri két királyáét, amely a Jordánon innen van, napkelet felé.

Deut 4,48

Aróértól kezdve, mely az Arnón patak partján van, egész Szión hegyéig, amely a Hermónnal azonos,

Deut 4,49

és az egész síkföldet a Jordánon innen, keletre, egész a sík tengeréig, a Piszga lejtői alján.

Deut V.

Deut 5,1

És hívta Mózes egész Izráelt és szólott hozzájuk: Halljad Izráel a törvényeket és rendeleteket, amelyeket előadok ma fületek hallatára; tanuljátok meg és őrizzétek meg őket, hogy megtegyétek.

Deut 5,2

Az Örökkévaló, a mi Istenünk szövetséget kötött velünk a Hórében.

Deut 5,3

Nem atyáinkkal kötötte az Örökkévaló ezt a szövetséget, hanem mi velünk, akik ma itt vagyunk, mindnyájan életben.

Deut 5,4

Színről színre beszélt az Örökkévaló veletek a hegyen, a tűz közepéből,

Deut 5,5

míg én ott álltam az Örökkévaló közt és ti köztetek abban az időben, hogy jelentsem nektek az Örökkévaló igéjét, mert féltetek a tűztől és nem mentetek fel a hegyre, mondván:

Deut 5,6

Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgaság házából.

Deut 5,7

Ne legyenek neked idegen Isteneid színem előtt.

Deut 5,8

Ne készíts magadnak faragott képet vagy bármely alakot arról, ami az égben fönt, a földön alant és a vízben a föld alatt van.

Deut 5,9

Ne borulj le előttük és ne szolgáld őket, mert Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, a féltve őrködő Isten, aki megemlékszik az atyák bűnéről a fiakon harmadíziglen és negyedíziglen azokon, akik Engem gyűlölnek;

Deut 5,10

és kegyelmet gyakorolok ezredíziglen azokon, akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják.

Deut 5,11

Ne vedd az Örökkévalónak, a te Istenednek Nevét álságra, mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki álságra veszi az Ő nevét.

Deut 5,12

Őrizd meg a szombat napját, hogy megszenteljed, amint megparancsolta neked az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 5,13

Hat napon át dolgozzál és végezd el minden munkádat.

Deut 5,14

A hetedik nap azonban szombat az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát, sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónőd, sem ökröd, sem szamarad, sem bármely barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül van, hogy nyugodjék szolgád és szolgálónőd, éppúgy mint te magad.

Deut 5,15

És emlékezzél meg arról, hogy szolga voltál Egyiptom országában és az Örökkévaló, a te Istened kivezetett téged onnan erős kézzel és kinyujtott karral; azért parancsolta meg neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy megtartsad a szombat napját.

Deut 5,16

Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy hosszú életű légy és hogy jó dolgod legyen a földön, amelyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad.

Deut 5,17

Ne ölj. Ne légy házasságtörő. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot.

Deut 5,18

Ne kívánd felebarátod feleségét. Ne kívánd felebarátod házát, mezejét, szolgáját, szolgálónőjét, sem ökrét, sem szamarát, semmit, ami felebarátodé!

Deut 5,19

Ezeket az igéket mondta az Örökkévaló egész gyülekezetetek előtt a hegyen a tűz, a felhő és a sűrű köd közepéből, hangos szóval, amelyet nem követett semmi egyéb, és felírta ezeket két kőtáblára és átadta nekem.

Deut 5,20

És történt, hogy midőn hallottátok a hangot a sötétségből, míg a hegy tűzben égett, odaléptetek hozzám mind a törzseitek fejei és véneitek;

Deut 5,21

és mondtátok: Íme, megmutatta nekünk az Örökkévaló, a mi Istenünk, dicsőségét és nagyságát és hallottuk hangját a tűzből; a mai napon láttuk, hogy Isten beszélhet az emberrel és az életben marad.

Deut 5,22

De most miért haljunk meg? Mert megemészthet bennünket ez a nagy tűz; ha még tovább is hallgatjuk az Örökkévaló, a mi Istenünk szavát, akkor meghalunk.

Deut 5,23

Mert hol van még olyan halandó, aki hallotta volna az élő Isten hangját, mint mi, amint beszélt a tűzből, és életben maradt?

Deut 5,24

Lépj te oda és halljad mindazt, amit az Örökkévaló, a mi Istenünk mond, és te mondd el nekünk mindazt, amit az Örökkévaló, a mi Istenünk szól hozzád, és mi meghalljuk és megtesszük.

Deut 5,25

És az Örökkévaló meghallgatta szavaitok hangját, amikor szóltatok hozzám; és mondta nekem az Örökkévaló: Hallottam e nép szavainak hangját, amelyek hozzád szóltak; helyesen mondták mindazt, amit mondtak.

Deut 5,26

Bárcsak ilyen szívük volna, mint most, hogy félnének Engem és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jó dolguk legyen nekik és fiaiknak örökké.

Deut 5,27

Menj, mondd nekik: Térjetek vissza sátraitokba.

Deut 5,28

Te pedig maradj itt nálam és elmondom neked mind a parancsolatot, a törvényeket és rendeleteket, amelyekre őket tanítsad, hogy megtegyék az országban, amelyet Én nekik adok, hogy birtokba vegyék.

Deut 5,29

Vigyázzatok tehát arra, hogy úgy cselekedjetek, amint megparancsolta az Örökkévaló, a ti Istenetek, ne térjetek el tőle se jobbra, se balra.

Deut 5,30

Járjatok mindenben azon az úton, amelyet megparancsolt az Örökkévaló, a ti Istenetek, hogy életben maradjatok, jó dolgotok legyen és hosszú életűek legyetek az országban, amelyet majd birtokba vesztek.

Deut VI.

Deut 6,1

Ez a parancsolat, a törvények és rendeletek, amelyeket megparancsolt az Örökkévaló, a ti Istenetek, hogy tanítsalak benneteket, hogy gyakoroljátok az országban, ahova mentek, hogy elfoglaljátok,

Deut 6,2

azért, hogy féld az Örökkévalót, a te Istenedet, megtartva minden törvényét és parancsolatát, amelyet neked meghagyok, te, fiad és fiadnak fia, életed minden napján és azért, hogy hosszú életű lehess.

Deut 6,3

Halljad tehát Izráel és vigyázz, hogy teljesítsd azért, hogy jó dolgod legyen és hogy megsokasodjatok nagyon, amint megígérte neked az Örökkévaló, őseitek Istene, a tejjel-mézzel folyó országban.

Deut 6,4

Halljad Izráel, az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egy!

Deut 6,5

Szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel.

Deut 6,6

És legyenek ezek az igék, amelyeket neked ma parancsolok, a szíveden;

Deut 6,7

és jól tanítsd meg ezekre gyermekeidet és beszélj róluk, midőn ülsz házadban és midőn jársz az úton, midőn lefekszel és midőn fölkelsz.

Deut 6,8

És kösd ezeket jelül kezedre és legyenek homlokkötőül szemeid között;

Deut 6,9

és írd őket házad ajtófélfáira és kapuidba.

Deut 6,10

És lészen, midőn bevisz téged az Örökkévaló, a te Istened az országba, amelyről megesküdött őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy neked adja: nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél,

Deut 6,11

és házakat telve minden jóval, amelyeket nem te töltöttél meg, és kivájt kutakat, amelyeket nem te vájtál ki, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, és enni fogsz és jól fogsz lakni;

Deut 6,12

vigyázz, nehogy elfelejtsd az Örökkévalót, aki kivezetett téged Egyiptom országából, a rabszolgaság házából.

Deut 6,13

Az Örökkévalót, a te Istenedet féld, Őt szolgáld és nevére esküdjél!

Deut 6,14

Ne járjatok más Istenek után azon népek istenei közül, amelyek körülöttetek vannak.

Deut 6,15

Mert féltve őrködő Isten az Örökkévaló, a te Istened, közepetted, nehogy föllobbanjon ellened az Örökkévaló, a te Istened haragja és nehogy elpusztítson a föld színéről.

Deut 6,16

Ne kísértsétek az Örökkévalót, a ti Isteneteket, amint megkísértettétek Masszában.

Deut 6,17

Gondosan tartsátok meg az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolatait, bizonyságait és törvényeit, amelyeket neked megparancsolt.

Deut 6,18

Tedd azt, ami helyes és jó az Örökkévaló szeme előtt, hogy jó dolgod legyen és bemenj és elfoglald azt a jó országot, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseidnek,

Deut 6,19

hogy elűzze minden ellenségedet előled, amint megmondta az Örökkévaló.

Deut 6,20

Ha majd kérdezi tőled fiad a jövőben, mondván: Mik azok a bizonyságok, törvények és rendeletek, amelyeket megparancsolt nektek az Örökkévaló, a mi Istenünk?

Deut 6,21

akkor mondd fiadnak: Szolgái voltunk Fáraónak Egyiptomban, de erős kézzel kivezetett bennünket az Örökkévaló Egyiptomból,

Deut 6,22

és az Örökkévaló csodajeleket és csodatetteket végzett, nagyokat és végzeteseket Egyiptomban Fáraón és egész házán, szemünk előtt;

Deut 6,23

és kivezetett bennünket onnan, azért, hogy elhozzon bennünket, hogy nekünk adja az országot, amelyről megesküdött őseinknek.

Deut 6,24

És megparancsolta nekünk az Örökkévaló, hogy teljesítsük mind e törvényeket, hogy féljük az Örökkévalót, a mi Istenünket, azért, hogy jó dolgunk legyen minden időben, hogy életben tartson bennünket, úgy mint e mai napon.

Deut 6,25

És érdemül lesz nekünk, ha vigyázunk arra, hogy megtegyük mind e parancsolatokat az Örökkévaló, a mi Istenünk színe előtt, amint megparancsolta nekünk.

Deut VII.

Deut 7,1

Midőn az Örökkévaló, a te Istened, bevisz téged az országba, ahová jössz, hogy elfoglaljad, és elhajt sok népet előled, a hittit, a girgásit, az emórit, a kanaánit, a perizzit, a hivvit és a jebúszit, hét népet, számosabbat és hatalmasabbat náladnál,

Deut 7,2

és midőn eléd adja őket az Örökkévaló, a te Istened és legyőzöd őket, akkor zárd ki őket teljesen a közösségből, ne köss velük szövetséget és ne kegyeld őket.

Deut 7,3

Ne házasodjál velük össze, leányodat ne add fiának és leányát ne vedd el fiadnak,

Deut 7,4

mert eltéríti Tőlem fiadat, úgyhogy idegen isteneket szolgálnak és akkor majd föllobban az Örökkévaló haragja ellenetek és elpusztít hamarosan.

Deut 7,5

Hanem így tegyetek velük: oltáraikat romboljátok le, oszlopaikat törjétek össze, szent fáikat vágjátok le és faragott képeiket égessétek el tűzben.

Deut 7,6

Mert szent népe vagy az Örökkévalónak, a te Istenednek, téged választott ki az Örökkévaló, a te Istened, hogy légy tulajdon népévé mind a népek közül, amelyek a föld színén vannak.

Deut 7,7

Nem azért kedvelt meg és választott ki az Örökkévaló titeket, mert számosabbak vagytok, mint más népek, hiszen ti a legkevesebben vagytok mind a népek között;

Deut 7,8

hanem, mivel szeret benneteket az Örökkévaló és mivel meg akarja tartani az esküt, amelyet őseiteknek esküdött, azért vezetett ki az Örökkévaló benneteket erős kézzel és azért váltott meg téged a rabszolgaság házából, Fáraónak, Egyiptom királyának kezéből.

Deut 7,9

Tudd meg, hogy az Örökkévaló, a te Istened, Ő az Isten; a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyelmet azoknak, akik őt szeretik és követik parancsolatait, ezer nemzedékig,

Deut 7,10

és megfizet azoknak, akik gyűlölik, mindegyiknek személy szerint, hogy elveszítse őt; nem késlekedik azzal szemben, aki gyűlöli, hanem neki magának fizeti meg.

Deut 7,11

Tartsd meg tehát a parancsolatot, a törvényeket és rendeleteket, amelyeket neked ma parancsolok, hogy megtegyed.

III. Ékeb.

Deut VII.

Deut 7,12

És lészen annak folytán, hogy hallgattok ezekre a rendeletekre és megőriztek és teljesítitek azokat, az Örökkévaló, a te Istened megőrzi számodra a szövetséget és a kegyelmet, amelyről esküt tett őseidnek,

Deut 7,13

és szeretni fog téged, megáld és megsokasít, megáldja méhed gyümölcsét és földed gyümölcsét, gabonádat, mustodat és olajodat, marháid fajzását és juhaid szaporodását a földön, amelyről megesküdött őseidnek, hogy neked adja.

Deut 7,14

Áldottabb leszel minden népnél, nem lesz közötted magtalan férfi és magtalan nő, sem meddő barmaid között.

Deut 7,15

És eltávolít az Örökkévaló tőled minden betegséget és Egyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, amelyeket ismersz, nem fogja rád hozni, hanem mind a te gyűlölőidre bocsátja.

Deut 7,16

És megemészted mind azokat a népeket, amelyeket az Örökkévaló, a te Istened eléd ad; ne szánja őket a szemed, nehogy szolgáljad az ő isteneiket, mert kelepce lesz az számodra.

Deut 7,17

Ha azt mondod szívedben: számosabbak ezek a népek nálamnál, hogy tudnám őket elűzni?

Deut 7,18

Ne félj tőlük. Emlékezzél meg arról, amit az Örökkévaló, a te Istened tett Fáraóval és egész Egyiptommal:

Deut 7,19

a nagy próbákról, amelyeket láttak szemeid, a jelekről és a csodákról, az erős kézről és a kinyujtott karról, amellyel kivezetett téged az Örökkévaló, a te Istened; így fog tenni az Örökkévaló, a te Istened mindazokkal a népekkel, amelyektől félsz.

Deut 7,20

És reájuk bocsátja az Örökkévaló, a te Istened a darázshadat, amíg el nem pusztulnak azok is, akik megmaradtak és akik elrejtőztek előled.

Deut 7,21

Ne rettegj tőlük, mert az Örökkévaló, a te Istened közötted van, a nagy és félelmetes Isten.

Deut 7,22

Majd elhajtja az Örökkévaló, a te Istened ezeket a népeket előled lassanként, nem semmisítheted meg őket gyorsan, nehogy elsokasodjék körülötted a mező vadja.

Deut 7,23

Eléd adja őket az Örökkévaló, a te Istened és szétszórja őket nagy szétszórással, míg el nem pusztulnak;

Deut 7,24

és királyaikat a kezedbe adja, hogy eltöröljed nevüket az ég alól; nem fog megállni előtted senki, míg végül elpusztítod őket.

Deut 7,25

Isteneik faragott képeit égessétek el tűzben, ne kívánd meg a rajtuk levő ezüstöt és aranyat és ne vedd el magadnak, nehogy kelepcébe kerülj általa, mert útálata az az Örökkévalónak, a te Istenednek.

Deut 7,26

És ne vigy be útálatot a te házadba, hogy átok alatt legyél, mint az; undorodva undorodjál tőle és útálva útáljad, mert átok alatt van.

Deut VIII.

Deut 8,1

Mindazt a parancsolatot, amelyet én neked a mai napon parancsolok, tartsátok meg, hogy megtegyétek, azért hogy éljetek és sokasodjatok, bemenjetek és elfoglaljátok az országot, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek.

Deut 8,2

Emlékezzél meg az egész útról, amelyen vezetett téged az Örökkévaló, a te Istened immár negyven év óta a sivatagban, azért, hogy szenvedni hagyjon és megpróbáljon téged, hogy tudva legyen, mi van a szívedben, vajjon megtartod-e parancsolatait vagy sem.

Deut 8,3

És szenvedni és éhezni hagyott téged, majd enned adta a mannát, amelyet nem ismertél és nem ismertek őseid, azért hogy tudassa veled, hogy nem csak kenyéren él az ember, hanem az Örökkévaló ajkának minden nyilatkozásán él az ember.

Deut 8,4

Ruhád nem kopott le rólad és lábad nem dagadt meg ebben a negyven évben.

Deut 8,5

Tudd meg tehát szívedben, hogy amint az ember fegyelmezi fiát, úgy fegyelmez téged az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 8,6

És tartsd meg az Örökkévaló, a te Istened parancsait, hogy járj az ő útjain és féld őt.

Deut 8,7

Mert az Örökkévaló, a te Istened bevisz téged egy jó országba, patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek országába, amelyek erednek a völgyekben és a hegyekben;

Deut 8,8

búza és árpa, szőlő, füge és granátalma országába, olajfa és méz országába;

Deut 8,9

olyan országba, amelyben nem tengődésben eszed kenyeredet, ahol nem lesz hiányod semmiben; olyan országba, amelynek köve vas és amelynek hegyeiből rezet vájhatsz.

Deut 8,10

És enni fogsz és jól fogsz lakni, és áldani fogod az Örökkévalót, a te Istenedet azért a jó országért, amelyet adott neked.

Deut 8,11

Vigyázz, nehogy elfelejtsd az Örökkévalót, a te Istenedet, meg nem tartva parancsolatait, rendeleteit és törvényeit, amelyeket neked a mai napon parancsolok;

Deut 8,12

nehogy midőn eszel és jóllakol, jó házakat építsz és lakni fogsz bennük,

Deut 8,13

és midőn marhád, juhod sokasodik: midőn ezüstöd és aranyad szaporodik és minden ami a tied, gyarapodik,

Deut 8,14

akkor fennhéjázó legyen szíved és elfelejtsd az Örökkévalót, a te Istenedet, aki kivezetett téged Egyiptom országából, a rabszolgaság házából;

Deut 8,15

aki téged vezetett a nagy és félelmetes sivatagban, tüzes kígyók és skorpiók között szomjú földön ahol nem volt víz; aki neked vizet fakasztott a kősziklából;

Deut 8,16

aki táplált téged a sivatagban a mannával, amelyet nem ismertek őseid, azért, hogy szenvedni hagyjon és megpróbáljon és végül javadra vezessen.

Deut 8,17

Nehogy azt mondjad szívedben: az én erőm és kezem hatalma szerezte nekem ezt a dús eredményt.

Deut 8,18

Hanem emlékezzél meg az Örökkévalóról, a te Istenedről, mert Ő az, aki neked erőt ad, hogy sikert arass, azért, hogy fenntartsa szövetségét, amelyről megesküdött őseidnek, úgy mint a mai napon.

Deut 8,19

És lészen, hogy ha elfelejted az Örökkévalót, a te Istenedet és idegen istenek után jársz, azokat szolgálod és leborulsz előttük: tanúságot teszek ma ellenetek, hogy bizony el fogtok veszni;

Deut 8,20

mint azok a népek, amelyeket az Örökkévaló elveszít előttetek, úgy fogtok elveszni, annak folytán, hogy nem hallgattatok az Örökkévaló, a ti Istenetek szavára.

Deut IX.

Deut 9,1

Halljad Izráel! te át fogsz kelni a mai napon a Jordánon, hogy menj és birtokba végy nálad nagyobb és hatalmasabb nemzetektől nagy és égig megerősített városokat,

Deut 9,2

nagy és magas termetű néptől, az Anákim fiaitól, akiket ismersz és akikről hallottad: Ki állhat meg az Anák fiai előtt?

Deut 9,3

Tudd meg tehát a mai napon, hogy az Örökkévaló, a te Istened az, aki előtted halad, mint emésztő tűz; Ő fogja azokat elpusztítani és Ő fogja őket meghódolásra kényszeríteni előtted, és te elűzöd és elveszíted őket gyorsan, amint megmondta neked az Örökkévaló.

Deut 9,4

Ne mondd szívedben, amikor elűzi őket előled az Örökkévaló, a te Istened, mondván: Az én igazvoltomért hozott az Örökkévaló, hogy elfoglaljam ezt az országot; hanem e népek gonoszsága miatt űzi el őket előled az Örökkévaló.

Deut 9,5

Nem a te igazvoltodért és szíved egyenességeért mégy be, hogy elfoglald országukat, hanem e népek gonoszsága miatt űzi el őket előled az Örökkévaló, a te Istened, és hogy teljesítse azt az ígéretet, amelyre megesküdött az Örökkévaló őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

Deut 9,6

Tudd meg, hogy nem igazvoltodért adja neked az Örökkévaló, a te Istened ezt a jó országot, hogy elfoglaljad, mert kemény nyakú nép vagy.

Deut 9,7

Emlékezzél meg, ne felejtsd el, miképp haragítottad az Örökkévalót, a te Istenedet a sivatagban; attól a naptól kezdve, amelyen kimentél Egyiptom országából, amíg elérkeztetek erre a helyre, engedetlenek voltatok az Örökkévaló iránt.

Deut 9,8

A Hórében is megharagítottátok az Örökkévalót és fölgerjedt az Örökkévaló haragja ellenetek, hogy kiirtson titeket.

Deut 9,9

Midőn fölmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, a szövetségnek a tábláit, amelyet az Örökkévaló kötött veletek, ott maradtam a hegyen negyven nap és negyven éjjel, nem ettem kenyeret és nem ittam vizet.

Deut 9,10

És az Örökkévaló átadta nekem a két kőtáblát, Isten ujjával írottat és rajtuk mindazok az igék, amelyeket mondott nektek az Örökkévaló a hegyen, a tűz közepéből, a gyülekezés napján.

Deut 9,11

És történt negyven nap és negyven éj elmúltával, hogy átadta nekem az Örökkévaló a két kőtáblát, a szövetség tábláit.

Deut 9,12

És szólt hozzám az Örökkévaló: Kelj föl, menj le innen hamar, mert megromlott a te néped, amelyet kivezettél Egyiptomból; hamar letértek az útról, amelyet megparancsoltam nekik, készítettek maguknak öntött képet.

Deut 9,13

És szólt hozzám az Örökkévaló, mondván: Láttam ezt a népet és íme, kemény nyakú nép ez.

Deut 9,14

Tágíts tőlem, hogy elpusztítsam őket és eltöröljem nevüket az ég alól és téged tegyelek nála hatalmasabb és számra nagyobb nemzetté.

Deut 9,15

És megfordultam és lejöttem a hegyről és a hegy tűzben égett és a szövetség két táblája a két kezemen volt;

Deut 9,16

és láttam és íme, ti vétkeztetek az Örökkévaló, a ti Istenetek ellen, készítettetek magatoknak ércből öntött borjút; hamar letértetek az útról, amelyet megparancsolt nektek az Örökkévaló.

Deut 9,17

És én megragadtam a két kőtáblát és ledobtam a két kezemről és összetörtem szemetek előtt.

Deut 9,18

És leborultam az Örökkévaló színe előtt, mint elsőízben negyven nap és negyven éjjel; nem ettem kenyeret és nem ittam vizet, minden bűnötök miatt, amelyet elkövettetek, cselekedvén azt, ami rossz az Örökkévaló szeme előtt, hogy Őt ingereljétek.

Deut 9,19

Mert féltem a haragtól és az indulattól, amellyel neheztelt az Örökkévaló reátok, hogy elpusztítson benneteket, és az Örökkévaló ezúttal is meghallgatott.

Deut 9,20

Áron ellen is fölgerjedt az Örökkévaló haragja nagyon, hogy elpusztítsa őt; és imádkoztam Áronért is ugyanakkor.

Deut 9,21

És vettem bűnötök alkotását, a borjúbálványt és elhamvasztottam tűzben és összezúztam nagyon apróra megőrölve, míg finom porrá nem mállott, és beleszórtam porát a patakba, amely lejön a hegyről.

Deut 9,22

És Tabeérában és Masszában és Kibrót-Hattáavában is fölgerjesztettétek az Örökkévaló haragját.

Deut 9,23

És amikor elküldött az Örökkévaló benneteket Kádés-Barnéából, mondván: menjetek föl és foglaljátok el az országot, amelyet nektek adok, akkor engedetlenek voltatok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsa iránt, nem hittetek neki és nem hallgattatok szavára.

Deut 9,24

Engedetlenkedők voltatok az Örökkévaló iránt, amióta ismerlek benneteket.

Deut 9,25

És én leborultam az Örökkévaló színe előtt azon negyven nap és negyven éjjel, amidőn leborultam; mert azt tervelte az Örökkévaló, hogy kipusztít benneteket.

Deut 9,26

És imádkoztam az Örökkévalóhoz és szóltam: Uram, Örökkévaló, ne pusztítsd el népedet és örökségedet, amelyet kiváltottál a Te nagyságoddal, amelyet kivezettél Egyiptomból erős kézzel.

Deut 9,27

Emlékezzél szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Jákóbra, ne fordulj e nép makacssága, gonoszsága és bűne felé;

Deut 9,28

nehogy azt mondja az ország, ahonnan kivezettél bennünket: Mivel nem bírta az Örökkévaló őket bevinni az országba, amelyről szólt nekik, és mert gyűlölte őket, kivezette, hogy megölje őket a pusztában.

Deut 9,29

Holott ők mégis a Te néped és örökséged, amelyet kivezettél nagy erőddel és kinyujtott karoddal.

Deut X.

Deut 10,1

Abban az időben mondta nekem az Örökkévaló: Faragj ki magadnak két kőtáblát, olyanokat, mint az elsők voltak, és jöjj fel hozzám a hegyre és készíts magadnak egy ládát fából.

Deut 10,2

És Én felírom a táblákra az igéket, amelyek az első táblákon voltak, amelyeket összetörtél, és helyezd el azokat a ládába.

Deut 10,3

És én készítettem ládát sittim-fából, kifaragtam két kőtáblát, olyanokat, mint az elsők voltak és fölmentem a hegyre és kezemben volt a két tábla.

Deut 10,4

És ráírta a táblákra az első írás szerint a tíz igét, amelyet mondott nektek az Örökkévaló a hegyen a tűz közepéből a gyülekezés napján, és átadta nekem azokat az Örökkévaló.

Deut 10,5

Megfordultam és lejöttem a hegyről, elhelyeztem a táblákat a ládába, amelyet készítettem, és ott voltak, amint megparancsolta nekem az Örökkévaló.

Deut 10,6

És Izráel fiai tovább vonultak Beérót-bené-Jáakánból Mószérába; ott halt meg Áron és ott temettetett el és átvette a papi szolgálatot fia, Eleázár helyette.

Deut 10,7

Onnan vonultunk tovább Gudgódába és Gudgódából Jotbába, patakokban dús vidékre.

Deut 10,8

Abban az időben elkülönítette az Örökkévaló a Lévi törzsét, hogy vigye az Örökkévaló szövetségének ládáját, hogy álljon az Örökkévaló színe előtt, hogy szolgálatát végezze és áldást osszon az Ő nevében mind e mai napig.

Deut 10,9

Ezért nem jutott Lévinek rész és örökség testvéreivel; az Örökkévaló az ő öröksége, amint szólt neki az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 10,10

És én a hegyen maradtam, mint az első időben negyven nap és negyven éjjel; és meghallgatott engem az Örökkévaló ekkor is; az Örökkévaló nem akart elveszteni téged.

Deut 10,11

És szólt hozzám az Örökkévaló: Kelj föl, menj, haladj a nép előtt, hogy bemenjenek és elfoglalják az országot, amelyről megesküdtem őseiknek, hogy nekik adom.

Deut 10,12

És most, ó Izrael, mit kíván az Örökkévaló, a te Istened tőled? csak azt, hogy féld az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy járj mind az Ő útjain, hogy szeresd Őt és szolgáld az Örökkévalót, a te Istenedet egész szíveddel és egész lelkeddel;

Deut 10,13

hogy tartsd meg az Örökkévaló parancsolatait és törvényeit, amelyeket én a mai napon neked parancsolok, a te javadra.

Deut 10,14

Íme az Örökkévalóé, a te Istenedé az ég és az egek minden boltja, a föld és minden ami rajta van.

Deut 10,15

Csak a ti őseiteket kedvelte meg az Örökkévaló és szerette őket és kiválasztotta utánuk magzataikat, benneteket, minden nép közül, mind e mai napig.

Deut 10,16

Messétek azért le szívetek burkolatát és ne legyetek többé keménynyakúak.

Deut 10,17

Mert az Örökkévaló, a ti Istenetek, a legfelsőbb hatalom és úr az urak fölött, a nagy, hatalmas és félelmetes Isten, aki nem tekint személyre és nem fogad el kedvezést.

Deut 10,18

Ő igazságot szerez az árvának és özvegynek és szereti a jövevényt, adva neki kenyeret és ruhát.

Deut 10,19

Szeressétek ti is a jövevényt, mert jövevények voltatok Egyiptom országában.

Deut 10,20

Az Örökkévalót, a te Istenedet féld, Őt szolgáld, Hozzá ragaszkodjál és nevére esküdjél.

Deut 10,21

Ő a te dicsőséged és Ő a te Istened, aki veled azokat a nagy és félelmetes dolgokat művelte, amelyeket szemeid láttak.

Deut 10,22

Hetven lélekkel mentek le őseid Egyiptomba és most olyanná tett téged az Örökkévaló, a te Istened, mint az ég csillagainak sokasága!

Deut XI.

Deut 11,1

És szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, tartsd meg intézkedését, törvényeit, rendeleteit és parancsolatait minden időben.

Deut 11,2

És tudjátok meg a mai napon, hogy nem gyermekeitekhez szólok, akik nem ismerik és akik nem látták az Örökkévaló, a ti Istenetek fenyítő tetteit, az Ő nagyságát, erős kezét és kinyujtott karját,

Deut 11,3

jeleit cselekedeteit, amelyeket művelt Egyiptomban, Fáraón, Egyiptom királyán és egész országán;

Deut 11,4

és amit tett Egyiptom seregével, lovaival és szekérhadával, akikre rázúdította a Sástenger vizét, amikor üldöztek benneteket, és hogyan pusztította el őket az Örökkévaló mind e mai napig;

Deut 11,5

és amit tett veletek a sivatagban, míg el nem érkeztetek erre a helyre;

Deut 11,6

és amit tett Dátánnal és Abírámmal, Eliábnak Reúbén fiának fiaival; hogyan tátotta ki száját a föld és nyelte el őket és házaikat és sátraikat és minden élőlényt, amely hozzájuk tartozott, egész Izráel közepette.

Deut 11,7

De a ti szemetek látta az Örökkévalónak minden nagy tettét, amelyet művelt.

Deut 11,8

Tartsátok meg tehát mindazokat a parancsolatokat, amelyeket én neked ma parancsolok, azért, hogy erősek legyetek és bemenjetek és elfoglaljátok az országot, ahová indultok, hogy elfoglaljátok;

Deut 11,9

és azért, hogy hosszú életűek legyetek a földön, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek, hogy nekik adja és magzataiknak a tejjel-mézzel folyó országot.

Deut 11,10

Mert az ország, ahová bemégy, hogy elfoglaljad, nem olyan mint Egyiptom országa, ahonnan kivonultatok, ahol elvetetted magodat és öntözted lábad nyomán, mint a zöldséges kertet;

Deut 11,11

de az az ország, ahova bementek, hogy elfoglaljátok, hegyes-völgyes ország, az égnek esőjéből iszik vizet;

Deut 11,12

olyan ország, amelynek az Örökkévaló, a te Istened, gondját viseli, állandóan rajta van az Örökkévaló, a te Istenednek szeme, az év elejétől az év végéig.

Deut 11,13

És lészen, hogyha hallgatva hallgattok parancsolataimra, amelyeket ma nektek parancsolok, hogy szeressétek az Örökkévalót, a ti Isteneteket és szolgáljátok Őt egész szívetekkel és egész lelketekkel,

Deut 11,14

akkor megadom országotok esőjét a maga idejében, a korai esőt és a kései esőt, és begyüjtöd gabonádat, mustodat és olajodat.

Deut 11,15

És adok füvet meződön barmod számára, és enni fogsz és jól fogsz lakni.

Deut 11,16

Óvakodjatok, nehogy csábításnak engedjen szívetek és eltérjetek és szolgáljatok más isteneket és leboruljatok előttük;

Deut 11,17

és föllobbanjon az Örökkévaló haragja ellenetek és elzárja az eget, hogy ne legyen eső és a föld ne adja meg termését és elvesszetek csakhamar a jó ország színéről, amelyet az Örökkévaló nektek ad.

Deut 11,18

Tegyétek ezeket a szavaimat szívetekre és lelketekre, kössétek őket jelül kezetekre és legyenek homlokkötő gyanánt szemeitek között.

Deut 11,19

Tanítsátok ezekre gyermekeiteket, beszélve róluk, midőn házadban ülsz és midőn az úton jársz, midőn lefekszel és midőn fölkelsz.

Deut 11,20

És írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra,

Deut 11,21

hogy sokasodjanak napjaitok és gyermekeitek napjai a földön, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek, hogy nekik adja, mint az ég napjai a föld felett.

Deut 11,22

Mert ha szorgalmasan megtartjátok mind e parancsolatokat, amelyeket nektek parancsolok, hogy megtegyétek, szeretve az Örökkévalót, a ti Isteneteket, járva az Ő útjain és ragaszkodva Hozzá,

Deut 11,23

akkor elűzi az Örökkévaló mindezeket a népeket előletek és örökébe léptek nálatok nagyobb és hatalmasabb népeknek.

Deut 11,24

Minden hely, amelyre lábatok talpa lép, a tietek lesz: a sivatagtól és a Libánontól, a folyamtól, az Eufrátesz folyamtól, egészen a nyugati tengerig lesz a határotok.

Deut 11,25

Nem fog megállni előttetek senki, tőletek való rettegést és félelmet ad majd az Örökkévaló, a ti Istenetek az egész országra, amelyre léptek, amint szólott hozzátok.

IV. Reé.

Deut XI.

Deut 11,26

Íme lásd, én elétek helyezek a mai napon áldást és átkot.

Deut 11,27

Az áldást, ha hallgattok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolataira, amelyeket meghagyok nektek a mai napon;

Deut 11,28

és az átkot, ha nem hallgattok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsolataira és eltértek az útról, amelyet a mai napon meghagyok nektek, és jártok más istenek után, amelyeket nem ismertetek.

Deut 11,29

És lészen, ha bevisz téged az Örökkévaló, a te Istened az országba, ahova bemégy, hogy elfoglaljad, akkor add az áldást a Gerizzim hegyére és az átkot az Ébál hegyére.

Deut 11,30

Nemde azok a Jordánon túl vannak, a napnyugat felé vezető út mögött, a Kanaáni országában, aki a síkságon lakik, szemben Gilgállal, Móre terebintusai mellett.

Deut 11,31

Mert ti átmentek a Jordánon, hogy bemenjetek elfoglalni az országot, amelyet az Örökkévaló, a ti Istenetek ad nektek; elfoglaljátok azt és laktok benne,

Deut 11,32

és akkor vigyázzatok, hogy megtartsátok mind a törvényeket és rendeleteket, amelyeket én ma elétek teszek.

Deut XII.

Deut 12,1

Ezek a törvények és rendeletek, amelyeket meg kell tartanotok, hogy teljesítsétek az országban, amelyet adott neked az Örökkévaló, őseid Istene, hogy elfoglaljad, minden időben, amíg éltek a földön,

Deut 12,2

Pusztítsátok el egészen mindazokat a helyeket, ahol a népek, amelyeket ti elűztök, az ő isteneiket szolgálták a magas hegyeken és a dombokon és minden zöldelő fa alatt.

Deut 12,3

Romboljátok le oltáraikat, törjétek össze oszlopaikat, szent ligeteiket égessétek el tűzben és isteneik faragott képeit romboljátok le; és tüntessétek el nevöket is arról a helyről.

Deut 12,4

Ne tegyetek így az Örökkévalóval, a ti Istenetekkel.

Deut 12,5

Hanem azt a helyet, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a ti Istenetek a törzseitek közül, hogy odahelyezze nevét, az Ő székhelyét, keressétek föl és oda menj.

Deut 12,6

És oda vigyétek égő- és vágóáldozataitokat, tizedeiteket és kezetek adományát, fogadalmi és önkéntes fölajánlásaitokat és marhátok és apró jószágtok elsőszülöttjeit.

Deut 12,7

És egyetek ott az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt és örüljetek kezetek minden szerzeményének, ti és házatok népe, amivel megáldott téged az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 12,8

Ne cselekedjetek aszerint, amint cselekszünk ma itt; mindenki azt, ami az ő szemében helyes,

Deut 12,9

mert még nem jutottatok ahhoz a nyugalomhoz és birtokhoz, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked.

Deut 12,10

De majd, ha átmentek a Jordánon és laktok az országban, amelyet az Örökkévaló, a ti Istenetek birtokul ad nektek, és nyugalmat szerez nektek minden ellenségetektől köröskörül, úgyhogy biztonságban lakhattok;

Deut 12,11

akkor lészen egy hely, amelyet az Örökkévaló, a ti Istenetek kiválaszt, hogy ott lakozzék a neve, oda vigyétek mindazt, amit parancsolok nektek: égő- és vágóáldozataitokat, tizedeiteket és kezetek adományát és minden fogadalmaitok színjavát, amelyeket fogadtok az Örökkévalónak.

Deut 12,12

És örüljetek az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt, ti, fiaitok és leányaitok, szolgáitok, és a levita, aki kapuitokban van, mert neki nincs része, sem birtokba veletek.

Deut 12,13

Óvakodjál, nehogy bemutasd égőáldozataidat akármely helyen, amelyet látsz;

Deut 12,14

hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló törzseitek egyikében, ott mutasd be égőáldozataidat és ott tedd meg mindazt, amit neked parancsolok.

Deut 12,15

Mindazonáltal lelked egész kívánsága szerint vághatsz és ehetsz húst az Örökkévaló, a te Istened áldása szerint, amit adott neked minden kapuidban; a tisztátalan és a tiszta egyformán eheti, mint a szarvast és az őzet.

Deut 12,16

Csak a vért ne egyétek, öntsd azt a földre, mint a vizet.

Deut 12,17

Nem szabad enned kapuidban gabonád, mustod és olajod tizedét, sem marhád és apró jószágod elsőszülöttjeit, sem bármit, amit fogadalomban fölajánlottál, sem önkéntes adományaidat és kezed áldozatát,

Deut 12,18

hanem az Örökkévaló, a te Istened színe előtt egyed azt, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened, te, fiaid és leányod, szolgád és szolgálód, és a levita, ki kapuidban van; és örülj az Örökkévaló, a te Istened színe előtt kezed minden szerzeményének.

Deut 12,19

Vigyázz, nehogy elhagyjad a levitát, amíg élsz a te földeden.

Deut 12,20

Ha majd kitágítja az Örökkévaló, a te Istened határodat, amint mondta neked és azt mondod: húst szeretnék enni, mert a lelked vágyik húst enni: lelked egész kívánsága szerint ehetel húst.

Deut 12,21

Ha a hely, amelyet az Örökkévaló, a te Istened kiválaszt, hogy odahelyezze a nevét, messze lesz tőled, akkor levághatsz marhádból és apró jószágodból, amelyet az Örökkévaló adott neked, úgy, amint parancsoltam néked, és egyél kapuidban lelked egész kívánsága szerint.

Deut 12,22

Úgy egyed azt, amint eszik a szarvast és az őzet, a tisztátalan és a tiszta mind egyformán ehet belőle.

Deut 12,23

De óvakodjál: ne edd a vért, mert a vér a lélek, és ne edd a lelket a hússal.

Deut 12,24

Ne edd azt; öntsd ki a földre, mint a vizet.

Deut 12,25

Ne edd azt, hogy jó dolgod legyen neked és gyermekeidnek utánad, ha azt teszed, ami helyes az Örökkévaló szemében.

Deut 12,26

Csak szent dolgaidat, amik lesznek neked, és fogadalmi adományaidat vidd oda és menj arra a helyre, amelyet kiválaszt az Örökkévaló.

Deut 12,27

És készítsd el égőáldozataidat, a húst és a vért az Örökkévaló, a te Istenednek oltárán; és égőáldozataidnak vére öntessék az Örökkévaló, a te Istenednek oltárára, és a húst edd meg.

Deut 12,28

Gondosan ügyelj és hallgass mind e szavakra, amelyeket én neked parancsolok, hogy jó dolgod legyen neked és gyermekeidnek utánad mindörökké, ha azt teszed, ami jó és helyes az Örökkévaló, a te Istened szemében.

Deut 12,29

Midőn az Örökkévaló, a te Istened kiirtja a népeket, ahova bemégy, hogy elűzzed őket magad elől, és te elűzöd őket és lakol az ő országukban:

Deut 12,30

óvakodjál, nehogy tőrbe juss utánuk, miután kipusztultak előled. Nehogy tudakozódjál az ő isteneik után, mondván: Hogyan is szolgálják ezek a népek isteneiket? Úgy akarok cselekedni én is.

Deut 12,31

Ne tégy úgy az Örökkévaló, a te Istened előtt; mert az Örökkévaló minden utálatát, amit gyűlöl, tették azok isteneiknek, mert még fiaikat és leányaikat is elégették tűzben isteneik előtt.

Deut XIII.

Deut 13,1

Mindazt a dolgot, amit parancsolok nektek, tartsátok meg, hogy megtegyétek; ne tégy hozzá és ne végy el belőle.

Deut 13,2

Ha majd támad közötted próféta vagy álomlátó és mutat neked jelet vagy csodát,

Deut 13,3

és bekövetkezik a jel és a csoda, amelyről szólt neked, mondván: járjunk más istenek után, amelyeket nem ismersz és szolgáljuk őket;

Deut 13,4

ne hallgass e prófétának szavára vagy az álomlátóra, mert próbára tesz benneteket az Örökkévaló, a ti Istenetek, hogy tudva legyen, vajon szeretitek-e az Örökkévalót, a ti Isteneteket egész szívetekkel és egész lelketekkel.

Deut 13,5

Az Örökkévaló, a ti Istenetek után járjatok, Őt féljétek, az Ő parancsolatait tartsátok meg, szavára hallgassatok, Őt szolgáljátok és Hozzá ragaszkodjatok.

Deut 13,6

És az a próféta vagy az az álomlátó ölessék meg, mert elpártolást hirdetett az Örökkévaló, a ti Istenetek ellen, aki kivezetett benneteket Egyiptom országából és aki kiváltott téged a rabszolgaság házából, – hogy eltántorítson téged az útról, amelyről megparancsolta neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy azon járj. Így pusztítsd ki a rosszat körödből.

Deut 13,7

Ha fivéred, anyád fia vagy fiad vagy leányod vagy kebledre ölelt hitvesed vagy lelked szerint való jóbarátod titokban csábít téged, mondván: Menjünk és szolgáljunk más isteneket, amelyeket nem ismersz sem te, sem őseid,

Deut 13,8

azon népek istenei közül, amelyek körülöttetek vannak, amelyek közel vannak hozzád vagy távol vannak tőled, a föld egyik végétől a föld másik végéig,

Deut 13,9

ne hajolj szavára és ne hallgass reá és ne szánja meg őt a szemed, ne kíméld és ne leplezgesd őt;

Deut 13,10

hanem meg kell ölnöd őt; a te kezed legyen az első rajta, hogy megöld, és azután az egész nép keze.

Deut 13,11

Kövezd meg kövekkel, hogy meghaljon, mert arra törekedett, hogy eltántorítson téged az Örökkévalótól, a te Istenedtől, aki kivezetett téged Egyiptom országából, a rabszolgaság házából.

Deut 13,12

És egész Izráel hallja és féljen, és ne műveljenek többé ily gonosz dolgot közötted.

Deut 13,13

Ha majd hallod városaid egyikéről, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, hogy ott lakjál, mondván:

Deut 13,14

alávaló emberek kiindultak közüled és eltántorították városuk lakóit, mondván: menjünk és szolgáljunk más isteneket, amelyeket ti nem ismertek;

Deut 13,15

te nyomozz, vizsgálódjál és gondosan kérdezősködjél; és íme ha igaz, bebizonyult dolog, megtörtént ez az undokság közötted,

Deut 13,16

sújtsd karddal annak a városnak lakóit, vesd tilalom alá azt és mindazt, ami benne van, és a barmát is kard élére szánva.

Deut 13,17

És gyüjtsd össze egész zsákmányát a piacára és hamvaszd el tűzben azt a várost és egész zsákmányát tökéletesen az Örökkévaló, a te Istened előtt, és maradjon örök időkre romhalom, ne építtessék föl újra többé.

Deut 13,18

És ne tapadjon a te kezedhez semmi a tilalom alá vetett dolgokból, azért, hogy álljon el az Örökkévaló föllobbant haragjától, és adjon neked irgalmat és könyörüljön rajtad és sokasítson meg téged, amint megesküdött őseidnek,

Deut 13,19

hogyha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, megtartod minden parancsolatát, amelyet én neked a mai napon parancsolok, hogy azt tedd, ami helyes az Örökkévaló, a te Istened szemében.

Deut XIV.

Deut 14,1

Fiai vagytok ti az Örökkévalónak, a ti Isteneteknek. Ne vagdaljátok meg magatokat és ne tegyetek kopaszságot szemetek közé halott miatt.

Deut 14,2

Mert szent népe vagy te az Örökkévalónak, a te Istenednek, és téged választott ki az Örökkévaló, hogy légy az ő tulajdon népe minden nép közül, amely a föld színén van.

Deut 14,3

Ne egyél semmi útálatosat.

Deut 14,4

Ezek azok a barmok, amelyeket ehettek: ökör, juh és kecske;

Deut 14,5

őz, szarvas, dámvad, vadkecske, antilop, teó és zemer.

Deut 14,6

Minden barmot, amely hasított patájú, amelynek kettős hasított patái vannak a kérődző barmok között, azt ehetitek.

Deut 14,7

Azonban ezeket ne egyétek, akár a kérődzők vagy a hasadt patájúak közül: a tevét, a nyulat és a hegyi nyulat, mert kérődzők ugyan, de patájuk nem hasadt; ezek tisztátalanok nektek;

Deut 14,8

és a sertést, mert hasadt patájú ugyan, de nem kérődző; ez tisztátalan nektek, húsukból ne egyetek és hullájukat se érintsétek.

Deut 14,9

Ezt ehetitek mindabból, ami a vízben van: mindazokat, amelyeknek úszószárnyuk és pikkelyük van, ehetitek;

Deut 14,10

de mindazokat, amelyeknek nincs úszószárnyuk és pikkelyük, ne egyétek, ez tisztátalan nektek.

Deut 14,11

Minden tiszta madarat szabad ennetek.

Deut 14,12

És ezek azok, amelyeket nem szabad ennetek közülök: a sas, az ölyv és a keselyű;

Deut 14,13

a ráa, a sólyom és a kánya, faja szerint;

Deut 14,14

minden holló, faja szerint;

Deut 14,15

a struccmadár, a fecske, a sirály és a karvaly, faja szerint;

Deut 14,16

a kuvik, a bagoly és a suholy;

Deut 14,17

a pelikán, a héja és a búvár;

Deut 14,18

a gólya, a gém, faja szerint; a banka és a denevér.

Deut 14,19

És minden szárnyas csúszómászó tisztátalan nektek, ne egyétek.

Deut 14,20

Minden tiszta szárnyast szabad ennetek.

Deut 14,21

Ne egyetek semmi dögöt; a jövevénynek adjad, aki kapuidban van, hogy egye, vagy add el az idegennek, mert szent nép vagy te az Örökkévalónak, a te Istenednek. Ne főzd meg a gödölyét anyja tejében.

Deut 14,22

Tizedet adj vetésed minden terméséből, amely terem a mezőn évről-évre.

Deut 14,23

És edd az Örökkévaló, a te Istened színe előtt, azon a helyen, amelyet majd kiválaszt, hogy ott lakjon neve, gabonádnak, mustodnak és olajodnak tizedét, marhádnak és apró jószágodnak elsőszülöttjeit, hogy megtanuljad félni az Örökkévalót, a te Istenedet, minden időben.

Deut 14,24

És ha hosszú neked az út, úgyhogy nem bírod elvinni, mert nagyon is távol van a hely, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened, hogy odahelyezze nevét, midőn meg fog téged áldani az Örökkévaló, a te Istened:

Deut 14,25

Akkor tedd pénzzé, kösd csomóba a pénzt a kezedben és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 14,26

És add ki a pénzt mindarra, amit a lelked kíván: marhára, juhokra, borra és részegítő italra, mindenre, amit kér tőled a lelked: és egyél ott az Örökkévaló, a te Istened színe előtt és örülj, te és házad népe.

Deut 14,27

És a levitát, aki kapuidban van, ne hagyd el, mert nincs neki része és birtoka nálad.

Deut 14,28

Minden harmadik év végével vidd ki minden tizedét termésednek abban az évben és add le kapuidban;

Deut 14,29

és jöjjön a levita, mert neki nincs része és birtoka nálad, és a jövevény, az árva és az özvegy, akik kapuidban vannak, hogy egyenek és jóllakjanak, azért, hogy megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened, kezed minden munkájában, amit végzel.

Deut XV.

Deut 15,1

Minden hetedik év végén tégy elengedést.

Deut 15,2

Ez az elengedés módja: Engedje el minden hitelező az ő követelését, amit követelhet felebarátján; és ne hajtsa be felebarátján és testvérén, mert kihirdették az elengedést az Örökkévaló előtt.

Deut 15,3

Az idegenen behajthatod, de ami testvérednél van, azt engedje el kezed.

Deut 15,4

Bizony nem lesz közötted szűkölködő, mert meg fog téged áldani az Örökkévaló az országban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul, hogy elfoglaljad,

Deut 15,5

hogy ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, hogy megtartsad és megtegyed mindezeket a parancsolatokat, amelyeket neked ma parancsolok.

Deut 15,6

Mert az Örökkévaló, a te Istened megáld téged, amint megígérte neked; kölcsön adsz majd számos népnek, de te nem fogsz kölcsön venni, uralkodol számos népen, de rajtad nem uralkodnak.

Deut 15,7

Ha lesz közötted szűkölködő, testvéreid egyike, bármelyik kapudban, országodban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, ne keményítsd meg szívedet és ne zárd be kezedet szűkölködő testvéred elől,

Deut 15,8

hanem meg kell nyitnod kezedet számára és kölcsönt kell neki adnod szükségéhez képest, ami hiányzik neki.

Deut 15,9

Óvakodjál, nehogy szívedben alávaló gondolat legyen, mondván: közeledik a hetedik év, az elengedés éve; és szemed könyörtelen volna szűkölködő testvéreddel szemben, és nem adnál neki semmit és ő ellened kiált az Örökkévalóhoz és vétek lesz rajtad.

Deut 15,10

Adnod kell neki és ne legyen irígy a szíved, amikor adsz neki, mert ezért megáld téged az Örökkévaló, a te Istened minden munkádban és kezed minden vállalkozásában.

Deut 15,11

Mert nem fog kifogyni a szűkölködő az országból; azért parancsolom neked, mondván: meg kell nyitnod kezedet testvéred, szegényed és szűkölködőd számára az országban.

Deut 15,12

Ha eladja magát neked testvéred, egy héber ember vagy héber nő, akkor szolgáljon téged hat évig és a hetedik évben bocsásd el magadtól szabadon.

Deut 15,13

És midőn elbocsátod szabadon magadtól, ne bocsásd el üresen.

Deut 15,14

Juttass neki juhodból, szérűdből és présházadból; mindabból, amivel megáldott téged az Örökkévaló, a te Istened, adj neki.

Deut 15,15

És emlékezzél meg arról, hogy rabszolga voltál Egyiptom országában és megváltott téged az Örökkévaló, a te Istened, azért parancsolom én ma neked ezt a dolgot.

Deut 15,16

És lészen, ha ő így szól hozzád: Nem megyek el tőled; mert szeret téged és házadat, mert jó dolga van nálad,

Deut 15,17

akkor végy egy árt és szúrd át fülén és az ajtón és legyen örökös szolgád. Szolgálóddal is így tégy.

Deut 15,18

Ne legyen nehéz számodra, hogy elbocsátod őt szabadon magadtól, mert egy béresnek kétszeres béridejét szolgálta le nálad hat éven át; és meg fog téged áldani az Örökkévaló, a te Istened mindenben, amit teszel.

Deut 15,19

Minden elsőszülöttet, amely születik marhád és juhaid közül, a hímet szenteld az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne dolgoztasd szarvasmarhád elsőszülöttjét és ne nyírd meg juhod elsőszülöttjét.

Deut 15,20

Az Örökkévaló, a te Istened színe előtt fogyaszd el azt évről-évre azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló; te és házad népe.

Deut 15,21

És ha hiba van rajta, sánta vagy vak, bármily rossz hiba, ne áldozd az Örökkévalónak, a te Istenednek.

Deut 15,22

Kapuidban eheted; a tisztátalan és a tiszta együtt; mint a szarvast és az őzet.

Deut 15,23

Csak vérét ne edd; a földre öntsd ki, mint a vizet.

Deut XVI.

Deut 16,1

Figyeld meg a kalászérés hónapját és tartsd meg a peszáchot az Örökkévalónak, a te Istenednek, mert a kalászérés hónapjában vezetett ki téged az Örökkévaló, a te Istened Egyiptomból, éjnek idején.

Deut 16,2

És áldozd a peszáchot az Örökkévalónak, a te Istenednek, juhot és szarvasmarhát, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, hogy ott lakoztassa nevét.

Deut 16,3

Ne egyél mellette kovászosat, hét napon át egyél mellette kovásztalant, a sanyarúság kenyerét, mert sietséggel jöttél ki Egyiptom országából; azért, hogy megemlékezzél arról a napról, amelyen kijöttél Egyiptom országából, egész életedben.

Deut 16,4

És ne lássanak nálad kovászt egész határodban hét napon át; és ne maradjon éjjelen át semmi a húsból, amelyet az előző napon este áldozol, reggelig.

Deut 16,5

Nem szabad áldoznod a peszachot kapuid egyikében, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked;

Deut 16,6

hanem azon a helyen, amelyet az Örökkévaló, a te Istened kiválaszt, hogy ott honoljon a neve, ott áldozd a peszachot este, naplementekor, abban az időben, amelyben kijöttél Egyiptomból.

Deut 16,7

Süsd meg azt és edd azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened; és reggel fordulj meg és menj haza sátraidba.

Deut 16,8

Hat napon át egyél kovásztalant és a hetedik napon ünneplő gyülekezés legyen az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz munkát.

Deut 16,9

Hét hetet számlálj magadnak; attól fogva, hogy kezdenek sarlót vinni az álló gabonába, kezdj el számlálni hét hetet.

Deut 16,10

És tartsd meg a hetek ünnepét az Örökkévalónak, a te Istenednek, kezed tehetségéhez mért önkéntes felajánlással, amelyet adsz, aszerint, amint megáld téged az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 16,11

És örülj az Örökkévaló, a te Istened színe előtt, te, fiad és leányod, szolgád és szolgálód és a levita, aki kapuidban van és a jövevény, az árva és az özvegy, akik közötted vannak, azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened, hogy ott honoljon a neve.

Deut 16,12

Emlékezzél meg arról, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, tartsd meg és teljesítsd e törvényeket.

Deut 16,13

A sátrak ünnepét tartsd meg hét napon át, midőn betakarítottál szérűdből és présházadból.

Deut 16,14

És örülj ezen az ünnepen, te, fiad és leányod, szolgád és szolgálód és a levita és az idegen, az árva és az özvegy, akik kapuidban vannak.

Deut 16,15

Hét napon át ünnepet ülj az Örökkévalónak, a te Istenednek azon a helyen, amelyet kiválaszt az Örökkévaló; mert meg fog téged áldani az Örökkévaló, a te Istened minden termésedben és kezed minden munkájában; és légy mindig vidám.

Deut 16,16

Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi közüled az Örökkévaló, a te Istened színe előtt azon a helyen amelyet kiválaszt: a kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a sátrak ünnepén és ne jelenjenek meg az Örökkévaló színe előtt üresen;

Deut 16,17

ki-ki keze adománya szerint, az Örökkévaló, a te Istened áldása szerint, amit neked adott.

V. Sófetim.

Deut XVI.

Deut 16,18

Bírákat és felügyelőket adj magadnak minden kapudban, amelyeket az Örökkévaló, a te Istened neked ad, törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel.

Deut 16,19

El ne hajlítsd az ítéletet, ne tekints személyt és ne fogadj el megvesztegetést, mert a megvesztegetés megvakítja a bölcsek szemét és elferdíti az igaz szavait.

Deut 16,20

Igazságot, igazságot kövess, hogy élj és bírd az országot, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked.

Deut 16,21

Ne ültess magadnak szent ligetet, semmiféle fát az Örökkévaló, a te Istened oltára mellé, amelyet készítesz magadnak.

Deut 16,22

És ne állíts fel magadnak oszlopot, amit gyűlöl az Örökkévaló, a te Istened.

Deut XVII.

Deut 17,1

Ne áldozz az Örökkévalónak, a te Istenednek szarvasmarhát vagy juhot, amelyen hiba van semmi silány dolgot, mert az Örökkévaló, a te Istened útálata az.

Deut 17,2

Ha akad közötted, kapuid egyikében, amelyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad, férfi vagy nő, aki azt teszi, ami helytelen az Örökkévaló, a te Istened szemében, megszegvén szövetségét,

Deut 17,3

és megy és más isteneket szolgál és leborul előttük és a nap előtt vagy a hold előtt vagy az égnek egész serege előtt, amit én nem parancsoltam,

Deut 17,4

és jelentik neked és hallod és jól megvizsgáltad és íme, igaz, bizonyos a dolog, megtörtént ez a förtelem Izráelben,

Deut 17,5

akkor vezesd ki azt a férfit vagy azt a nőt, aki ezt a rossz dolgot elkövette, a kapuidba, a férfit vagy a nőt, és kövezd meg őket kövekkel, hogy meghaljanak.

Deut 17,6

Két tanú vagy három tanú vallomása alapján ölessék meg a halálra ítélt; ne ölessék meg egy tanú vallomása alapján.

Deut 17,7

A tanúk keze legyen rajta először, hogy megöljék és a nép keze azután; így pusztítsd ki a rosszat közüled.

Deut 17,8

Ha nagyon nehéz lesz előtted valami az ítéletben vér és vér között, jog és jog között, sérelem és sérelem között, ami pörös ügy kapuidban van, akkor kelj föl és menj el arra a helyre, amelyet az Örökkévaló, a te Istened kiválaszt.

Deut 17,9

Menj oda a levita papokhoz és a bíróhoz, aki lesz abban az időben, és kérdezd meg őt; és ők tudtodra adják az ítélet szavát.

Deut 17,10

És te cselekedjél a szó szerint, amelyet tudtodra adnak a helyről, amelyet kiválaszt az Örökkévaló; és legyen rá gondod, hogy teljesen úgy cselekedjél, amint tanítanak,

Deut 17,11

a tan szerint, amelyre téged tanítanak, és az ítélet szerint, amelyet kimondanak neked, cselekedjél; ne térj el a szótól, amelyet neked mondanak se jobbra, se balra.

Deut 17,12

És az a férfi, aki rossz szándékkal cselekszik, nem hallgatván a papra, aki ott áll, hogy szolgálja az Örökkévalót, a te Istenedet, vagy a bíróra, az a férfi haljon meg; és pusztítsd ki a rosszat Izráelből.

Deut 17,13

És az egész nép hallja és féljen és ne cselekedjenek többé rossz szándékkal.

Deut 17,14

Ha bemégy az országba, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, és elfoglalod azt és lakni fogsz benne és azt mondod: királyt óhajtok tenni magam fölé, mint mind a népek, amelyek körülöttem vannak,

Deut 17,15

bízvást tehetsz magad fölé királyt, azt akit az Örökkévaló, a te Istened kiválaszt; testvéreid közül tégy magad fölé királyt, nem tehetsz magad fölé idegen férfit, aki nem testvéred.

Deut 17,16

Csak ne szerezzen magának sok lovat és ne térítse vissza a népet Egyiptomba, azért hogy szaporítsa a lovakat; mert az Örökkévaló azt mondta nektek: ne térjetek többé vissza ezen az úton.

Deut 17,17

És ne tartson sok feleséget, hogy a szíve el ne térjen; és ne szerezzen magának nagyon sok ezüstöt és aranyat.

Deut 17,18

És lesz, hogy midőn ül királyi trónján, írja le magának e tan másolatát egy könyvbe, abból, amely a levita papok előtt van,

Deut 17,19

és legyen mindig vele és olvasson benne élete minden napján, hogy megtanulja félni az Örökkévalót, az ő Istenét, hogy megtartsa e tan minden szavát és e törvényeket, hogy teljesítse,

Deut 17,20

nehogy szíve fölülemelkedjék testvérein és hogy el ne térjen a parancsolattól se jobbra se balra; hogy hosszú életű legyen uralmában ő és fiai Izráel közepette.

Deut XVIII.

Deut 18,1

Ne legyen a levita papoknak, Lévi egész törzsének osztélyrésze és birtoka Izráellel; az Örökkévalónak tűzáldozatait és birtokát egyék.

Deut 18,2

Ne legyen birtoka testvérei között; az Örökkévaló az ő birtoka, amint mondta neki.

Deut 18,3

És ez legyen a papok jussa a nép részéről, azok részéről, akik áldozatot mutatnak be, akár szarvasmarhát, akár bárányt: a papnak adja a lapockát, a két állrészt és a gyomrot.

Deut 18,4

Gabonádnak, mustodnak és olajodnak elejét és juhod nyírásának elsejét adjad neki.

Deut 18,5

Mert kiválasztotta őt az Örökkévaló, a te Istened, törzseid közül, hogy ott álljon szolgálatot végezni az Örökkévaló nevében, ő és fiai minden időben.

Deut 18,6

És ha egy levita jön kapuid egyikéből, egész Izráelből, ahol tartózkodik, és eljön lelke egész kívánsága szerint arra a helyre, amelyet kiválaszt az Örökkévaló;

Deut 18,7

akkor szolgálatot végezhet az Örökkévaló, az ő Istene nevében, mint testvérei, a leviták mind, akik ott állanak az Örökkévaló színe előtt.

Deut 18,8

Egyformán legyen részük az eledelben, azon kívül, amit eladhat az ősei után.

Deut 18,9

Midőn bemégy az országba, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, ne tanulj cselekedni azon népek útálatosságai szerint.

Deut 18,10

Ne találtassék közötted olyan, aki keresztülvezeti fiát vagy leányát a tűzön, aki varázslást űz, felhőből jósoló, jövendőmondó és varázsló;

Deut 18,11

igézéssel igéző, szellemidéző, kuruzsló és halottakat kérdező.

Deut 18,12

Mert az Örökkévaló útálata mindenki, aki ezeket teszi, és ez útálatosságok következtében űzi el őket az Örökkévaló, a te Istened előled.

Deut 18,13

Légy teljesen az Örökkévalóval, a te Isteneddel!

Deut 18,14

Mert azok a népek, amelyeknek örökébe lépsz, felhőből jósolókra és varázslókra hallgatnak, de teneked nem engedte meg az Örökkévaló, a te Istened, hogy így tégy.

Deut 18,15

Prófétát közüled, testvéreid közül, olyat, mint én vagyok, támaszt majd neked az Örökkévaló, a te Istened, őreá hallgassatok.

Deut 18,16

Egészen úgy, amint kérted az Örökkévalótól, a te Istenedtől, a Hórében, a gyülekezés napján, mondván: Ne halljam tovább az Örökkévaló, az én Istenem hangját és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne halljak.

Deut 18,17

És szólt hozzám az Örökkévaló: Helyesen mondták, amit mondtak;

Deut 18,18

prófétát támasztok majd nekik testvéreik közül, olyat, mint te vagy és szájába adom igéimet, hogy elmondja nekik mindazt, amit neki parancsolok.

Deut 18,19

És lészen a férfiúval, aki nem hallgat szavaimra, amelyeket az elmond nevemben, Én fogom számonkérni tőle.

Deut 18,20

De a próféta, aki gonosz szándékkal szól valamit Nevemben, amit nem parancsoltam neki, hogy elmondja és aki más istenek nevében beszél, az a próféta haljon meg.

Deut 18,21

És ha azt mondod szívedben: Hogyan ismerjük fel az igét, amelyet nem szólt az Örökkévaló?

Deut 18,22

Ha a próféta mond valamit az Örökkévaló nevében és az ige nem történik meg és nem következik be, ez olyan ige, amelyet nem mondott az Örökkévaló; gonosz szándékkal mondta azt a próféta, ne félj tőle.

Deut XIX.

Deut 19,1

Midőn majd kiirtja az Örökkévaló, a te Istened azokat a népeket, amelyeknek országát neked adja az Örökkévaló, a te Istened és elfoglalod és lakni fogsz városaikban és házaikban,

Deut 19,2

különíts el magadnak három várost országodban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, hogy birtokba vedd.

Deut 19,3

Készítsd el magadnak az utat és oszd három részre országod határát, amelyet birtokul ad neked az Örökkévaló, a te Istened; és legyen azért, hogy oda menekülhessen minden gyilkos.

Deut 19,4

És ez a gyilkos esete, aki oda menekülhet, hogy életben maradjon: aki szándék nélkül üti agyon felebarátját és nem gyűlölte őt tegnap, tegnapelőtt;

Deut 19,5

és aki elmegy felebarátjával az erdőbe fát vágni és meglódul kezében a fejsze, hogy levágja a fát és lecsúszik a vas a nyélről és felebarátját éri, úgyhogy ez meghal: az ilyen meneküljön egyikébe e városoknak, hogy életben maradjon,

Deut 19,6

nehogy üldözőbe vegye a vérbosszuló a gyilkost, midőn felhevül szíve és utolérhetné, mert hosszú az út és agyonütné, holott nem illeti halálbüntetés, mert nem gyűlölte őt, tegnap, tegnapelőtt.

Deut 19,7

Ezért parancsolom neked én, mondván: különíts el három várost magadnak.

Deut 19,8

És ha kitágítja az Örökkévaló, a te Istened határodat, amint megesküdött őseidnek, és neked adja az egész országot, amelyről ígérte, hogy őseidnek fogja adni,

Deut 19,9

ha megtartod mind e parancsolatot, hogy megtegyed, amelyeket ma neked parancsolok, szeretve az Örökkévalót, a te Istenedet és útján járva minden időben: akkor tégy hozzá magadnak még három várost e háromhoz,

Deut 19,10

és ne ontassék ártatlannak vére országodban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul, ami által vérbűn volna rajtad.

Deut 19,11

De ha valaki gyűlöli felebarátját és leselkedik reá, rátámad és halálos csapást mér rá, úgyhogy meghal, és odamenekül e városok egyikébe:

Deut 19,12

akkor küldjenek érte városának vénei, vigyék el onnan és adják át a vérbosszuló kezébe és haljon meg.

Deut 19,13

Ne sajnálja őt szemed; hanem pusztítsd ki az ártatlan vér ontásáért Izráelből, hogy jó dolgod legyen.

Deut 19,14

Ne told odább felebarátod határát, amelyet megállapítottak az elődök, a birtokodban, amelyet bírni fogsz az országban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, hogy birtokba vedd.

Deut 19,15

Egy tanú ne álljon meg valaki ellen bármely véteknél, bármely bűnnél és bármely vétségnél, amit elkövet; két tanú vallomása alapján vagy három tanú vallomása alapján álljon meg a dolog.

Deut 19,16

Ha hamis tanú támad valaki ellen, hogy az igazságtól eltérőt valljon ellene,

Deut 19,17

akkor álljon a két férfiú, akik között a pör van, az Örökkévaló színe elé, a papok elé és a bírák elé, akik abban az időben lesznek.

Deut 19,18

És ha gondos vizsgálatot végeztek a bírák és íme, hazug tanú a tanú, hazugságot vallott testvére ellen,

Deut 19,19

akkor úgy tegyetek vele, amint szándékozott tenni testvérével; így pusztítsd ki a rosszat közüled.

Deut 19,20

És a többiek hallják és féljenek, hogy ne tegyenek többé ilyen rossz dolgot közötted.

Deut 19,21

És ne sajnálja őt szemed: lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért.

Deut XX.

Deut 20,1

Midőn kivonulsz harcra ellenséged ellen és látsz lovat és szekérhadat, számosabb népet náladnál, ne félj tőlük; mert az Örökkévaló, a te Istened, aki felhozott téged Egyiptom országából, veled van.

Deut 20,2

És lesz, hogy midőn készen álltok a harcra, lépjen elő a pap és beszéljen a néphez.

Deut 20,3

És szóljon hozzájuk: Halljad Izráel, ti ma készen álltok a harcra ellenségeitek ellen, ne csüggedjen szívetek, ne féljetek, ne riadjatok meg és ne rettegjetek tőlük,

Deut 20,4

mert az Örökkévaló, a ti Istenetek az, aki veletek megy, hogy harcoljon érettetek ellenségeitekkel, hogy segítsen benneteket.

Deut 20,5

És a tisztek beszéljenek a néphez, mondván: Ki az a férfi, aki új házat épített és nem avatta fel? Menjen és térjen vissza házába, nehogy meghaljon a harcban és más férfi avassa azt fel.

Deut 20,6

És ki az a férfi, aki ültetett szőlőt és még nem szabadította föl, hogy hasznát vehesse? Menjen és térjen vissza házába, nehogy meghaljon a harcban és más férfi tegye használatra szabaddá.

Deut 20,7

És ki az a férfiú, aki eljegyzett nőt és még nem vette el? Menjen és térjen vissza a házába, nehogy meghaljon a harcban és más férfi vegye el.

Deut 20,8

És beszéljenek még a tisztek a néphez és mondják: Ki az a férfi, aki félénk és csüggedt szívű? Menjen és térjen vissza házába, hogy ne tegye csüggedtté testvéreinek szívét, mint amilyen az ő szíve.

Deut 20,9

És lesz, midőn a tisztek befejezték beszédüket a néphez, rendeljenek csapatvezéreket a nép élére.

Deut 20,10

Midőn közeledsz egy városhoz, hogy ostromot indíts ellene, hívd föl előbb békére.

Deut 20,11

És lesz, hogy ha békével felel és kaput nyit neked, akkor az egész nép, amely találtatik benne, legyen adózód és szolgáljon neked.

Deut 20,12

De ha nem köt veled békét, hanem háborút visel ellened, akkor vedd ostrom alá,

Deut 20,13

és midőn kezedbe adja az Örökkévaló, a te Istened, akkor vágj le minden harcos férfit benne a kard élével;

Deut 20,14

de a nőket, a gyermekeket, a barmot és mindent, ami a városban lesz, egész zsákmányát vedd el prédául magadnak és költsd el ellenségeid zsákmányát, amelyet az Örökkévaló, a te Istened adott neked.

Deut 20,15

Ugyanígy tégy mindazokkal a városokkal, amelyek igen távol vannak tőled, amelyek nem e népek városai közül valók.

Deut 20,16

De ezen népek városaiból, amelyeket az Örökkévaló, a te Istened neked ad birtokul, ne hagyj életben egy lelket sem,

Deut 20,17

hanem vesd őket átok alá: a hittit, az emórit, a kanaánit, a perizzit, a hivvit és a jebúszit, amint parancsolta neked az Örökkévaló, a te Istened,

Deut 20,18

azért, hogy ne tanítsanak benneteket cselekedni mind az ő undokságaik szerint, amiket végbe vittek az ő isteneiknek; mert vétkeznétek az Örökkévaló, a ti Istenetek ellen.

Deut 20,19

Midőn hosszú ostrom alatt tartasz egy várost, harcolva ellene, hogy bevedd, ki ne pusztítsd annak élő fáját, fejszét emelve rája, mert arról ehetsz, azért ne vágd ki; talán ember-e a mező fája, hogy az ostromolt erődbe menekülhessen előled?

Deut 20,20

Csak az olyan fát, amelyről tudod, hogy nem gyümölcsfa, azt pusztíthatod és kivághatod, hogy ostromművet építs a város ellen, amely háborút folytat veled, míg el nem esik.

Deut XXI.

Deut 21,1

Ha holttetemet találnak a földön, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, hogy elfoglaljad, a mezőn fekve és nem tudják, ki ütötte agyon,

Deut 21,2

akkor menjenek ki véneid és bíráid és tegyenek mérést a városokig, amelyek a megölt körül vannak.

Deut 21,3

És midőn meg van a megölthöz legközelebb fekvő város, vegyenek ennek a városnak vénei egy üszőt, amely még nem dolgozott és még nem vont igát.

Deut 21,4

És vezessék le ama város vénei az üszőt egy állandó vizű patak völgyébe, amely nincs felszántva, sem bevetve és szegjék nyakát az üszőnek ott a völgyben,

Deut 21,5

és jöjjenek közelebb a papok, Lévi fiai, mert őket választotta ki az Örökkévaló, a te Istened, hogy szolgálják és hogy áldást adjanak az Örökkévaló nevében és ítéletük szerint legyen minden pör és minden sérelem.

Deut 21,6

És e város összes vénei, akik legközelebb vannak a megölthöz, mossák meg kezüket az üsző fölött, amelynek nyakát szegték a völgyben,

Deut 21,7

és szólaljanak meg és mondják: Kezünk nem ontotta ezt a vért és szemünk nem látta.

Deut 21,8

Adj engesztelést népednek, Izráelnek, amelyet kiváltottál, Örökkévaló, és ne hagyd ártatlan vér bűnét Izráel néped között. Így engesztelést nyernek a vérbűnért.

Deut 21,9

Te pedig irtsd ki az ártatlan vér ontását körödből azáltal, hogy cselekszed, ami helyes az Örökkévaló szemében.

VI. Ki thécé.

Deut XXI.

Deut 21,10

Midőn kivonulsz csatába ellenséged ellen és az Örökkévaló, a te Istened kezedbe adja őt és foglyokat ejtesz közüle;

Deut 21,11

és látsz a foglyok közt egy szép külsejű nőt és megkedveled és el akarod venni feleségül:

Deut 21,12

akkor vidd el őt házadba és nyírja le haját és gondozza körmeit;

Deut 21,13

és távolítsa el fogságabeli ruháját, maradjon házadban és sirassa apját és anyját egy teljes hónapon át és csak azután menj be hozzá és légy a férje és legyen ő a te feleséged.

Deut 21,14

És lesz, hogyha majd nem kedveled, bocsásd el szabadon, de ne add el pénzért; ne bánj vele mint rabszolgával, annak ellenében, hogy megaláztad őt.

Deut 21,15

Ha egy férfiúnak két felesége lesz, az egyik kedvelt és a másik gyűlölt, és szülnek neki fiúkat, mind a kettő, a kedvelt és a gyűlölt, és az elsőszülött fiú a gyűlölté;

Deut 21,16

akkor lesz, hogy amely napon örökül adja fiainak azt, amije van, nem teheti elsőszülöttnek a kedvelt nő fiát a gyűlölt nő fia helyébe, aki az elsőszülött;

Deut 21,17

hanem ismerje el az elsőszülöttet, a gyűlölt nő fiát, adva neki kétszeres részt mindenből, amije van, mert ő tehetsége zsengéje, őt illeti az elsőszülöttség joga.

Deut 21,18

Ha egy embernek konok és engedetlen fia van, aki nem hallgat atyja szavára, sem anyja szavára, és noha megfenyítik őt, nem hallgat reájuk:

Deut 21,19

akkor fogják meg őt atyja és anyja és vezessék városa vénei elé, a helység kapujához;

Deut 21,20

és szóljanak városa véneihez: Ez a mi fiúnk konok és engedetlen, nem hallgat szavunkra, tobzódó és iszákos.

Deut 21,21

És kövezzék meg városának férfilakosai mind kövekkel, hogy meghaljon. Így pusztítsd ki a rosszat közüled; és egész Izráel hallja és féljen.

Deut 21,22

És ha valakin halálbüntetéssel járó bűn lesz és kivégzik és fölakasztod holttestét egy fára,

Deut 21,23

ne hagyd holttestét éjjelen át a fán, hanem el kell temetned őt az nap, mert Isten átka a fölakasztott; meg ne tisztátalanítsd földedet, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul.

Deut XXII.

Deut 22,1

Ne nézd tétlenül testvéred ökrét vagy bárányát, amint valahová eltévelyeg és ne fordulj el tőlük; vissza kell vinned azokat testvérednek.

Deut 22,2

És ha testvéred nincs közel hozzád vagy nem ismered őt, akkor vidd be házadba és maradjon nálad, míg testvéred nem keresi, akkor add vissza neki.

Deut 22,3

És így tégy szamarával, így tégy ruhájával és így tégy testvéred minden elveszett tárgyával, amelyet elvesztett és te megtaláltad; nem szabad elfordulnod tőle.

Deut 22,4

Ne nézd testvéred szamarát vagy ökrét, amint leroskad az úton és ne fordulj el tőlük; segíts neki fölemelni azt.

Deut 22,5

Ne viselje nő férfi ruháját és ne öltse magára férfi nőnek öltözékét, mert az Örökkévaló, a te Istened útálata mindenki, aki ilyen dolgot művel.

Deut 22,6

Ha elébed akad az úton madárfészek valamely fán vagy a földön, benne fiókák vagy tojások és az anya ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne vedd el az anyát a fiókákkal együtt;

Deut 22,7

el kell bocsátanod az anyát, de a fiókákat elveheted magadnak; hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy.

Deut 22,8

Ha új házat építesz, készíts korlátot háztetődre, hogy ne hozz vérbűnt házadba, ha valaki leesik róla.

Deut 22,9

Ne vesd be szőlődet kétféle maggal, nehogy szentté váljék az egész, együtt a mag, amelyet elvetsz és a szőlőnek termése.

Deut 22,10

Ne szánts ökörrel és szamárral együtt.

Deut 22,11

Ne ölts fel kevert szövésű ruhát, gyapjút és lent együtt.

Deut 22,12

Rojtokat készíts magadnak ruhádnak négy szögletére, amellyel betakarod magad.

Deut 22,13

Ha valaki feleséget vesz és hozzá megy és azután meggyűlöli,

Deut 22,14

és reáfog szégyenletes dolgokat, rossz hírt terjeszt róla és azt mondja: ezt az asszonyt elvettem, közeledtem hozzá és nem találtam nála szűzességet,

Deut 22,15

akkor a leánynak apja és anyja vegye és mutassa elő a leány szűzességének jeleit a város vénei előtt a város kapujában.

Deut 22,16

És szóljon a leány apja a vénekhez: Leányomat odaadtam e férfiúnak feleségül, de ő meggyűlölte;

Deut 22,17

és íme, ráfog szégyenletes dolgokat, mondván: nem találtam leányodnál szűzességet; és íme, ezek leányom szűzességének jelei. És terítsétek ki a ruhát a város vénei előtt.

Deut 22,18

És a város vénei vegyék a férfiút és fenyítsék meg;

Deut 22,19

és bírságolják meg száz ezüst sekellel és adják azt a leány atyjának, mert rossz hírt terjesztett Izráel egy hajadonáról; és az felesége maradjon, nem bocsáthatja el egész életén át.

Deut 22,20

De ha igaz volt e dolog, hogy nem találták a szűzesség jeleit a leánynál,

Deut 22,21

akkor vezessék ki a leányt atyja házának bejáratához és városának férfi lakosai kövezzék meg kövekkel, hogy meghaljon, mert aljasságot követett el Izráelben, paráználkodva atyja házában. Így pusztítsd ki a rosszat körödből.

Deut 22,22

Ha rajta érnek valakit, amint egy férjes nővel hál, haljanak meg mindketten: a férfi, aki hált a nővel és a nő; így pusztítsd ki a rosszat Izráelből.

Deut 22,23

Ha egy hajadon leány el van jegyezve egy férfiúval és valaki őt a városban találja és vele hál:

Deut 22,24

vezessétek ki mindkettőjüket annak a városnak kapujához és kövezzétek meg őket kövekkel, hogy meghaljanak: a leányt, mivel nem kiáltott a városban, és a férfit, mivel meggyalázta felebarátjának feleségét; így pusztítsd ki a rosszat körödből.

Deut 22,25

De ha a mezőn éri a férfi az eljegyzett leányt és megragadja őt a férfi és vele hál, csak a férfi haljon meg, aki vele hált.

Deut 22,26

De a leánynak ne tégy semmit, nincs a leánynak halálos bűne, mert amint valaki felebarátjára támad és meggyilkolja, épp olyan ez a dolog;

Deut 22,27

mert a mezőn érte őt, kiáltott az eljegyzett leány, de nem volt senki, aki segített volna rajta.

Deut 22,28

Ha valaki talál egy hajadon leányt, aki nincs eljegyezve, és megragadja és vele hál és rajta érik őket;

Deut 22,29

akkor adjon a férfi, aki vele hált, a leány atyjának ötven ezüst sékelt, és legyen felesége, azért mert meggyalázta; nem bocsáthatja el egész életén át.

Deut XXIII.

Deut 23,1

Ne vegye el senki atyja feleségét és ne födje fel atyja leplét.

Deut 23,2

Ne jusson be zúzott heréjű és csonkított tagú az Örökkévaló gyülekezetébe.

Deut 23,3

Ne jusson be fattyú az Örökkévaló gyülekezetébe; még a tizedik nemzedéke se jusson be az Örökkévaló gyülekezetébe.

Deut 23,4

Ne jusson be ammónita és móábita az Örökkévaló gyülekezetébe; tizedik nemzedékük se jusson be az Örökkévaló gyülekezetébe, mindörökig.

Deut 23,5

Mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, mikor kivonultatok Egyiptomból és mivel fölbérelte ellened Bileámot, Beór fiát, Petórból, Arám-Naharáimból, hogy megátkozzon;

Deut 23,6

de az Örökkévaló, a te Istened, nem akart hallgatni Bileámra és átváltoztatta számodra az Örökkévaló, a te Istened, az átkot áldássá, mert szeret téged az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 23,7

Ne keresd barátságukat, se jóakaratukat minden napjaidban, soha.

Deut 23,8

Ne vesd meg az edómit, mert testvéred ő; ne vesd meg az egyiptomit, mert jövevény voltál országában.

Deut 23,9

Gyermekeik, akik születnek nekik, a harmadik nemzedék, jussanak be az Örökkévaló gyülekezetébe.

Deut 23,10

Midőn táborba vonulsz ellenségeid ellen, tartózkodjál minden rút dologtól.

Deut 23,11

Ha van közöttetek valaki, aki nem tiszta éjszakai eset miatt, menjen a táboron kívül lévő helyre, ne menjen vissza a táborba.

Deut 23,12

Azonban estefelé fürödjék meg vízben és midőn a nap lement, bemehet a táborba.

Deut 23,13

És legyen számodra külön hely a táboron kívül, hogy oda menj ki.

Deut 23,14

És legyen ásószerszámod fegyvered mellett, és lészen, hogy amikor leülnél künn, áss vele és ismét takard be ürülékedet.

Deut 23,15

Mert az Örökkévaló, a te Istened jár táborod közepette, hogy megmentsen téged és eléd adja ellenségeidet; legyen tehát táborod szent, nehogy tisztátalan dolgot lásson körödben és elforduljon tőled.

Deut 23,16

Ne szolgáltasd ki urának a szolgát, aki hozzád menekül ura elől.

Deut 23,17

Nálad lakjék, környezetedben, azon a helyen, amelyet majd választ kapuid egyikében, ahol legjobb neki; ne nyomorgasd őt.

Deut 23,18

Ne legyen kéjnő Izráel leányai között és ne legyen kéjfiú Izráel férfiai között.

Deut 23,19

Ne vidd be parázna nő jutalmát és ebnek bérét az Örökkévaló, a te Istened házába semmiféle fogadalmi adományul, mert az Örökkévaló, a te Istened útálata mind a kettő.

Deut 23,20

Ne fizettess kamatot testvéreddel, kamatot pénzben, kamatot eledelben, kamatot bármiben, amit kamatul vesznek.

Deut 23,21

Az idegennel fizettethetsz kamatot, de testvéreddel ne fizettess kamatot, azért hogy megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened mindenben, amire kezed teszed az országban, ahová bemégy, hogy elfoglaljad.

Deut 23,22

Ha fogadalmat teszel az Örökkévalónak, a te Istenednek, ne halogasd azt megfizetni, mert keresni fogja rajtad az Örökkévaló, a te Istened és vétek lesz rajtad.

Deut 23,23

De ha tartózkodol a fogadalomtevéstől, nem lesz rajtad vétek.

Deut 23,24

Ami kijön ajkadon, tartsd meg és teljesítsd, miként megfogadtad az Örökkévalónak, a te Istenednek önkéntes felajánlással, amit kimondottál száddal.

Deut 23,25

Midőn bemégy felebarátod szőlőjébe, ehetel szőlőt kedved szerint, jóllakásig, de edényedbe ne rakj.

Deut 23,26

Midőn bemégy felebarátod álló gabonájába, szedegethetsz kalászokat kezeddel, de sarlót ne emelj felebarátod álló gabonájára.

Deut XXIV.

Deut 24,1

Ha valaki elvesz egy nőt és feleségévé teszi, akkor lesz, hogyha nem talál többé kegyet szemében, mert talált rajta valami helytelen dolgot, és válólevelet ír neki, kezébe adja és elküldi házából.

Deut 24,2

És távozik házából és elmegy és más férfié lesz.

Deut 24,3

És meggyűlöli az utóbbi férfi és ír neki válólevelet, kezébe adja és elküldi házából, vagy ha meghal az utóbbi férfi, aki elvette feleségül:

Deut 24,4

az első férje, aki elküldte volt, nem veheti újra el, hogy felesége legyen, miután megfertőztetett; mert útálat ez az Örökkévaló színe előtt; és ne hozd vétekbe az országot, amelyet az Örökkévaló, a te Istened birtokul ad neked.

Deut 24,5

Midőn valaki új feleséget vesz, ne vonuljon hadba és ne essen rája semmi teher, szabad legyen háza számára egy évig, hogy örvendeztesse feleségét, akit elvett.

Deut 24,6

Ne vegyen senki zálogba kézi malmot vagy felső malomkövet, mert magát az életet venné zálogba.

Deut 24,7

Ha rajta érnek valakit, hogy ellop egy személyt testvérei, Izráel fiai közül és zsarnokoskodik vele, majd eladja, haljon meg a tolvaj. Így pusztítsd ki a rosszat körödből.

Deut 24,8

Légy gondos a poklosság bajánál, hogy nagyon vigyázz és mind aszerint cselekedjél, amint tanítanak benneteket a levita papok; úgy amint nekik megparancsoltam, akként cselekedjetek gondosan.

Deut 24,9

Emlékezzél arra, amit az Örökkévaló, a te Istened tett Mirjámmal az úton, midőn kivonultatok Egyiptomból.

Deut 24,10

Midőn hitelezel felebarátodnak bármilyen hitelt, ne menj be házába, hogy elvedd zálogát.

Deut 24,11

Künn állj meg és az az ember, akinek hitelezője vagy, az hozza ki neked a zálogot az utcára.

Deut 24,12

És ha szegény ember ő, ne feküdjél le zálogával.

Deut 24,13

Vissza kell adnod neki a zálogot naplementekor, hogy lefeküdhessék ruhájában és áldjon téged; neked pedig érdemül lesz az Örökkévaló, a te Istened előtt.

Deut 24,14

Ne gyötörd a szegény és szűkölködő bérest, akár testvéreid akár a jövevények közül való az, akik országodban vannak, kapuidban.

Deut 24,15

Az nap add meg bérét és ne menjen le fölötte a nap, mert szegény ő és az után vágyódik lelke; nehogy ellened kiáltson az Örökkévalóhoz és vétek lenne rajtad.

Deut 24,16

Ne ölessenek meg az atyák a gyermekek miatt és a gyermekek ne ölessenek meg az atyák miatt; mindenki a maga vétke miatt ölessék meg.

Deut 24,17

Ne ferdítsd el a jövevény jogát, sem az árváét és ne vedd zálogba az özvegy ruháját;

Deut 24,18

hanem emlékezzél arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban és kiváltott téged onnan az Örökkévaló, a te Istened; azért parancsolom neked, hogy megtedd ezt a dolgot.

Deut 24,19

Midőn learatod aratásodat a meződön és ott felejtesz egy kévét a mezőn, ne térj vissza, hogy elvidd; a jövevényé, az árváé és az özvegyé legyen, azért hogy megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened kezed minden munkájában.

Deut 24,20

Midőn levered olajfádat, ne szedd le utólag a felső ágakon maradt bogyót; ez a jövevényé, az árváé és az özvegyé legyen.

Deut 24,21

Midőn leszüreteled szőlődet, ne böngéssz magad után; ez a jövevényé, az árváé és az özvegyé legyen.

Deut 24,22

Emlékezzél arra, hogy rabszolga voltál Egyiptom országában; azért parancsolom neked, hogy megtedd ezt a dolgot.

Deut XXV.

Deut 25,1

Ha pör van emberek között és odalépnek a törvény elé, hogy ítéljenek köztük, és fölmentik az igazságost és elítélik a bűnöst;

Deut 25,2

és akkor lesz, hogyha a bűnös ütleget érdemel, fektesse le a bíró és veressen rá maga előtt bűnösségéhez mért szám szerint.

Deut 25,3

Negyven ütést verethet reá, nem többet, nehogy ha ezen felül többet veretne rá sok ütéssel, ezáltal megbecstelenítve lenne testvéred a te szemed előtt.

Deut 25,4

Ne kösd be az ökör száját, mikor nyomtat.

Deut 25,5

Ha testvérek együtt laknak és meghal egyik közülük és nincs fia, ne menjen a halottnak felesége ki a házból idegen férfihoz; sógora menjen hozzá és vegye el magának feleségül, sógorházasságban vegye el.

Deut 25,6

És lesz, hogy az elsőszülött, akit szülni fog, viselje meghalt testvérének nevét, hogy ki ne töröltessék neve Izráelből.

Deut 25,7

És ha a férfi nem akarja elvenni sógornőjét, akkor menjen ki sógornője a kapuba a vénekhez és mondja: sógorom vonakodik testvérének nevét fenntartani Izráelben, nem akar sógorházasságban elvenni.

Deut 25,8

Erre hívják magukhoz városának vénei és szóljanak hozzá; és ha ő állhatatosan azt mondja: nem akarom elvenni,

Deut 25,9

akkor lépjen oda hozzá a sógornője a vének szeme előtt, rántsa le lábáról saruját és köpjön ki előtte; szólaljon meg és mondja: Így történjék a férfival, aki nem építi föl testvérének házát.

Deut 25,10

És ez legyen a neve Izráelben: a lerántott sarujúnak háza.

Deut 25,11

Ha férfiak egymás közt tusakodnak, egyik a másikkal és az egyiknek felesége közeledik, hogy megmentse férjét annak a kezéből, aki őt veri s kinyujtja kezét és megragadja annak szemérmét:

Deut 25,12

akkor vágd le kezét, ne sajnálja őt szemed.

Deut 25,13

Ne legyen nálad tarsolyodban kétféle súly, nagy meg kicsiny.

Deut 25,14

Ne legyen nálad házadban kétféle mérték, nagy meg kicsiny.

Deut 25,15

Teljes és igazságos súlyod legyen, teljes és igazságos mértéked legyen, hogy hosszú legyen az életed azon a földön, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked.

Deut 25,16

Mert az Örökkévaló, a te Istened útálata bárki teszi ezeket, bárki követ el jogtalanságot.

Deut 25,17

Emlékezzél meg arról, amit Amálék tett veled az úton, midőn kivonultatok Egyiptomból;

Deut 25,18

hogy rád támadt az úton és levágta közüled mindazokat, akik gyengülten elmaradtak mögötted, midőn te bágyadt és fáradt voltál, és ő nem félte Istent.

Deut 25,19

És lészen, hogy midőn nyugalmat szerez néked az Örökkévaló, a te Istened, minden ellenségedtől köröskörül az országban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul, hogy elfoglaljad, töröld ki Amálék emlékét az ég alól. Ne felejts!

VII. Ki thábó.

Deut XXVI.

Deut 26,1

És lesz, midőn bemégy az országba, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul és elfoglalod azt és lakni fogsz benne;

Deut 26,2

akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjéből, amelyet betakarítasz országodban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad; és tedd kosárba és menj arra a helyre, amelyet majd kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened, hogy ott honoljon a neve.

Deut 26,3

Menj oda a paphoz, aki abban az időben lesz és szólj hozzá: Vallomást teszek ma az Örökkévaló, a te Istened előtt, hogy eljutottam az országba, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseinknek, hogy nekünk adja.

Deut 26,4

És vegye el a pap a kosarat kezedből és tegye le az Örökkévaló, a te Istened oltára elé.

Deut 26,5

És te szólalj meg és mondd az Örökkévaló, a te Istened színe előtt: Vándor arámi volt az atyám, lement Egyiptomba, mint jövevény élt ott csekély számmal és ott nagy, hatalmas és nagyszámú néppé lett.

Deut 26,6

És rosszul bántak velünk az egyiptomiak és sanyargattak bennünket és kemény munkát róttak reánk;

Deut 26,7

és mi felkiáltottunk az Örökkévalóhoz, őseink Istenéhez és meghallotta az Örökkévaló szavunkat és látta nyomorúságunkat, szenvedésünket és szorongattatásunkat,

Deut 26,8

és kivezetett bennünket az Örökkévaló Egyiptomból erős kézzel és kinyujtott karral, nagy félelmetes tettekkel, jelekkel és csodákkal;

Deut 26,9

és elhozott bennünket erre a helyre és adta nekünk ezt az országot, tejjel-mézzel folyó országot.

Deut 26,10

És íme, most elhoztam a föld gyümölcsének zsengéjét, amelyet adtál nekem, ó Örökkévaló! És tedd le azt az Örökkévaló, a te Istened színe elé és borulj le az Örökkévaló, a te Istened színe előtt,

Deut 26,11

és örülj mindannak a jónak, amit adott az Örökkévaló, a te Istened neked és házadnak, te és a levita meg a jövevény, aki közötted van.

Deut 26,12

Midőn elvégezted termésed minden tizedének megadását a harmadik évben, a tizednek évében, és adtad a levitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek, hogy egyenek kapuidban és jóllakjanak;

Deut 26,13

és akkor szólj az Örökkévaló, a te Istened színe előtt: Kitakarítottam a házamból, ami megszentelt volt, oda is adtam a levitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek minden parancsolatod szerint, amelyet parancsoltál nekem; nem szegtem meg egyet sem parancsolataid közül és nem felejtettem el.

Deut 26,14

Nem ettem belőle gyászomban és nem takarítottam ki belőle, midőn tisztátalan voltam és nem adtam belőle halott számára; hallgattam az Örökkévaló, az én Istenem szavára, mind aszerint cselekedtem, amit nekem parancsoltál.

Deut 26,15

Tekints le Szentséged hajlékából, az égből, és áldd meg népedet, Izráelt és a földet, amelyet adtál nekünk, amint megesküdtél őseinknek, a tejjel mézzel folyó országot.

Deut 26,16

Ezen a napon megparancsolja neked az Örökkévaló, a te Istened, hogy megtedd e törvényeket és rendeleteket; tartsd meg és tedd meg ezeket egész szíveddel és egész lelkeddel.

Deut 26,17

Ma megígértetted az Örökkévalóval, hogy Ő lesz a te Istened és hogy te jársz az Ő útjain, hogy megtartod törvényeit, parancsolatait és rendeleteit és hogy hallgatsz szavára;

Deut 26,18

és az Örökkévaló megígértette veled ma, hogy te leszel az Ő tulajdon népe, amint megigérte neked, és hogy megtartod minden parancsolatát;

Deut 26,19

és hogy tegyen téged magasan föléje minden népnek, amelyet alkotott, kiválóságra, hírnévre és dicsőségre, és hogy te légy szent népe az Örökkévalónak, a te Istenednek, amint Ő megmondotta.

Deut XXVII.

Deut 27,1

És Mózes és Izráel vénei megparancsolták a népnek, mondván: Tartsátok meg mind a parancsolatot, amelyet nektek a mai napon parancsolok.

Deut 27,2

És lesz azon a napon, amelyen majd átvonultok a Jordánon az országba, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, állíts magadnak nagy köveket és meszeld be azokat mésszel,

Deut 27,3

és írd reájuk ennek a tannak minden szavát, mihelyt átkeltél, hogy bemenj az országba, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, a tejjel mézzel folyó országba, amint megigérte neked az Örökkévaló, őseid Istene.

Deut 27,4

És lesz, midőn átkeltetek a Jordánon, állítsátok fel ezeket a köveket, amint nektek a mai napon parancsolom, az Ébál hegyén és meszeld be azokat mésszel.

Deut 27,5

És építs ott oltárt az Örökkévalónak, a te Istenednek, terméskövekből való oltárt, ne suhints fölöttük vasat.

Deut 27,6

Ép kövekből építsd az Örökkévaló, a te Istened oltárát és mutass be rajta égőáldozatokat az Örökkévalónak, a te Istenednek,

Deut 27,7

vágj le békeáldozatokat és költsd el ott; és örülj az Örökkévaló, a te Istened színe előtt.

Deut 27,8

És írd a kövekre e tannak minden szavát egész világosan.

Deut 27,9

És Mózes és a levita papok szóltak egész Izráelhez, mondván: Figyelj és halljad Izráel! Ezen a napon lettél az Örökkévalónak, a te Istenednek népe.

Deut 27,10

Hallgass tehát az örökkévaló, a te Istened szavára és tedd meg parancsolatait és törvényeit, amelyeket a mai napon neked parancsolok.

Deut 27,11

És megparancsolta Mózes a népnek azon a napon, mondván:

Deut 27,12

Ezek álljanak ott a nép megáldására a Gerizzim hegyén, midőn átvonultok a Jordánon: Simeón, Lévi, Jehúda, Jisszákár, József és Benjámin;

Deut 27,13

és ezek álljanak az átkozásnál az Ébál hegyén: Reúbén, Gád, Ásér, Zebúlon, Dán és Naftáli.

Deut 27,14

És szólaljanak meg a leviták és mondják Izráel minden emberének fennhangon:

Deut 27,15

Átkozott legyen a férfi, aki faragott vagy öntött képet készít az Örökkévalónak útálatára, mesternek kezeművét és felállítja titokban! És feleljen az egész nép, mondván: Ámen.

Deut 27,16

Átkozott legyen, aki becsmérli atyját és anyját! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,17

Átkozott legyen, aki elmozdítja felebarátjának határát! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,18

Átkozott legyen, aki a vakot tévútra viszi! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,19

Átkozott legyen, aki elferdíti a jövevénynek, árvának és özvegynek jogát! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,20

Átkozott legyen, aki atyja feleségével hál, mert felfedte atyjának leplét! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,21

Átkozott legyen, aki bármely barommal hál! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,22

Átkozott legyen, aki leánytestvérével hál, atyjának leányával vagy anyjának leányával! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,23

Átkozott legyen, aki anyósával hál! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,24

Átkozott legyen, aki agyonveri felebarátját titokban! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,25

Átkozott legyen, aki elfogad megvesztegetést, hogy ártatlan vért halállal sújtson! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut 27,26

Átkozott legyen, aki nem tartja meg ennek a tannak szavait, hogy teljesítse azokat! És mondja az egész nép: Ámen.

Deut XXVIII.

Deut 28,1

És lesz, hogyha hallgatva hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, hogy megtartsd és teljesítsd minden parancsolatát, amelyet neked a mai napon parancsolok; akkor az Örökkévaló, a te Istened magasan föléje helyez téged a föld minden népének.

Deut 28,2

És reád szállnak mindezek az áldások és elérnek téged, ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára.

Deut 28,3

Áldott leszel a városban és áldott leszel a mezőn.

Deut 28,4

Áldott lesz méhednek gyümölcse, földed gyümölcse és marhádnak gyümölcse, barmaid fajzása és juhaid szaporodása;

Deut 28,5

áldott lesz kosarad és sütőteknőd.

Deut 28,6

Áldott leszel jöveteledkor és áldott leszel elmeneteledkor.

Deut 28,7

Az Örökkévaló megvertekké teszi előtted ellenségeidet, kik ellened támadnak; egy úton vonulnak ki ellened és hét úton futamodnak meg előled.

Deut 28,8

Az Örökkévaló reád rendeli az áldást, csűreidbe és kezed minden munkájára; és megáld téged az országban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked.

Deut 28,9

És szent népévé állít téged magának az Örökkévaló, amint megesküdött neked, ha megtartod az Örökkévaló, a te Istened parancsolatait és az Ő útjain jársz.

Deut 28,10

És látja majd a föld minden népe, hogy az Örökkévaló nevéről neveztetel és félni fognak tőled.

Deut 28,11

És fönntart téged az Örökkévaló jóra, méhed gyümölcsében, marhád gyümölcsében és földed gyümölcsében, azon a földön, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseidnek, hogy neked adja.

Deut 28,12

Megnyitja számodra az örökkévaló az Ő dús kincsestárát, az eget, hogy megadja országodnak esőjét a maga idejében és hogy megáldja kezednek minden munkáját; és kölcsön adsz majd sok népnek, de te nem kérsz kölcsön.

Deut 28,13

És tesz téged az Örökkévaló fejnek és nem faroknak, csak felül leszel és nem leszel alul, ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket a mai napon parancsolok, hogy megtartsad és megtegyed;

Deut 28,14

és ne térj el mindazoktól az igéktől, amelyeket ma nektek parancsolok, se jobbra, se balra, járva más istenek után, hogy szolgáld őket.

Deut 28,15

És lesz, hogy ha nem hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, hogy megtartsad és megtegyed minden parancsolatát és törvényét, amelyeket ma neked parancsolok: akkor reád szállnak mindezek az átkok és elérnek téged.

Deut 28,16

Átkozott leszel a városban és átkozott leszel a mezőn.

Deut 28,17

Átkozott lesz kosarad és sütőteknőd;

Deut 28,18

átkozott lesz méhednek gyümölcse és földed gyümölcse, barmaid fajzása és juhaid szaporodása.

Deut 28,19

Átkozott leszel jöveteledkor és átkozott leszel elmeneteledkor.

Deut 28,20

Reád küldi az Örökkévaló az átkot, a zavart és a kárhozatot mindabban, amihez kezed hozzáfog, amivel foglalkozol, míg gyorsan el nem pusztulsz és el nem veszel cselekedeteid gonoszsága miatt, hogy elhagytál Engem.

Deut 28,21

Hozzád tapasztja az Örökkévaló a dögvészt, míg ki nem pusztít téged a földről, ahova bemégy, hogy elfoglaljad.

Deut 28,22

Megver téged az Örökkévaló sorvadással, forró lázzal, gyulladással, forrósággal és szárazbetegséggel és üszökkel és ragyával; és üldöznek téged, míg el nem pusztulsz.

Deut 28,23

És eged, amely fejed fölött van, érccé lesz és a föld alattad vassá.

Deut 28,24

Adni fog az Örökkévaló országod esője helyébe homokot és port; az égből száll le reád, amíg el nem pusztulsz.

Deut 28,25

Megvertté tesz az Örökkévaló ellenségeid előtt; egy úton indulsz ki ellene és hét úton futamodol meg előle; és a föld minden birodalmának borzadálya leszel.

Deut 28,26

Holttested eledele lesz az ég minden madarának és a föld vadjainak és nem lesz senki, aki elriasztja őket.

Deut 28,27

Megver téged az Örökkévaló Egyiptom fekélyével, tályogokkal, ótvarral és viszketegséggel, hogy nem tudsz meggyógyulni.

Deut 28,28

Megver téged az Örökkévaló tébolyodással, vaksággal és a szív bódulatával.

Deut 28,29

Tapogatózni fogsz délben, mint a vak tapogat a sötétben és nem jársz szerencsével utaidon; csak kifosztott és kirabolt leszel minden időben és nem lesz senki, aki rajtad segítsen.

Deut 28,30

Asszonyt fogsz eljegyezni és más férfi veszi el, házat fogsz építeni és nem fogsz lakni benne; szőlőt fogsz ültetni és nem fogod élvezni gyümölcsét.

Deut 28,31

Ökrödet levágják szemed előtt és nem eszel belőle; szamaradat elrabolják tőled és nem kerül vissza hozzád; juhaidat átadják ellenségeidnek és nem lesz, aki segítsen neked.

Deut 28,32

Fiaidat és leányaidat átadják más népnek és szemed látja és eleped utánuk egész nap, de nincs hatalom kezedben.

Deut 28,33

Földed gyümölcsét és minden vesződségedet fölemészti egy nép, amelyet nem ismersz és csakis kifosztott és elnyomott leszel minden időben,

Deut 28,34

úgyhogy tébolyodott leszel szemed látványától, amit látsz.

Deut 28,35

Az Örökkévaló meg fog verni téged gonosz fekéllyel térdeden és a combodon, úgyhogy nem gyógyulhatsz meg, lábad talpától egész fejed búbjáig.

Deut 28,36

Elvisz az Örökkévaló téged és királyodat, akit föléd állítasz, egy néphez, amelyet nem ismersz, sem te, sem őseid, és szolgálni fogsz ott más isteneket, fát és követ.

Deut 28,37

És iszonyattá leszel, példázattá és gúnnyá minden nép között, ahova elvezet téged az Örökkévaló.

Deut 28,38

Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarítasz be, mert fölfalja a sáska.

Deut 28,39

Szőlőkerteket ültetsz és megmunkálod, de bort nem iszol és nem gyüjtöd be a szőlőt, mert megeszi a féreg.

Deut 28,40

Lesznek olajfáid egész határodban, de olajjal nem kened magadat, mert az olajfa lehullatja bogyóit.

Deut 28,41

Fiúkat és leányokat fogsz nemzeni, de nem lesznek a tieid, mert elmennek fogságba.

Deut 28,42

Minden fádat és földed gyümölcsét elpusztítja a sáska.

Deut 28,43

A jövevény, ki közötted lesz, föléd emelkedik, följebb-följebb, te pedig alászállasz lejebb-lejebb.

Deut 28,44

Ő ad majd kölcsön neked, de te nem adsz neki kölcsön, ő lesz a fej és te leszel a farok.

Deut 28,45

És reád szállnak mindezek az átkok, üldöznek téged és utolérnek, míg el nem pusztulsz, mert nem hallgattál az Örökkévaló, a te Istened szavára, hogy megtartsad parancsolatait és törvényeit, amelyeket neked parancsolt,

Deut 28,46

és jegyként lesznek és csodajelül ellened és magzataid ellen örökké,

Deut 28,47

azért, mert nem szolgáltad az Örökkévalót, a te Istenedet örömmel és vidám szívvel, mindennek bőségében;

Deut 28,48

emiatt szolgálsz majd ellenségednek, akit az Örökkévaló rád bocsát, éhségben, szomjúságban, mezítelenségben és mindennek szűkében és vasjármot tesz nyakadra, amíg el nem pusztít téged.

Deut 28,49

Az Örökkévaló egy népet hoz reád messziről, a föld végéről, amely repül, mint a sas, egy népet, amelynek nem érted nyelvét,

Deut 28,50

keménytekintetű népet, amely nem nézi az aggastyánt és nem kegyelmez az ifjúnak;

Deut 28,51

fölemészti marháid szaporodását és földed gyümölcsét, míg el nem pusztulsz, úgyhogy nem hagy neked gabonát, mustot és olajat, barmaid fajzását és juhaid ellését, míg el nem veszít téged.

Deut 28,52

Ostromol téged minden kapudban, míg le nem dőlnek magas és megerősített falaid, amelyekben bízol, egész országodban; és ostromol téged minden kapudban, egész országodban, amelyet az Örökkévaló, a te Istened adott neked.

Deut 28,53

És fölfalod saját testednek gyümölcsét, fiaidnak és leányaidnak húsát, akiket adott neked az Örökkévaló, a te Istened, az ostromlottságban és szorongattatásban, amellyel szorongat téged ellenséged.

Deut 28,54

A legelpuhultabb és legelkényeztetettebb férfi is közötted irígy szemmel néz testvérére és meghitt feleségére és gyermekeinek maradékára, akik még megmaradtak neki,

Deut 28,55

hogy ne adjon egyiknek se közülök gyermekeinek húsából, amelyet ő eszik, mert nem hagytak meg neki semmit az ostromlottságban és a szorongattatásban, amellyel szorongat téged ellenséged minden kapudban.

Deut 28,56

A leggyöngédebb és legjobban elkényeztetett nő közötted, aki meg nem kísérelte lába talpát a földre tenni kényeskedésből és elpuhultságból, irígy szemmel néz meghitt férjére, fiára és leányára,

Deut 28,57

és a méhmagzatra, amely testéből kiválik és gyermekeire, akiket szülni fog, mert titokban maga eszi meg őket, mindennek hiányában, az ostromlottságban és a szorongattatásban, amellyel szorongat téged ellenséged a te kapuidban.

Deut 28,58

Ha nem ügyelsz nagyon, hogy teljesítsd e tannak minden igéjét, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben, hogy féljed ezt a fönséges és félelmetes Nevet, az Örökkévalót, a te Istenedet:

Deut 28,59

akkor feltűnően csodálatos csapásokat mér rád és magzataidra az Örökkévaló, nagy és tartós csapásokat, rossz és tartós betegségeket.

Deut 28,60

És visszatereli rád Egyiptom minden nyavalyáját, amelyektől féltél, és hozzád tapadnak;

Deut 28,61

sőt mind a betegséget és mind a csapást, amely nincs megírva a tannak e könyvében, azokat is reád hozza az Örökkévaló, míg el nem pusztulsz.

Deut 28,62

És csekély számmal fogtok megmaradni, ahelyett, hogy olyan számosak voltatok, mint az égnek csillagai; mivel nem hallgattál az Örökkévaló, a te Istened szavára.

Deut 28,63

És lesz, hogy amint örvendett az Örökkévaló rajtatok, hogy jót tegyen veletek és megsokasítson benneteket, úgy fog örvendeni az Örökkévaló rajtatok, hogy elveszítsen és elpusztítson benneteket; és ki fogtok szakíttatni az országból, ahová bemégy, hogy elfoglaljad.

Deut 28,64

És elszór téged az Örökkévaló minden nép közé a föld egyik végétől a föld másik végéig, és szolgálsz majd ott más isteneket, amelyeket nem ismertél, sem te, sem őseid, fát és követ.

Deut 28,65

És azok között a népek között nem lesz pihenésed és nem lesz nyugvóhelye lábad talpának; hanem ad neked ott az Örökkévaló nyugtalan szívet és elepedő szemet és fájó lelket,

Deut 28,66

és életed bizonytalan lesz előtted és félelem fog el éjjel és nappal és nem hiszel az életedben.

Deut 28,67

Reggel azt mondod: bárcsak este volna! és este azt mondod: bárcsak reggel volna! Szíved félelme miatt, ahogyan félsz és a szemed előtt levő látvány miatt, amit látsz.

Deut 28,68

És visszavisz téged az Örökkévaló Egyiptomba hajókon, azon az úton, amelyről azt mondtam neked: nem fogod többé látni azt; és el akarjátok adni magatokat ott ellenségeidnek szolgákul és szolgálókul, de nem lesz, aki megvegyen.

Deut 28,69

Ezek a szövetségnek szavai, amelyről megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, hogy kösse meg Izráel fiaival Móáb országában, azon a szövetségen kívül, amelyet kötött velük a Hórében.

Deut XXIX.

Deut 29,1

És Mózes szólította egész Izráelt és mondta nekik: Ti láttátok mindazt, amit az Örökkévaló tett szemetek előtt Egyiptom országában Fáraóval és minden szolgáival és egész országával;

Deut 29,2

a nagy megpróbáltatásokat, amelyeket szemeid láttak, azokat a nagy jeleket és csodatételeket,

Deut 29,3

de nem adott nektek az Örökkévaló szívet, hogy megértsétek, sem szemeket, hogy lássátok, sem füleket, hogy meghalljátok azokat, mind e mai napig.

Deut 29,4

És Én vezettelek benneteket negyven éven át a sivatagban, ruháitok nem koptak le rólatok és sarud nem kopott le lábadról,

Deut 29,5

nem ettetek kenyeret, nem ittatok bort és részegítő italt, hogy így megtudjátok: Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.

Deut 29,6

És mikor elérkeztetek erre a helyre, akkor kijött elénkbe háborúra Szihón, Hesbón királya és Óg, Básán királya és mi megvertük őket;

Deut 29,7

elvettük országukat és odaadtuk birtokul a Reúbéninek, a Gádinak és Menasse fél törzsének.

Deut 29,8

Őrizzétek meg tehát e szövetség szavait és tegyétek meg, hogy boldoguljatok mindenben, amit cselekesztek.

VIII. Niccábim.

Deut XXIX.

Deut 29,9

Itt álltok a mai napon ti mindnyájan az Örökkévaló, a ti Istenetek színe előtt, fejeitek, törzseitek, véneitek és tiszttartóitok, Izráel minden férfia;

Deut 29,10

gyermekeitek, feleségeitek és a te jövevényed, aki táborodban van a favágódtól a vízmerítődig;

Deut 29,11

hogy belépj az Örökkévaló, a te Istened szövetségébe és esküjébe, amelyet az Örökkévaló, a te Istened köt veled ma;

Deut 29,12

azért, hogy ma téged népévé emeljen és Ő legyen a te Istened, amint szólott hozzád és amint megesküdött őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

Deut 29,13

De nemcsak veletek kötöm ezt a szövetséget és ezt az esküt,

Deut 29,14

hanem azzal, aki itt van, itt állva velünk ma az Örökkévaló, a mi Istenünk színe előtt és azzal is, aki nincs itt ma velünk.

Deut 29,15

Mert ti tudjátok, hogyan laktunk Egyiptom országában és hogyan vonultunk át a népek között, ahol átvonultatok,

Deut 29,16

és láttátok undokságaikat és bálványaikat fából és kőből, ezüstből és aranyból, amelyek náluk voltak.

Deut 29,17

Nehogy legyen köztetek férfi vagy nő vagy család vagy törzs, akinek szíve elfordul ma az Örökkévalótól, a mi Istenünktől, hogy menjen és szolgálja azoknak a népeknek isteneit; nehogy legyen köztetek mérget és ürmöt hajtó gyökér.

Deut 29,18

És ha úgy történne, hogy midőn hallja ez eskü szavait, hivalkodnék szívében, mondván: béke lesz velem, noha szívem kénye után járok, hadd pusztuljon a dús nedvű a szikkadttal együtt,

Deut 29,19

nem hajlandó az Örökkévaló annak megbocsátani, mert akkor füstölögni fog az Örökkévaló haragja és fölgerjedése az ellen a férfi ellen és rászáll minden átok, amely írva van e könyvben és kitörli az Örökkévaló az ő nevét az ég alól.

Deut 29,20

És elkülöníti őt az Örökkévaló balsorsra Izráel összes törzsei közül, a szövetségnek minden átka szerint, amely írva van a tannak e könyvében.

Deut 29,21

És szólni fog a későbbi nemzedék, fiaitok, akik utánatok támadnak és az idegen, aki távol országból jön, midőn látják annak az országnak csapásait és betegségeit, amelyeket hozott az Örökkévaló reá:

Deut 29,22

kénkövet meg sót, amelytől egész országa ki van égve, hogy nem lehet bevetni, és nem terem, nem kél ki benne semmi fű, mint Szodoma, Gomora, Adma és Cebóim földultságát, amelyeket fölforgatott az Örökkévaló haragjában és fölgerjedésében,

Deut 29,23

és azt mondják majd mind a népek: Miért bánt így az Örökkévaló ezzel az országgal? Mit jelent e nagy haragnak föllobbanása?

Deut 29,24

És majdan azt mondják: Mert elhagyták az Örökkévalónak, őseik Istenének szövetségét, amelyet kötött velük, mikor kivezette őket Egyiptom országából.

Deut 29,25

És elmentek és szolgáltak más isteneket és leborultak előttük, isteneket, amelyeket nem ismertek s amelyeket nem nekik osztott részül.

Deut 29,26

És ezért föllobbant az Örökkévaló haragja azon ország ellen, hogy reá hozza mindazt az átkot, amely írva van ebben a könyvben;

Deut 29,27

és kitépte őket az Örökkévaló földjükről haragjában és fölgerjedésében és nagy felháborodásában és vetette őket más országba, amint a mai napon van.

Deut 29,28

Az elrejtett dolgok az Örökkévalóé, a mi Istenünké, de a kinyilatkoztatott dolgok a mieink és gyermekeinké mindörökké, hogy megtegyük minden igéjét ennek a törvénynek.

Deut XXX.

Deut 30,1

És lesz, hogy midőn reád jönnek mindezek a dolgok, az áldás meg az átok, amelyeket eléd tettem, és szívedre veszed mind a népek között, ahova eltaszított téged az Örökkévaló, a te Istened,

Deut 30,2

és megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez és hallgatsz szavára, mind aszerint, amint neked a mai napon parancsolom, te és gyermekeid, egész szíveddel és egész lelkeddel:

Deut 30,3

akkor visszahozza az Örökkévaló, a te Istened fogságban levőidet és irgalmaz neked; újra összegyüjt téged mind a népek közül, ahova elszórt az Örökkévaló, a te Istened.

Deut 30,4

Ha lesz a te eltaszítottságod az ég szélén, onnan is összegyüjt téged az Örökkévaló, a te Istened és onnan is elhoz;

Deut 30,5

és bevisz téged az Örökkévaló, a te Istened az országba, amelyet elfoglaltak őseid, hogy azt birtokba vedd és jobb sorsban részesít és jobban megsokasít, mint őseidet.

Deut 30,6

És körülmetszi az Örökkévaló, a te Istened, szívedet és magzatod szívét, hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, egész szíveddel és egész lelkeddel, hogy élj.

Deut 30,7

És az Örökkévaló, a te Istened mind ez átkokat ellenségeidre adja és gyűlölőidre, akik üldöztek téged.

Deut 30,8

És te megtérsz és hallgatsz az Örökkévaló szavára és megteszed minden parancsolatát, amelyet neked ma megparancsolok.

Deut 30,9

És bővelkedővé tesz téged az Örökkévaló, a te Istened kezed minden munkája után, méhed gyümölcsében, barmod gyümölcsében és földed gyümölcsében a te jólétedre, mert újra örvendeni fog neked az Örökkévaló a te javadra, amint örvendett őseidnek;

Deut 30,10

ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened szavára, megtartod parancsolatait és törvényeit, ami meg van írva a tannak e könyvében, ha megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez egész szíveddel és egész lelkeddel.

Deut 30,11

Mert ez a parancsolat, amelyet neked a mai napon parancsolok, nem utólérhetetlen neked és nem távoleső.

Deut 30,12

Nem az égben van, hogy mondanád: Ki száll föl számunkra az égbe, hogy elhozza nekünk és hirdesse nekünk, hogy megtegyük.

Deut 30,13

És nem a tengeren túl van, hogy mondanád: Ki megy át számunkra a tengeren túlra, hogy elhozza nekünk és hirdesse nekünk, hogy megtegyük?

Deut 30,14

Hanem nagyon közel van hozzád az ige, szájadban és szívedben van, hogy megtegyed.

Deut 30,15

Lásd, eléd tettem a mai napon az életet és a jót, a halált és a rosszat,

Deut 30,16

azzal, hogy megparancsolom ma neked, hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, az Ő útjain járva és megtartva parancsolatait, törvényeit és rendeleteit, hogy életben maradj és megsokasodjál és hogy megáldjon téged az Örökkévaló, a te Istened az országban, ahova bemégy, hogy elfoglaljad.

Deut 30,17

De ha elfordul szíved és nem engedelmeskedel, megtántorodol és leborulsz más istenek előtt és szolgálod őket:

Deut 30,18

kijelentem nektek a mai napon, hogy el kell vesznetek, nem lesztek hosszú életűek azon a földön, ahova átvonulsz a Jordánon, hogy bemenj oda és elfoglaljad.

Deut 30,19

Tanúkul hívom ma ellenetek az eget és a földet; elébed tettem az életet és a halált, az áldást és az átkot! Válaszd tehát az életet, azért hogy életben maradj, te és magzatod,

Deut 30,20

hogy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, halgass szavára és ragaszkodjál hozzá; mert Ő a te életed és a te napjaidnak hosszúsága, hogy lakjál a földön, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseidnek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy nekik adja.

IX. Vájjélekh.

Deut XXXI.

Deut 31,1

És ment Mózes és elmondta ezeket a szavakat egész Izráelnek.

Deut 31,2

És szólt hozzájuk: Százhúszéves vagyok én a mai napon, nem bírom többé a járás-kelést, és az Örökkévaló azt mondta nekem: Nem fogsz átmenni ezen a Jordánon.

Deut 31,3

Az Örökkévaló, a te Istened, Ő vonul előtted, Ő semmisíti meg ezeket a népeket előled és te örökükbe lépsz; Józsua lesz az, aki előtted vonul, amint szólt az Örökkévaló.

Deut 31,4

És az Örökkévaló úgy cselekszik velük, amint tett Szihónnal és Óggal, az Emóri királyaival és országukkal, hogy megsemmisítette őket.

Deut 31,5

És elétek fogja őket adni az Örökkévaló és tegyetek velük mindazon parancsolatok szerint, amelyeket parancsoltam nektek.

Deut 31,6

Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és meg ne rettenjetek tőlük, mert az Örökkévaló, a te Istened, Ő az, aki jár veled, nem enged el és nem hagy el téged.

Deut 31,7

És szólította Mózes Józsuát és mondta neki egész Izráel szeme előtt: Légy erős és bátor, mert te mégy be ezzel a néppel az országba, amelyről megesküdött az Örökkévaló őseiknek, hogy nekik adja, és te adod nekik birtokul.

Deut 31,8

És az Örökkévaló, Ő az, aki előtted jár, Ő lesz veled, nem enged el és nem hagy el téged; ne félj és ne rettegj.

Deut 31,9

És Mózes felírta ezt a tanítást és átadta a papoknak, Lévi fiainak, akik vitték az Örökkévaló szövetségének ládáját, és Izráel összes véneinek.

Deut 31,10

És Mózes megparancsolta nekik, mondván: Minden hét év végével, az elengedés évének idején, a sátrak ünnepén,

Deut 31,11

midőn egész Izráel eljön, hogy megjelenjék az Örökkévaló, a te Istened színe előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt, olvasd fel ezt a törvényt egész Izráel előtt, füleik hallatára.

Deut 31,12

Gyülekeztesd egybe a népet, a férfiakat, a nőket és a gyermekeket és a te jövevényedet, aki kapuidban van, hogy hallják és hogy megtanulják és féljék az Örökkévalót, a ti Isteneteket, és gondjuk legyen rá, hogy megtegyék e törvénynek minden igéjét.

Deut 31,13

És gyermekeik is, akik nem ismerték, hallják és tanulják meg félni az Örökkévalót, a ti Isteneteket, minden időben, amíg éltek a földön, ahova átkeltek a Jordánon, hogy elfoglaljátok.

Deut 31,14

És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Íme, közelednek napjaid, hogy meg kell halnod; szólítsd Józsuát és álljatok meg a találkozás sátrában, hogy parancsot adjak neki. És ment Mózes és Józsua és megállottak a találkozás sátrában.

Deut 31,15

És megjelent az Örökkévaló a sátorban felhőoszlopban és állott a felhőoszlop a sátor bejáratánál.

Deut 31,16

És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Íme, te pihenni fogsz őseidnél és fölkel ez a nép és hűtlenül átpártol az ország idegen isteneihez, amelyek közé eljut, és elhagy Engem és megszegi szövetségemet, amelyet vele kötöttem.

Deut 31,17

Akkor fellobban haragom ellene azon a napon és elhagyom őket és elrejtem előlük arcomat és pusztulássá lesz és sok szerencsétlenség és szenvedés éri utól őt és szól majd azon a napon: Nemde, mivel Istenem nincs közöttem, azért értek engem ezek a bajok!

Deut 31,18

És én bizony elrejtem arcomat azon a napon mindama bűnök miatt, amelyeket elkövetett, hogy más istenekhez fordult.

Deut 31,19

Most tehát írjátok föl magatoknak ezt az éneket és tanítsd meg arra Izráel fiait, tedd a szájukba, hogy legyen ez az ének számomra tanú Izráel fiai ellen.

Deut 31,20

Mert Én beviszem őket arra a földre, amelyet odaesküdtem őseinek, amely tejjel-mézzel folyó; és enni fog és jóllakik és meghízik és akkor más istenek felé fordul és azokat szolgálja, Engem pedig káromol és megszegi szövetségemet.

Deut 31,21

És lesz, ha majd sok baj és szenvedés éri, akkor legyen ez az ének előtte tanú, mivelhogy nem fog ivadéka ajkáról feledésbe menni, mert ismerem hajlamát, abból amit ma cselekszik, mielőtt bevittem abba az országba, amelyet odaesküdtem.

Deut 31,22

És felírta Mózes ezt az éneket azon a napon és megtanította reá Izráel fiait.

Deut 31,23

És parancsot adott Józsuának, Nún fiának és mondta: Légy erős és bátor, mert te viszed be Izráel fiait az országba, amelyet odaesküdtem nekik, és Én veled leszek.

Deut 31,24

És történt, midőn Mózes befejezte, hogy könyvbe írja e törvény igéit mindvégig,

Deut 31,25

megparancsolta Mózes a levitáknak, akik vitték az Örökkévaló szövetségének ládáját, mondván:

Deut 31,26

Vegyétek a törvénynek e könyvét és helyezzétek el az Örökkévaló, a ti Istenetek szövetsége ládájának oldalára, hogy ott legyen tanúul ellened.

Deut 31,27

Mert ismerem én pártos voltodat és kemény nyakadat; íme, amíg még életben vagyok itt veletek a mai napon, pártütők voltatok az Örökkévaló ellen, hát még halálom után.

Deut 31,28

Gyüjtsétek össze hozzám törzseitek véneit mind és tisztviselőiteket, hadd mondom el fülükbe ezeket a szavakat és hadd hívom fel tanúul ellenük az eget és a földet.

Deut 31,29

Mert tudom, hogy halálom után megromoltok és letértek az útról, amelyet megparancsoltam nektek, és elér benneteket a balsors a későbbi időben, midőn azt teszitek, ami helytelen az Örökkévaló szeme előtt, haragra indítva Őt kezetek művével.

Deut 31,30

És elmondta Mózes Izráel egész gyülekezetének füle hallatára ez éneknek szavait, egészen végig.

X. Háazinú.

Deut XXXII.

Deut 32,1

Figyeljetek egek, hadd emeljek szót
És hallja a föld szám beszédét;

Deut 32,2

Csepegjen tanításom mint az eső,
Hulljon mint a harmat szózatom.
Mint a permetező eső a gyenge fűre,
Mint a záporeső a pázsitra:

Deut 32,3

Mert az Örökkévaló nevét akarom hirdetni,
Ismerjétek el Istenünk nagyságát,

Deut 32,4

A szikla Ő, műve tökéletes,
Mert minden útja igazság;
A hűség Istene Ő, nincs Benne jogszegés,
Igaz és egyenes Ő.

Deut 32,5

Gonoszul bántak Vele; nem az Ő gyermekei már,
Övék a szégyenfolt;
Konok és álnok nemzedék!

Deut 32,6

Hát ezzel fizettek az Örökkévalónak,
Alávaló és botor nép?
Nem az atyád-e Ő, aki teremtett?
Ő alkotott és erőssé tett téged.

Deut 32,7

Emlékezzél az ősidőkre,
Gondolj annyi nemzedék éveire;
Kérdezd atyádat és ő elmondja neked,
Véneidet és ők elbeszélik neked.

Deut 32,8

Midőn a Legfelségesebb kiosztotta a nemzetek között örökségüket,
Midőn szétválasztotta az emberek fiait,
Megállapította a népek határait
Izráel fiainak száma szerint.

Deut 32,9

Mert az Örökkévalónak osztálya az Ő népe;
Jákób az Ő jussának örök osztályrésze.

Deut 32,10

A pusztaság országában találta meg őt,
A kietlen, üvöltő vadonban.
Körülvette, gondoskodott róla,
Vigyázott rá, mint szeme fényére,

Deut 32,11

Mint a sas, amely virrasztja fészkét,
Fiókái fölött lebeg,
Kiterjeszti szárnyait, fölemeli és viszi őket kifeszített szárnyain.

Deut 32,12

Az Örökkévaló egymaga vezérli,
És nincs Vele idegen isten.

Deut 32,13

A föld magaslatain járatja őt,
És a föld terményeivel táplálta őt.
És mézet szürcsöltetett vele a sziklából
És olajat a kovakősziklából.

Deut 32,14

Tehenek vaját és a juhok tejét,
A bárányok zsírjával,
Básán nevelte kosokat és kecskéket,
És a búza veséinek zsírját;
És a szőlő véréből ittál bort.

Deut 32,15

És meghízott Jesúrún és kirúgott;
Meghíztál, meghájasodtál, megkövéredtél.
És elhagyta Istenét, aki alkotta őt,
És nem becsülte meg üdvössége szikláját.

Deut 32,16

Féltésre ingerelték idegen istenekkel,
És utálatosságokkal haragra lobbantották.

Deut 32,17

Áldoztak gonosz szellemeknek, akik nem istenek,
Isteneknek, akiket nem ismertek,
Nemrég jött, új [isteneknek],
Akiktől nem féltek atyáitok.

Deut 32,18

A sziklát, aki szült téged, elhagytad,
És elfelejtetted Istent, aki nemzett téged.

Deut 32,19

És látta ezt az Örökkévaló és megundorodott
A fiai és leányai okozta bosszúságtól.

Deut 32,20

És szólt: Elrejtem előlük arcomat,
És meglátom, mi lesz a végük.
Mert felforgató nemzedék ez,
Gyermekek, akikben nincs hűség.

Deut 32,21

Felháborítottak Engem azzal, aki nem isten;
Haragra ingereltek hiábavalóságaikkal,
És Én felháborítom őket azzal, ami nem nép,
És haragra ingerlem őket hitvány nemzettel,

Deut 32,22

Mert tűz gyulladt ki haragomban,
És ég le az alvilág fenekéig,
Fölemészti a földet és termését,
És lángba borítja a hegyek alapjait.

Deut 32,23

Bajokat halmozok reájuk,
És elfogyasztom nyilaimat ellenük.

Deut 32,24

Mikor kiaszottak lesznek az éhségtől és sorvadtak az égő láztól
És keserű dögvésztől:
Ellenük küldöm a vadállatok fogát
És a porban csúszók mérgét.

Deut 32,25

Künn a kard fog öldökölni
És az otthonokban a rémület [öl meg]
Ifjat és szűzet,
Csecsemőt és őszhajú aggot.

Deut 32,26

Mondtam, elfúvom őket
És kiirtom emléküket az emberek közül.

Deut 32,27

Ha az ellenség bosszantását nem átallanám,
Nehogy elleneik félremagyarázzák,
Nehogy azt mondják: Kezünk győzedelmeskedett,
És nem az Örökkévaló cselekedte mindezeket,

Deut 32,28

Mert tanácsvesztő nép ez,
És nincs bennük értelem.

Deut 32,29

Ha bölcsek volnának, megértenék ezt,
Gondolnának arra, mi lesz a végük.

Deut 32,30

Hogyan üldözhet ezret egy
És hogyan futamíthat meg tízezret kettő,
Ha nem úgy, hogy sziklájuk eladta
És az Örökkévaló kiszolgáltatta őket.

Deut 32,31

Mert az ő sziklájuk nem olyan, mint a mienk,
Maguk az ellenségeink legyenek bírák.

Deut 32,32

Mert azoknak szőlője Szodoma szőlőjéből való
És Gomora dülőiről,
Szőlőszemeik mérges bogyók,
Keserűek a gerezdjeik.

Deut 32,33

Boruk sárkányok tajtéka
És viperák kegyetlen mérge.

Deut 32,34

Hiszen mindez el van végezve Nálam,
Lepecsételve tárházaimban.

Deut 32,35

Enyém a megtorlás és a visszafizetés,
Abban az időben, mikor majd meginog a lábuk,
Mert veszedelmük napja közel van
És siet, ami rendelve van számukra.

Deut 32,36

Mert az Örökkévaló ítélni fog népéről
És megszánja szolgáit,
Ha látja, hogy fogytán az erejük,
És oda van, ami őrzött és ami védtelen.

Deut 32,37

És így szól: Hol vannak isteneik,
A szikla, ahol menedéket találtak,

Deut 32,38

Akik megették áldozataik zsírját,
És megitták öntőáldozatuk borát,
Keljenek föl és segítsenek nektek,
Ők legyenek a ti oltalmatok.

Deut 32,39

Lássátok most, hogy Én, Én vagyok az,
És nincs más isten mellettem:
Én ölök és Én éltetek,
Én ütöttem sebet és Én gyógyítok,
És nincs, aki kiszabadíthat kezemből.

Deut 32,40

Mert fölemelem kezemet az égre,
Én mondom: Én örökké élek! –

Deut 32,41

Ha megélesítem villogó kardomat
És kezem megragadja az ítéletet:
Bosszút állok elleneimen
És megfizetek azoknak, akik gyűlölnek,

Deut 32,42

Nyilaimat ittassá teszem a vértől,
És kardom húst eszik;
A megöltek és a foglyok vérével
Az ellenség vezéreinek fejéről.

Deut 32,43

Szerezzetek örömet, ó nemzetek az Ő népének,
Mert Ő megbosszulja szolgáinak vérét,
És bosszút áll ellenségein,
És engesztelést ad országának és népének.

Deut 32,44

És ment Mózes és elmondta ez ének minden szavát a nép fülébe, ő és Hóséa, Nún fia.

Deut 32,45

És befejezte Mózes mindezen szavak elmondását egész Izráelhez,

Deut 32,46

és így szólt hozzájuk: irányítsátok szíveteket mindezekre a szavakra, amelyekkel én ma tanúságot teszek ellenetek, hogy megparancsoljátok gyermekeiteknek, hogy megtartsák és megtegyék e tannak minden szavát.

Deut 32,47

Mert nem tőletek távoleső üres szózat az, hanem az a ti életetek és ez ige által lesztek hosszú életűek azon a földön, ahova átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek.

Deut 32,48

És szólt az Örökkévaló Mózeshez ugyanazon a napon, mondván:

Deut 32,49

Menj föl erre az Abárim hegyre, a Nebó hegyére, amely Móáb országában van, Jerihóval szemben és nézd meg Kanaán országát, amelyet Izráel fiainak adok birtokul.

Deut 32,50

És halj meg a hegyen, ahova fölmégy és térj be népedhez úgy, amint meghalt testvéred, Áron, a Hór hegyen, és betért népéhez;

Deut 32,51

azért, mert hűtlenül viselkedtetek Ellenem Izráel fiai között a kádési versengés vizénél, Cin sivatagában, mivelhogy nem szenteltetek meg Engem Izráel fiai között.

Deut 32,52

Ezért csak túlnanról láthatod az országot, de oda be nem mégy, abba az országba, amelyet Én Izráel fiainak adok.

XI. Vezóth habberákha.

Deut XXXIII.

Deut 33,1

És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izráel fiait halála előtt.

Deut 33,2

És szólt:
Az Örökkévaló a Szinajról jött,
És fölsugárzott feléjük Széir tájáról,
Felragyogott Párán hegye felől
És feljött a szentség tízezrei közül,
Jobbjában lángtörvénnyel számukra.

Deut 33,3

Kedveli a népeket,
Minden szentjei a Te kezedben vannak.
És azok leborulnak lábaidnál,
Átvesznek igéidből.

Deut 33,4

A Törvény ez, mit Mózes parancsolt nekünk,
Örökségül Jákób gyülekezetének.

Deut 33,5

És király lett Jesúrúnban,
Midőn összegyűltek a nép fejedelmei,
Együtt Izráel összes törzsei.

Deut 33,6

Éljen Reúbén és meg ne haljon és ne legyen embereinek száma csekély.

Deut 33,7

És ezt Jehúdáról: És szólt: Halljad, Örökkévaló, Jehúda szavát és vidd őt népéhez; bár karja küzd magáért, Te légy segítségül támadói ellen.

Deut 33,8

És Léviről mondta: Tummimod és Úrimod kegyes férfiúdat illeti, akit megkísértettél Masszában, akivel pörbe szálltál Meriba vizénél.

Deut 33,9

Aki azt mondja atyjáról és anyjáról: nem láttam őt soha, aki nem ismerte testvéreit és fiairól nem vett tudomást, hanem megőrzik igédet és óvják szövetségedet.

Deut 33,10

Tanítják törvényeidet Jákóbnak és tanodat Izráelnek; füstölőszert helyeznek színed elé és teljes égőáldozatot oltárodra.

Deut 33,11

Áldd meg, Örökkévaló, az ő erejét és keze művét fogadd kegyesen; zúzd derékon azokat, akik ellene támadnak és akik gyűlölik, fel ne kelhessenek!

Deut 33,12

Benjáminról mondta: Az Örökkévaló kedveltje, biztonságban lakozik mellette; oltalmával fedezi minden időben, míg vállai között otthont talál.

Deut 33,13

És Józsefről mondta: Az Örökkévalótól áldott az ő országa az ég édes nedűjével, a harmattal és az alant elterülő mélység árjával.

Deut 33,14

És a nap érlelte ízes gyümölccsel és a holdfénytől sarjadó zamatos terméssel.

Deut 33,15

És az ős bércek ormairól az örök halmok zamatos kincsével.

Deut 33,16

És a földnek édes drágaságaival és bőségével, és a Csipkebokorban Lakozónak kegyével szálljon József fejére, a testvérei között koszorúzottnak feje tetejére.

Deut 33,17

Elsőszülött tulka csupa méltóság, bölényszarvak az ő szarvai, velük népeket öklel, mind együtt a föld széléig; ezek Efráim tízezrei és ezek Menassé ezrei.

Deut 33,18

És Zebúlonról mondta: Örvendezz Zebúlon kimeneteledkor és Jisszákár sátraidban.

Deut 33,19

A népeket a hegyre hívják, ott áldoznak igaz áldozatokat, mert a tengerek bőségét szívják és a fövénynek lappangó kincseit.

Deut 33,20

És Gádról mondta: Áldott legyen, aki kitágította Gád határát! Oroszlánként tanyázik és széttépi a kart és a koponyát!

Deut 33,21

A földnek elejét nézte ki magának, mert ott van elrejtve a törvényhozó örök helyrésze; és vonult a nép fejeivel, az Örökkévaló igazságát végrehajtotta és törvénytevését Izráellel,

Deut 33,22

És Dánról mondta: Dán ifjú oroszlán, amely előtör a Básánból.

Deut 33,23

És Naftáliról mondta: Naftáli jóllakva a kegyelemmel és telve az Örökkévaló áldásával, a tengert és a déli tájt vedd birtokodba.

Deut 33,24

És Ásérről mondta: Áldott a fiúk közül Ásér, legyen kedveltje testvéreinek és fürössze olajban lábát.

Deut 33,25

Vas és érc legyen a te lábad sarúja és ameddig napjaid, tartson ki erőd.

Deut 33,26

Nincsen olyan, mint az Isten, ó Jesúrún, aki az egeken száguld segítségedre és fönségében a fellegeken.

Deut 33,27

Menedék az örök Isten és alulról látható örökké tartó karja, elűzte előled az ellenséget és mondta: pusztítsd el azt!

Deut 33,28

Így lakott Izráel biztonságban, egymagában Jákób kútfeje, a gabona és bor országában, amelynek ege is harmatot csepegtet.

Deut 33,29

Boldog vagy Izráel! Ki olyan, mint te, az Örökkévalóban megváltott nép, aki segítséged pajzsa és aki fenséged kardja? Hizelegni fognak neked ellenségeid és te büszkén jársz magaslataikon.

Deut XXXIV.

Deut 34,1

És fölment Mózes Móáb síkjairól Nebó hegyére, a Piszga csúcsára, amely Jerihó átellenében van. És látnia engedte az Örökkévaló az egész országot: Gileádot Dánig,

Deut 34,2

az egész Naftálit és Efráim és Menasse országát, Jehúda egész országát a nyugati tengerig;

Deut 34,3

és a déli vidéket és a környéket, Jerihó, a pálmák városának völgyét egészen Cóarig.

Deut 34,4

És mondta neki az Örökkévaló: Ez az az ország, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, mondván: magzatodnak adom; engedtem látnod azt szemeddel, de oda nem mehetsz be.

Deut 34,5

És meghalt Mózes, az Örökkévaló szolgája ott. Móáb országában az Örökkévaló parancsa szerint.

Deut 34,6

És eltemette őt a völgyben, Móáb földjén, Bét-Peórral szemben és senki sem tudta sírját egész e mai napig.

Deut 34,7

És Mózes százhúszéves volt, midőn meghalt; nem homályosodott el szeme és nem fogyott meg ereje.

Deut 34,8

És megsiratták Izráel fiai Mózest Móáb síkságain harminc napon át, és leteltek Mózes gyászsiratásának napjai.

Deut 34,9

És Józsua, Nún fia tele volt a bölcsesség szellemével; mert Mózes rátette kezét és hallgattak reá Izráel fiai és úgy cselekedtek, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek.

Deut 34,10

És nem támadt próféta többé Izráelben olyan, mint Mózes, akit az Örökkévaló ismert színről-színre:

Deut 34,11

mindazokban a jelekben és csodákban, amelyekkel az Örökkévaló küldte, hogy végezze Egyiptom országában Fáraón és minden szolgáin és egész országán,

Deut 34,12

és mindabban a hatalmas cselekedetben és nagy félelmetességben, amit Mózes végbevitt egész Izráel szeme előtt.