Pál levele az efézusiakhoz


 1. Rész

 1. Pál Krisztus Jézus apostola Isten akarata által a szenteknek, akik (Efézusban) vannak és hithű(séges)ek Krisztus Jézusban.
 2. Kegyelem nektek és béke(sség) Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
 3. Áldott az Isten a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáld(ott) minket minden szellemi áldásban az égen túliakban, Krisztusban,
 4. amint kiválasztott minket Őbenne, a világ(alap) levetése előtt, hogy legyünk szentek és feddhetetlenek (hibátlanok) Őelőtte, szeretetben,
 5. előre arra rendelt (kiszemelt) minket, hogy a maga fiává fogad Jézus Krisztus által, akarata és jótetszése szerint,
 6. az ő kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel (kegyelmesen) megajándékozott minket a Szeretettben,
 7. Akiben miénk lett a megváltásunk az Ő vére által, a bűnbeesésünk bocsánata, kegyelmének gazdagsága szerint,
 8. amelyet bőven árasztott ránk minden bölcsességben és értelemben
 9. megismertette velünk akaratának titkát az Ő jótetszése szerint, amelyet elhatározott előre,
 10. az időszak(asz)ok teljességének rendjére nézve, hogy egy Főben egyesítse a mindenséget, a Krisztusban, az egeken lévőket és a földön valókat.
 11. Őbenne, akiben sorsrészünket megkaptuk, miután előre elrendelt minket erre annak elhatározása szerint, aki minden(eket) akaratának határozata szerint munkál,
 12. hogy legyünk dicsőségének magasztalására, mi, akik előre Krisztusba vetettük (elváró) remény(ség)ünket,
 13. Akiben ti is, akik hallottátok a való(igaz)ság Igéjét az üdvösségetek örömhírét amelyben hívők lettetek, megpecsételtettetek az ígért Szent Szellem által, Aki
 14. a sorsrészünk foglalója (előlege), hogy megváltsa tulajdon népét, dicsőségének magasztalására.
 15. Ezért én is miután hallottam hit(hűség)etekről az Úr Jézusban és minden szentek iránti szereteteteket,
 16. nem szűnök meg hálát adni értetek, említést téve rólatok imádságaimban,
 17. hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene a dicsőség Atyja adja nektek a bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét, hogy megismerjétek Őt,
 18. fénnyel teljenek meg szívetek szemei, hogy megtudjátok, mi az Ő elhívásának (elváró) reménysége (és) milyen nagy az Ő sorsrésze dicsőségének gazdagsága a szentekben,
 19. és milyen az Ő hatalmának mérhetetlen nagysága rajtunk hívőkön, megtartó erősségének bennünk munkálkodása szerint,
 20. amelyet Krisztusban munkált, amikor életre keltette a halottak közül és jobbjára ültette az egeken túliakon,
 21. felül minden fejedelmességen és hatalmasságon és hatóerőn és uraságon és minden név fölé nemcsak ebben a (világ)korszakban (aionban), hanem az eljövendőben is,
 22. és minden lábai alá vetett és Őt adta Főül mindenek felett a (kihívott) gyülekezetnek (eklézsiának),
 23. amely az Ő test(ület)e és a teljessége annak, aki mindeneket betölt a mindenekkel (teljessé tesz),


 1. Rész

 1. titeket is, akik halottak voltatok a vétkeitekben és bűnbeeséseitekben,
 2. amelyekben egykor jártatok a (világ)korszak (aion) folyása szerint, a levegőbeli hatalomnak az engedetlenség fiaiban most működő szellemnek fejedelme szerint,
 3. akik közöt forgolódtunk mi is mindnyájan egykor, a mi (hús)testünk kívánságaiban, amikor (hús)testünknek és gondolatainknak akaratát tettük és természetnél fogva haragnak gyermekei voltunk, mint a többiek is,
 4. de az Isten, aki gazdag irgalomban az Ő sok szeretetéért, amellyel minket szeretett,
 5. bár holtak voltunk a bűnbeesések miatt, megelevenítettünk a Krisztusban, a kegyelemben részesültünk az üdvösségben
 6. és Vele együtt életre keltett az és Vele együtt ültetett az ég(iek)en túliakban, Krisztus Jézusban,
 7. (azért), hogy megmutassa az eljövendő (világ)korszakokban (aionokban) a kegyelmének túláradó gazdagságát hozzánk való jóság(osság)ában, Krisztus Jézusban,
 8. mert a kegyelem számára vagytok megmentve (üdvözítve) hithűség álta, és ez nem belőletek van; Istennek az ajándéka,
 9. nem tettekből, nehogy valaki dicsekedjék,
 10. mert az Ő alkotásai [remek(műv)ei] vagyunk Krisztus Jézusban azokra a jótettekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten azért, hogy azokban járjunk,
 11. ezért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti (hús)testben (nem zsidó) nemzetbeliek, akiket körülmetéletleneknek mondanak a körülmetéltek, akik azért nevezik így magukat, mert (hús)testük emberkéz által körül van metélve,
 12. hogy abban az időszakban Krisztustól különválasztva voltatok (idegenként/jövevényként), kizárva az Izrael polgárjogából és az ígéret szövetségétől idegenek, (elváró) reménység híján, és Isten nélkül voltatok a világban,
 13. most pedig Krisztus Jézusban, ti, akik egykor távol(valók) voltatok, közel(valók) lettetek a Krisztus vére árán,
 14. mert Ő a mi békességünk, aki a kettőt eggyé tette és a válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte az Ő (hús)testében,
 15. a parancsolatok tételes törvényét hatálytalanította, azért, hogy a kettőt önmagában egy új emberré, mint békességszerzővé teremtse,
 16. és megbékéltesse a kettőt egy test(ület)ben az Istennel a kínkaró (kereszt) által, megölte az ellenségeskedést saját magában,
 17. és eljött és (örömhírként) hirdette: békesség néktek távoliaknak és béke a közelieknek,
 18. (mivel)hogy Rajta keresztül van szabad utunk mindkettőnknek egy Szellemben az Atyához,
 19. ezért tehát nem vagytok többé vendégek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten házanépe,
 20. akik az apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, a Szegletkő pedig maga Krisztus Jézus,
 21. Benne van egybeszerkesztve az egész épület, és egy szent Templommá növekszik az Úrban,
 22. ti is Benne együtt épültök az Isten Hajlékává Szellemben.

 1. Rész

 1. ezért vagyok én, Pál, fogoly a Krisztus Jézus miatt, tiértetek nemzetbeliekért,
 2. ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme rendjéről, amelyben részesített engem a ti javatokra,
 3. hogy egy kijelentés szerint megismertem a titkot, amit föntebb röviden megírtam,
 4. amiből, ha elolvassátok megérthetitek, hogy milyen betekintést nyertem a Krisztus titkába,
 5. amely más nemzedékekben nem jutott tudomására az emberek fiainak úgy, ahogy most lett kijelentve (leleplezve) a szent apostolainak és prófétáinak,
 6. hogy Szellemben a (pogány) nemzetbeliek sorsrészesek és egy test(ület) tagjai és ígéretének részestársai a Krisztus Jézusban, az (örömhír) evangélium által,
 7. amelynek szolgálattevője lettem az Isten kegyelmének ama ajándéka szerint, amelyet nekem hatalmának munkálkodása szerint juttatott,
 8. nekem, az összes szentek közül a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a nemzeteknek hirdessem Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát,
 9. és fényt derítsek (arra) mi ama titoknak a rendje, amely (világ)korszakoktól (aionoktól) fogva el volt rejtve Istenben a mindenség teremtőjében,
 10. azért, hogy ismertté tegye most az égi fejedelemségek és hatalmasságok előtt a (kihívott) gyülekezet (eklézsia) által az Istennek sokféle bölcsessége,
 11. a (világ)korszakok (aionok) elhatározása szerint, amit a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg,
 12. Benne megvan a bátorságunk (szabad szólásunk) és bizalommal járulhatunk Hozzá a hithűsége által,
 13. ezért kérlek, nehogy elcsüggedjetek értetek viselt nyomorúságaim miatt, ami a ti dicsőségetek (lesz).
 14. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt,
 15. Akiből minden atyafiság az egekben és földön a nevét nyerte,
 16. hogy adja meg néktek a dicsősége gazdagságának szerint, hogy hatalmasan megerősödjék Szelleme által a belső ember bennetek,
 17. hogy lakozzék Krisztus a hithűség által a szívetekben, szeretetben gyökerezzetek meg és vessetek alapot,
 18. hogy fel bírjátok fogni minden szentekkel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység,
 19. és megismerjétek a Krisztusnak az ismeretet (értelmet) felülmúló (meghaladó) szeretetét, hogy betel(jesed)jetek az Isten egész teljességébe (hatolva).
 20. Annak pedig, aki képes mindent megtenni, azon felül is, amit kérünk és megértünk a bennünk munkálkodó hatóerővel,
 21. annak legyen dicsőség a (kihívott) gyülekezetben (eklézsiában) és Krisztus Jézusban a (világ)korszakok-(világ)korszakába nyúlóan nemzedékről nemzedékre. Ámen.

 1. Rész

 1. Kérlek tehát titeket én, aki megkötözött rab vagyok az Úrban, méltóan járjatok ahhoz a hivatáshoz, amellyel elhívtak titeket,
 2. minden alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel viseljétek el egymást szeretetben,
 3. igyekezzetek megtartani a Szellem egységét a békesség kötelékében,
 4. egy test(ület) és egy Szellem, mint ahogy elhívásotok is egy (elváró) reménységre szól,
 5. egy Úr, egy hithűség, egy bemerítettség,
 6. egy az Istene és Atyja mindeneknek, Aki mindeneken uralkodik és mindeneken áthat és mindenekben benne van (lakik).
 7. Mindegyikünk pedig a Krisztus aján(dékozás)ának mértéke szerint részesült a kegyelemben,
 8. ezért mondja: fölment a magasba, foglyokat vitt fogságba, ajándékokat adott az embereknek,
 9. az pedig, hogy fölment, mit teszt, ha nem azt, hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeibe,
 10. Aki leszállt, ugyanaz, Aki fel is ment minden egek fölé, hogy betöltse a mindenséget,
 11. és Ő maga adott némelyeket apostolokul, némelyeket pedig prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.
 12. A szentek helyreigazítására, a szolgálattétel végzésére, a Krisztus test(ület)ének építése végett,
 13. míg eljutunk mindnyájan a hithűség és az Isten Fia megismerésének egységébe, a meglett, végcélba érkezett férfiasságra, a Krisztussal beteltség korának mértékére,
 14. hogy többé ne kiskorúak legyünk, akiket a tanításnak minden szele habként hány-vet és sodródnak az emberek szeszélyétől és a tévelygés csalárd módszerétől és álnokságától,
 15. hanem a való(igaz)ságot képviseljük szeretetben, növekedjünk bele mindenestül Abba, Aki a Fej: a Krisztus.
 16. Belőle van az egész test összeillesztve és összefogva a kölcsönös támogatás kapcsán és minden egyes tagra kimért munkálkodás révén a test növekedését végzi önmaga építésére szeretetben,
 17. ezt mondom tehát és tanúként mondom az Úrban, hogy ne járjatok többé úgy, mint a nemzetbeliek járnak, gondolkozásmódjuk hiábavalóságában,
 18. sötétség borult elméjükre, elidegenültek az Isteni élettől, tudatlanságukban, mely szívük elkérgesedése miatt van bennük,
 19. akik elfásulva magukat odaadták a kicsapongásra, mindenféle tisztátalanság űzésére adták magukat kapzsi többre-vágyásból (bírkórságból).
 20. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust,
 21. ha valóban Őt magát hallgattátok és Benne megtanultátok, hogyan van a való(igaz)ság a Jézusban,
 22. vessétek le a ti korábbi viselkedésetekhez (forgolódásotokhoz) szabott régi embert, amely romlásra jut a csábítás kívánságai folytán,
 23. frissüljetek fel pedig az értelmetek szelleme számára,
 24. és öltsétek magatokra az új embert, amely Isten szerint van teremtve igazság(osság)ban, és való(igaz)ságos szentségben.
 25. Azért vessétek le a hazugságot, szóljatok való(igaz)ságot, mindenki a felebarátjával, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.
 26. (Ha) méltatlankodtok is, ne vétkezzetek, a nap ne a méltatlankodásotokon menjen le,
 27. az ördögnek pedig nehogy helyet adjatok.
 28. Aki pedig lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább fáradozzék saját kezeivel, hogy munkálja a jót, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek,
 29. semmi romlott szó a szátokból ne jöjjön ki, hanem csak ami jó, szükséges az építéshez, (azért) hogy örömet adjon a hallgatónak,
 30. és ne szomorítsátok meg az Istennek Szent Szellemét, amelyben meg lettetek pecsételve a megváltás napjára,
 31. minden keserűség és felgerjedés és méltatlankodás és kiabálás és káromkodás legyen távol tőletek minden rosszal együtt,
 32. legyetek pedig egymás iránt jóindulatúak, jószívűek, kegyelmezzetek meg egymásnak, mint az Isten is Krisztusban megkegyelmezett néktek,


 1. Rész

 1. legyetek tehát Isten utánzói, mint a szeretett gyermekek
 2. és járjatok szeretetben, mint a Krisztus is szeretett titeket és odaadta (ön)magát értünk felajánlásul és jóillatú áldozatul az Istennek,
 3. cédaság pedig és semmi tisztátalanság vagy kapzsiság (bírvágy) még csak szóba se essék köztetek, amint szentekhez illik,
 4. se ocsmány, léha szó vagy kétértelműség, amik nem illenek hozzátok, hanem inkább hálaadás,
 5. mert ezt tudjátok, hogy semmi cédának, vagy tisztátalannak, vagy kapzsinak (bírkórságosnak), aki bálványimádó, nincs sorsrésze a Krisztus és Isten Királyságában.
 6. Senki titeket meg ne csaljon üres szavakkal, mert ezek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira.
 7. Nehogy cinkostárak legyetek velük,
 8. mert egykor sötétség voltatok, most pedig fény az Úrban, mint a fény gyermekei, úgy járjatok,
 9. mert a fény gyümölcse minden jóságban és igaz(ságosság)ban és való(igaz)ságban van,
 10. azt vizsgálgassátok: mi kedves az Úrnak
 11. és nehogy közösséget vállaljatok a sötétség gyümölcstelen tetteivel, hanem inkább feddjétek is meg őket,
 12. mert amiket titokban (alattomban) tesznek, szégyen kimondani is,
 13. mindarra pedig, ami feddésben részesül, fény derül, mert minden ami láthatóvá lesz, fény,
 14. ezért mondják: ébredj fel, aki szunyókálsz, és támadj fel holtodból, és rádragyog Krisztus.
 15. Nézzetek tehát pontosan utána, hogyan járjatok, nem mint bölcstelenek, hanem mint bölcsek,
 16. vásároljátok meg az alkalmas időszakot, mivelhogy a napok gonoszak,
 17. ezért nehogy meggondolatlanok legyetek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata,
 18. és nehogy lerészegedjetek bortól, amiben léhaság van, hanem teljetek meg Szellemben,
 19. szóljatok egymásnak zsoltárokban, himnuszokban, és szellemi dicsénekekben, énekeljetek és zengedezzetek szívetekben az Úrnak,
 20. adjatok hálát mindenkor mindenért a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek az Atyának,
 21. legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus félelmében,
 22. az asszonyok a saját férjüknek, mint az Úrnak,
 23. mivelhogy férfi az asszony feje, amint Krisztus is Feje a (kihívott) gyülekezetnek (eklézsiának), ugyanígy Ő üdvözítője (megmentője) a test(ület)nek is,
 24. de amint a (kihívott) gyülekezet (eklézsia) alá van vetve a Krisztusnak, úgy az asszonyok is a férjeiknek mindenekben.
 25. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amiképpen a Krisztus is szerette a (kihívott) gyülekezetet és önmagát adta érte,
 26. (azért) hogy azt megszentelje, miután megtisztította a víz fürdőjével, beszédében,
 27. (azért) hogy önmaga mellé állítsa megdicsőülve a (kihívott) gyülekezetet (eklézsiát), nehogy szeplő vagy ránc legyen rajta, vagy valami efféle, hanem hogy legyen szent és feddhetetlen (kifogástalan),
 28. így tartoznak a férjek is a maguk feleségét szeretni, mint a saját testüket,
 29. aki szereti feleségét, önmagát szereti,
 30. mert soha senki a maga (hús)testét nem gyűlölte, hanem táplálja és ápolja, mint Krisztus is a (kihívott) gyülekezetet,
 31. mivelhogy az Ő test(ület)ének tagjai vagyunk, ezért elhagyja az ember az apját és anyját és ragaszkodik a feleségéhez, és lesz a kettő egy (hús)test(té),
 32. ez a titok nagy: én pedig Krisztusra és a (kihívott) gyülekezetre mondom,
 33. tehát ti is, mindenki egyenként úgy szeresse feleségét, mint saját magát, az asszony pedig félje a férjét.

 1. Rész

 1. Ti, gyermekek, vessétek magatokat alá szüleiteknek az Úrban, mert ez igazságos,
 2. becsüld (értékeld) apádat és anyádat, ez az első parancs(olat), ígérettel,
 3. hogy jól legyen dolgod és hosszú élet(idej)ű légy e földön,
 4. és ti (édes)apák ne ingereljétek haragra gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr fegyelmében és útmutatása szerin,
 5. Ti, rabszolgák, engedelmeskedjetek (hús)test szerinti uraitoknak félelemmel és rettegéssel a szívetek egyszerűségében, mint a Krisztusnak,
 6. nehogy látszatra (rab)szolgáljatok, mint akik emberek(nek) tetszését keresik, hanem mint Krisztus rabszolgái, akik lelkükből (szívesen) teszik Isten akaratát,
 7. jóindulattal, mint akik az Úrnak (rab)szolgái és nem embereknek,
 8. tudva, hogy mindenki bármi jót tesz, jutalmát veszi az Úrtól, akár rabszolga, akár szabad,
 9. és ti urak, ugyanazt tegyétek velül, hagyjátok el a fenyegetőzést, tudjátok, hogy nektek magatoknak is Uratok van az egekben és személyválogatás nincs Nála.
 10. Vég(ezet)ül, erősödjetek meg az Úrban és az Ő erősségének megtartásában,
 11. öltsétek fel az Isten összfegyverzetét, hogy képesek legyetek helyt állni az ördög módszereivel szemben,
 12. mivelhogy a mi küzdelmünk nem vér és (hús)test ellen van, hanem a fejedelemségek ellen, a teljhatalmak ellen, e sötétségnek világuralkodói ellen, a gonoszság szellemi lényei ellen, az egeken túl(iakban),
 13. ezért vegyétek fel az Istennek az összfegyverzetét, (azért), hogy képesek legyetek ellenállni azon a gonosz napon és minden munkát elvégezve megállhassatok,
 14. tehát álljatok elő, övezzétek fel derekatokat való(igaz)ságban és öltsétek magatokra az igazságosság mellvértjét (páncélját),
 15. és saruzzátok fel lábaitokat a béke örömhírének (evangéliumának) készségével,
 16. mindezekhez vegyétek föl a hithűségnek a pajzsát, amellyel képesek lesztek a gonosz minden megtüzesített nyilát elhárítani,
 17. az üdvösség sisakját is vegyétek föl, és a Szellem kardját, amely Isten beszéde,
 18. minden imádságban és könyörgésben imádkozzatok minden időszakban Szellemben és evégett virrasszatok minden kitartással és könyörgéssel az összes szentekért,
 19. énérettem is, hogy adassék nekem szó, amikor felnyitom a számat, hogy bátran (kiáradó szólásszabadsággal) ismertessem az örömhír (evangélium) titkát,
 20. amelyért bilincsekben és követségben járok (azért), hogy a börtönben olyan bátran (kiáradó szabadsággal) beszéljek, amint szólanom kell.
 21. Azért, hogy ti is megtudjátok az én dolgaimat, amit teszek, mindent megismertet majd veletek Tüchikosz, a szeretett testvér és hithű szolga (diakónus) az Úrban,
 22. akit evégett küldtem hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és felbátorítsa a ti szíveteket,
 23. Békesség a testvéreknek és szeretet hithűséggel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust el nem múló módon romolhatatlanságban.