Pál levele Tituszhoz

 1. Rész
 1. Pál,Isten rabszolgája a Felkent Jézusnak pedig apostola, Isten választottainak hite és az istenfélelem szerinti való(igaz)ság megismerése végett
 2. a örök élet reménysége alapján, amelyet megígért Isten, (aki nem hazudik), a örök idők előtt,
 3. de aki kijelentette a maga idejében az Ő szavát az igehirdetésben, amelyet rámbízott az üdvözítő Istenünk reménysége szerint.
 4. Titusznak, igazi gyermekemnek a közös hit(hűség) szerint, kegyelem és békesség Istentől, az Atyától és a Felkent Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.
 5. Ezért hagytalak téged Krétában, hogy a hiányzó dolgokat hozd rendbe, és állíts városonként elöljárókat, amint én meghagytam neked,
 6. olyat, aki feddhetetlen, egyfeleségű férfi és akinek hithű gyermekei vannak, nem vádolható kicsapongással és nem rendetlenek,
 7. mert a felügyelőnek kifogástalannak kell lenni, mint Isten intézőjének, nem önhittnek, nem haragosnak, nem borivónak, nem verekedőnek, nem nyereséghajhászónak,
 8. hanem legyen vendégbarát, jóra hajlandó, megfontolt, igazságos, tiszta (tisztességes), önmegtartóztató,
 9. aki a tanítással megegyező hiteles Igéhez ragaszkodik (azért), hogy képes legyen buzdítani is az egészséges tanítás által, az ellentmondókat pedig meggyőzni,
 10. mert vannak sokan rendetlenkedők, fecsegők és ámítók, főképp a körülmetéltek között.
 11. Ezeknek száját be kell fogni, mint akik egész családokat felforgatnak, olyat tanítanak, amiket nem kellene, piszkos nyerészkedés kedvéért.
 12. Közülük az egyik azt mondta, a saját prófétájuk: a krétaiak folyton hazudnak, rossz vadállatok, tétlen hasak,
 13. ez a tanúvallomás igaz, azért intsd őket szigorúan, hogy egészségesek legyenek a hithűségben,
 14. ne figyeljenek a zsidó hitregékre és az igazságnak hátat fordító emberek parancsolataira,
 15. minden tiszta a tisztáknak, a fertőzötteknek pedig és a hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőzött az elméjük (gondolatviláguk) és lelkiismeretük is.
 16. Vallják, hogy ismerik az Istent, de tetteikkel megtagadják, utálatosak és engedetlenek és minden jó munkára alkalmatlanok.
 1. Rész
 1. Te pedig szóld azt, ami az egészséges tan(ítás)hoz illik,
 2. az öreg emberek higgadtak legyenek, tiszteletreméltók, józanok, egészségesek a hithűségben, a szeretetben, a kitartásban,
 3. ugyanígy az özvegyasszonyok magatartásukban szent komolyságúak, nem vádaskodók, ne legyenek sok bornak rabszolgái, a szépre tanítsanak,
 4. a józanságra intsék a fiatalasszonyokat, hogy kedveljék férjüket, és gyermekeiket,
 5. józanok, szentül tiszták, háziasak, (otthon munkálkodók), jók, saját férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy az Isten szavát káromlás érje,
 6. a fiatal férfiakat ugyanígy buzdítsd, hogy józanok legyenek,
 7. mindenben magadat add példaképül, a jó munkában, a tanításban romlatlanságot és komolyságot mutass,
 8. szavad legyen egészséges, kifogástalan, (azért) hogy az ellenfél megszégyenüljön, mivel semmi rosszat nem tud mondani rólunk.
 9. A rabszolgákat intsd, hogy saját gazdájuknak engedelmeskedjenek, mindenben keressék kedvét, nehogy ellenkezzenek velük,
 10. nehogy kárt okozzanak, hanem mindenben hűséget tanúsítsanak, hogy üdvözítő Istenünknek tanítását mindenben ékesítsék,
 11. mert megjelent az Isten kegyelme, mely üdvöt áraszt minden ember számára,
 12. mely arra nevel minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget és a világi vágyakat józanul és igazságosan és istenfélelemmel (Istenben boldogan) éljünk e mostani világkorszakban (aionban),
 13. várva a boldog reményt és a nagy Istennek és Üdvözítőnknek dicsősége megjelenését, 
 14. Jézus Krisztust, aki önmagát adta értünk, (azért) hogy megváltson minket minden törvénytelenségtől, és tisztítson magának körülötte lévő népet, jó munkára buzgólkodót,
 15. ezeket szóld, erre buzdíts és figyelmeztess teljes nyomatékkal, nehogy valaki téged megvessen.
 1. Rész
 1. Emlékeztesd őket: a fölöttes hatóságoknak vessék alá magukat, a felsőbbségnek szót fogadjanak, minden jó tettre készek legyenek,
 2. senkit ne káromoljanak, ne legyenek harciasak, legyenek előzékenyek, tanúsítsanak kellő szelídséget minden ember iránt,
 3. mert egykor mi is balgák voltunk, engedetlenek, tévelygők, rabszolgái különféle kívánságoknak és gyönyöröknek, rosszban és irigységben törtettünk, utálatosak voltunk, gyűlöltük egymást,
 4. amikor pedig megjelent a mi üdvözítő Istenünk jóságossága és emberbarátsága,
 5. az megmentett minket, nem igazságosságban véghezvitt tetteink alapján, hanem irgalma szerint az újjászületés fürdője és a Szent Szellem megújulása által,
 6. amit kitöltött ránk gazdagon az Üdvözítőnk, a Felkent Jézus által,
 7. (azért) hogy kegyelméből megigazulva sorsrészesek legyünk az örök élét reménységének megfelelően,
 8. hiteles a Ige (hithű a szó) és ezekről tanácsolom, hogy határozottan hangoztasd: a jó tettekben elöl járjanak azok, akik hithűek lettek Istenben, mert ezek jók és hasznosak az embereknek,
 9. a balga vitatkozásokat és a származástáblázatokat, veszekedést és törvényharcokat kerüld ki, mert hasznuk nincs és hiábavalók.
 10. A szakadást szító embert első vagy második intés után kerüld,
 11. tudod, hogy rossz útra fordult az ilyen, és célt téveszt, és saját magát ítéli el.
 12. Amikor hozzád küldöm Artemást vagy Tychikuszt, siess, jöjj hozzám Nikopoliszba, mert úgy döntöttem, ott telelek át.
 13. Zénást a törvénytudót és Apollóst, gondosan küldd tovább, hogy semmiben ne legyen hiányuk.
 14. Tanulják meg a mieink is, hogy a jó tettekkel járjanak elöl a kényszerítő szükségben, nehogy gyümölcstelenek legyenek.
 15. Köszöntenek téged a velem lévők mind(nyájan). Köszöntsd azokat, akik kedvelnek minket hithűségben. A kegyelem mindnyájatokkal.