Pál levele a kolosszéiakhoz


 1. Rész

 1. Pál, a Felkent Jézus apostola Isten akarata által és Timótheus testvér,
 2. a kolosszébeli szenteknek és hithű testvéreknek a Felkentben: kegyelem nektek és békesség Istentől, Atyánktól!
 3. Hálát adunk az Istennek, a mi Urunknak a Felkent Jézus Atyjának mindenkor, amikor értetek imádkozunk,
 4. hallottuk hithűségeteket a Felkent Jézusban és a szeretetet, amelyet minden szent iránt tanúsítotok,
 5. az egekben félretett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az örömhír való(igaz)ságának Igéjében,
 6. amely eljutott hozzátok, amint az egész világon gyümölcsöt terem és gyarapszik, éppúgy nálatok is attól a naptól kezdve, amelyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét való(igaz)ságban,
 7. ahogyan tanultátok Epafrásztól, a mi szeretett rabszolgatársunktól, aki hithű szolgálattevője a Felkentnek értetek,
 8. aki megismertette velünk a ti szereteteteket Szellemben.
 9. Ezért mi is, amely naptól hallottuk, nem szűnünk meg értetek imádkozni és könyörögni (azért), hogy teljesen betöltsön titeket az Ő akaratának megismerése minden bölcsességben és szellemi belátással,
 10. hogy járhassatok az Úrhoz méltóan (az Ő) teljes tetszésére, minden jótettben gyümölcsöt hozzatok és növekedjetek az Isten megismerésében,
 11. minden erővel képessé tegyen a dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre, örömmel.
 12. Adjatok hálát az Atyának, aki elég alkalmassá tett titeket, hogy a szentek sorsrészesedésében , a fényben részt nyerjetek,
 13. Aki kiragadott minket a sötétség hatalmi köréből és áthelyezett szeretett Fiának a királyságába,
 14. Akiben miénk a váltság, bűneinknek bocsánata,
 15. Aki a láthatatlan Istennek képmása, minden teremtmény elsőszülötte,
 16. mivelhogy Benne teremtetett minden az egekben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek és fennhatóságok: mindeneket rajta keresztül, és Beléje torkollóan teremtett,
 17. Ő mindenek előtt van és a mindenség Őbenne áll fenn,
 18. Ő az eklézsia (kihívott gyülekezet) feje, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül (azért), hogy mindenekben Ővé legyen az elsőség,
 19. mivelhogy tetszett a Teljességnek, hogy Benne lakozzék,
 20. és hogy Általa békítse ki a mindenséget (Ön)magával, békességet szerezvén az Ő keresztfájának (kínkarójának) vére által, amik akár a földön, akár az egekben vannak,
 21. titeket is, akik egykor elidegenültetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok a gonosz tettekben,
 22. most pedig kibékített az Ő (hús)testében a halál által, hogy odaállíthasson titeket mint szenteket és kifogástalanokat és feddhetetleneket maga elé,
 23. ha ugyan megmaradtok a hithűségre megalapozottan és szilárdan és el nem tántorodtok az örömhír (elváró) reménységétől, amelyet hallottatok, amelyet hirdettek minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én Pál kiszolgálója (diakónisa).
 24. Most örülök az értetek viselt szenvedéseknek, és kiegészítem viszonzásképpen ami hiányzik az én (hús)testemben a Felkent nyomorúságából az Ő test(ület)e javára, ami az eklézsia (kihívott gyülekezet),
 25. melynek én (diakónusa) szolgálattevője lettem az Isten háztartási rendje szerint, amelyet ti végettetek kaptam, hogy betöltsem az Isten igéjét;
 26. azt a titkot, amely világkorszakok (aionok), és nemzedékek óta rejtve volt, most pedig kijelentetett az Ő szentjei számára,
 27. akikkel Isten meg akarta ismertetni, mi a gazdagsága e titok dicsőségének a nemzetek között: a Felkent bennetek a dicsőség (elvárt) reménysége,
 28. Akit mi hirdetünk, intünk minden embert és tanítunk mindenkit minden bölcsességgel, (azért), hogy minden embert a Felkentben tökéletesnek állíthassunk oda,
 29. evégett fáradozom és tusakodom az Ő ereje által, amely hatékonyan munkálkodik bennem

 1. Rész

 1. mert akarom, észrevegyétek, mekkora tusakodásom van értetek és a laodikeabeliekért, és mindazokért, akik nem látták az én arcomat (hús)testben,
 2. hogy megbátorodjanak a szíveik, összeforrva szeretetben és a megismerés teljességének minden gazdagságára az Isten titkának: a Felkentnek a megismerésére,
 3. Akiben a bölcsességnek és ismeretnek minden kincsei el vannak rejtve,
 4. ezt azért mondom, hogy senki titeket meg ne tévesszen, tetszetős szavakkal,
 5. mert ha (hús)testben távol vagyok is, szellemben veletek együtt vagyok és örömmel látom a szép rendet nálatok és a Felkentbe vetett hithűségetek szilárdságát (rendíthetetlenségét).
 6. Amint tehát elfogadtátok a Felkent Jézust az Uratoknak, benne járjatok,
 7. gyökerezzetek belé, és épüljetek rá és erősödjetek meg a hithűségben, ahogy tanultátok és a hálaadásotok legyen túláradó.
 8. Figyeljetek, nehogy valaki félrevezessen titeket a bölcselkedés és üres csalás által, az embereknek a hagyománya és a világ elemei szerint és nem a Felkent szerint való,
 9. mivelhogy Benne lakik az Istenségnek minden teljessége test(ület)ileg
 10. és Benne vagytok betel(jesed)ve, Aki minden fejedelemségnek és hatalmasságnak a feje,
 11. Benne vagytok körülmetélve, nem kézzel csinált körülmetéléssel, hanem a (hús)test levet(kőz)ésével, a Felkent körülmetélésében,
 12. eltemetve Vele a bemerítettségben, Benne életre is keltetek az Isten munkálkodásába vetett hithűség által, aki életre keltette Őt a halottak közül
 13. és titeket is, akik halottak voltatok bűnbeeséseitek és a (hús)testetek körülmetéletlensége következtében, megelevenített titeket Vele együtt és megkegyelmezett minden bűnbeeséseitekért,
 14. eltörölte az ellenünk szóló kézzel írt, tételekbe foglalt adóslevelet, amely minket terhelt, eltette az útból, odaszögezte a keresztfára (kínkaróra),
 15. lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengére állította, diadalmaskodott rajtuk Őbenne.
 16. Tehát senki ne ítélkezzen fölöttetek étel, vagy ital vagy ünnep vagy újhold, vagy szombat tekintetében,
 17. amelyek a jövendők árnyékai, hanem a test(ület) ami a Felkenté.
 18. Senki ne fosszon meg titeket a győzelmi díjtól, aki alázatoskodásban és angyalok tiszteletébe tetszeleg magának, látomások után indul, hiú módon felfuvalkodik (hús)testének elgondolásából,
 19. és nem ragaszkodik a Főhöz, Akiből a test(ület) mind kapcsok és kötelékek segítségével van ellátva és összetartva növekszik Isten adta növekedéssel,
 20. ha tehát meghaltatok a Felkenttel együtt a világ elemeinek, miért terhelitek magatokat, mintha e világban élnétek, ilyen tételekkel:
 21. ne fogd meg, se ne ízleld, ne is érintsd,
 22. ezek mind elfogyasztásra és felhasználásra valók, emberek rendelései és tanításai szerint,
 23. amelyek ugyan a bölcsesség látszatát keltik a maga választotta istentisztelet és alázatoskodás a a test sanyargatás folytán, de nincs semmi értékük és becsülni való bennük, csak a (hús)test kielégítésére vannak.

 1. Rész

 1. Ha tehát életre keltek a Felkenttel együtt, a fentieket keressétek, ahol a Felkent van az Isten jobbján ülve,
 2. az odaföntvalókkal törődjetek, ne a földiekkel,
 3. mert meghaltatok és életetek el van rejtve együtt a Felkenttel az Istenben.
 4. Amikor a Felkent, a mi életünk megjelenik, akkor ti is Vele együtt megjelentek dicsőségben.
 5. Öljétek meg tehát a ti földön lévő tagjaitokat: a cédaságot, tisztátalanságot, szenvedélyt, rossz kívánságot (gerjedelmet) és telhetetlenséget, ami bálványimádás,
 6. ezek miatt jön el az Isten haragja,
 7. ti is ezekben jártatok egykor, amikor ezekben éltetek,
 8. most azonban tegyétek le ti is mindezt: a haragot, az indulatot, a rossza(ságo)t, a káromkodást, az ocsmány beszédet a szátokból,
 9. ne hazudjatok egymás ellen, vessétek le a régi embert szokásaival együtt,
 10. és öltözzétek fel az új embert, aki állandóan megújul a Teremtője képmása szerinti felismerésre,
 11. itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szkíta, rabszolga és szabad, hanem minden és mindenekben a Felkent.
 12. Öltözzétek fel tehát mint Istennek választottai, szentek és szeretettek a könyörületes belsőt, (irgalmasságot)m jóságosságot (kedvességet), alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést,
 13. viseljétek (hordozzátok) el egymást és legyetek kegyelmesek egymáshoz – ha valakinek valami panasza (kifogása) volna -, amint az Úr is kegyelmet adott néktek,
 14. mindezek fölé a szeretetet, amely a tökéletesség (célbajutottásg) köteléke
 15. és a Felkent békéje uralkodjék (legyen a döntőbíró) a szíveitekben, erre is vagytok hívva egy test(ület)ben és legyetek háládatosak,
 16. a Felkent igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást, zsoltárokat, himnuszokat, szellemi dicséreteket hálás szívvel énekeljetek a szívetekben az Istennek,
 17. és mindent, amit tesztek, szóban és tettel, mindent az Úr Jézus nevében, adjatok hálát az Istennek, az Atyának Őrajta keresztül.
 18. (Ti) asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, amint illik az Úrban.
 19. (Ti) férfiak, szeressétek feleségeteket és ne legyetek keserűek hozzájuk.
 20. (Ti) gyermekek, fogadjatok szót (engedelmeskedjetek) szüleiteknek mindenben, mert ez jól tetsző az Úrnak.
 21. (Ti) atyák, nehogy haragra ingereljétek gyermekeiteket, hogy el ne csüggedjenek.
 22. (Ti) rabszolgák, engedelmeskedjetek mindenben a (hús)test szerinti uraitoknak, ne látszatra, mint akik emberek tetszését hajszolják, hanem szívbéli egyszerűségben féljétek az Urat,
 23. és bármit csináltok, lélekből tegyétek úgy mint az Úrnak és nem úgy mint az embereknek,
 24. meglátjátok, hogy az Úrtól viszonzásul megkapjátok osztályrészetek jutalmát, az Úr Felkentnek (rab)szolgáljatok,
 25. mert az igazságtalan visszakapja, amit igazságtalanul tett, mert nincs személyválogatás (részrehajlás).

 1. Rész

 1. (Ti) urak, a rabszolgáknak adjátok meg, ami igazságos és méltányos, lássátok be, hogy nektek is van Uratok az égben,
 2. az imádságban legyetek kitartók, éberek legyetek, virrasszatok abban hálaadással,
 3. imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy az Isten tárja fel nekünk az Ige ajtaját, hogy szólhassuk a Felkent titkát, amelyért bilincsbe vertek,
 4. (azért), hogy világosság tegyem azt (nyilvánosságra hozzam), amit nekem szólnom kell,
 5. bölcsességben járjatok el a kívülvalókkal, az alkalmas idő(szako)t értékesítsétek jól,
 6. a ti szavatok mindig kedves legyen, sóval ízesített, hogy tudjátok, kinek milyen választ kell adnotok,
 7. énfelőlem mindent ismertet veletek Tychikosz, a szeretett testvért és hithű szolgálattevő (diakónus) és rabszolgatárs az Úrban,
 8. akit azért küldtem hozzátok, hogy megtudjátok a mi dolgainkat és felbátorítsa a szíveteket,
 9. Onézimusszal a hithű és szeretett testvérrel együtt, aki közületek való, mindent elmondanak az itteni dolgokról.
 10. Köszönt titeket Arisztarchosz, a fogolytársam, és Márk(osz), Barnabás unokaöccse (róla már kaptatok meghagyásokat, ha megérkezik hozzátok, fogadjátok őt),
 11. és Jézus is, akit más néven Jusztusznak mondanak, a körülmetélésből valók közül egyedül ők munkatársak Isten királyi uralmának hirdetésében, akik segítségemre szolgáltak (mellémálltak).
 12. Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, a Felkent Jézus rabszolgája, aki mindenkor tusakodik értetek imádságaiban, (azért) hogy megállhassatok célba érkezetten és betöltsön benneteket Isten minden akarata,
 13. mert tanú(bizony)ságot teszek arról, hogy sokat fárad értetek és a laodiceaiakért és akik Hierapoliszban vannak.
 14. Köszönt titeket Lukács, a szeretett orvos és Dámás.
 15. Köszöntsétek a laodiceai testvéreket és Nymphast és a házánál összegyűlt (kihívott) gyülekezetet (eklézsiát),
 16. és amikor felolvasták nálatok e levelet, hassatok oda, hogy a laodiceai (kihívott) gyülekezetben is felolvassák és a laodiceából jött levelet ti is olvassátok fel,
 17. és mondjátok meg Archippasznak: nézzen utána, hogy a szolgálatvégzést (diakónia), amelyet kaptál az Úrban, ellásd!
 18. A köszöntést saját kezemmel írtam: Páléval. Emlékezzetek meg bilincseimről. A kegyelem veletek!