Jakab levele


 1. Rész

 1. Jakab, Isten és az Úr a Felkent Jézus rabszolgája, a tizenkét törzsnek a szórványban, örüljetek!
 2. Csupa örömnek tartsátok testvérek, ha sokféle megpróbáltatásba (kísértésbe) estek,
 3. tudjátok, hogy a hithűségetek vizsgatétele kitartást munkál,
 4. a kitartásnak pedig végcélba vivő munkája legyen, hogy célba jutók és minden részben épek legyetek, és semmiben se fogyatékosak.
 5. Ha pedig valaki közületek bölcsességnek van híjával, kérje Istentől, aki mindenkinek ad, egyszerűen, és szemrehányás nélkül és nekik is megadja,
 6. de kérje hithűségben, egy csöppet sem kételkedve, mert aki kételkedik, hasonlít a tenger habjaihoz, amelyet a szél elindít és ide-oda dobál,
 7. mert az ilyen ember ne gondolja, hogy kap valamit az Úrtól,
 8. két(felé osztott) lelkű ember, állhatatlan minden utaiban,
 9. dicsekedjék pedig az alacsonyabb rendű testvér az ő magasságával,
 10. a gazdag pedig az ő alacsonyságával, mivelhogy elmúlik mint a fű virága,
 11. mert felkel a nap perzselő hőségével, és kiszárítja a füvet, és virága lehull, és ábrázatának bája elvész, így a gazdag is a saját jártában-keltében elhervad.
 12. Boldog férfi az, aki kitart a megpróbáltatásban, mert ha megvizsgált lesz elnyeri az élet győzelmi koszorúját, amelyet az Isten az Őt szeretőknek ígért.
 13. Nehogy valaki azt mondja, akit megpróbáltatás ért (kísértetik), hogy az Isten kísérti, mert az Isten a gonoszoktól nem kísérthető, Ő pedig nem kísért senkit,
 14. de mindenkit a saját kívánsága kísért, amely csalogatja és édesgeti,
 15. azután, amikor a kívánság megfogan, vétket szül, a vétek pedig amikor végbe megy, halált hoz létre.
 16. Nehogy tévedésben legyetek, szeretett testvéreim,
 17. minden jó adomány és végcélbavivő ajándék felülről van, a fények Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy a változandóságnak árnyéka,
 18. szándéka hozott létre minket a valóság szavával, hogy első zsengéje legyünk teremtményeinek,
 19. tudjátok meg szeretett testvéreim: legyen pedig minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra,
 20. mert az ember haragja Isten igazságosságát nem munkálja.
 21. Azért tegyetek le minden szennyet és fennmaradó rosszat, szelídséggel fogadjátok be a belétek oltott Igét, amely képes megmenteni lelketeket,
 22. legyetek pedig megtevői az Igének és nehogy csak hallgassátok, különben megcsaljátok magatokat,
 23. mivelhogy, ha valaki hallgatója az Igének, és nem megtevője, hasonlít ahhoz a férfihoz, aki az eredeti arcát a tükörben nézegeti,
 24. mert megnézte magát és elment és mindjárt elfelejtette, milyen volt,
 25. aki pedig figyelmesen beletekint a szabadság célbavivő törvényébe és megmarad benne, nem feledékeny hallgató lett, hanem a munka tettreváltója, ez boldog lesz abban amit megtesz,
 26. ha valaki kegyesnek tartja magát (vallásosnak látszik), de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja szívét, annak hiábavaló a vallásoskodása,
 27. a tiszta és szeplőtlen vallásoskodás Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, szeplőtelenül megtartóztatni magát a világtól.

 1. Rész

 1. Testvéreim, nehogy a személyek közötti megkülönböztetésben (személyválogatásban) birtokoljátok a dicsőséges Urunk, a Felkent Jézus hithűségét,
 2. mert ha bemegy a zsinagógátokba egy férfiú aranygyűrűvel, az ujján, fényes öltözékben és belép egy koldusszegény is piszkos ruhában,
 3. rátekintetek arra, aki a fényes ruhát hordja és ezt mondjátok neki: te ülj le ide szépen, és a koldusszegénynek ezt mondjátok: te állj ott, vagy ülj ide a zsámolyom mögé,
 4. nem tesztek-e megkülönböztetést magatokban és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká?
 5. halljátok meg, szeretett testvéreim: nem az Isten választotta-e ki a világ koldusszegényeit, hogy gazdagok legyenek hithűségben és osztályrész élvezői annak a királyságnak, amelyet azoknak ígért, akik szeretik Őt?
 6. ti pedig lenézitek (lebecsülitek) a koldusszegényt. Nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok és nem ők hurcolnak-e benneteket bíróság elé?
 7. Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyen hívnak titeket?
 8. persze ha a királyi törvényt teljesítitek az Írás szerint: szeresd felebarátodat, mint saját magadat! - jól teszitek,
 9. ha pedig személyekben különbséget tesztek, bűnt követtek el és a törvény mint törvényszegőket elmarasztal titeket,
 10. mert aki az egész törvényt megtartja, de megbotlik egyben, valamennyiben vétkes lett,
 11. mert aki ezt mondja: ne törj házasságot, ezt is mondja: Ne gyilkolj!, ha pedig nem törsz házasságot, de gyilkolsz, a törvény áthágója lettél.
 12. Úgy szóljatok és úgy tegyetek mint akik a szabadság törvénye által fogtok megítéltetni,
 13. mert az ítélet irgalmatlan az irányt, aki nem cselekszik irgalmasságot, de dicsekszik az irgalom az ítélet fölött,
 14. mit használ, testvéreim, ha valaki ezt mondja: hite van, tettei pedig nincsenek? Vajon képes-e a hite megmenteni (üdvözíteni) őt?
 15. Ha pedig egy férfi testvér, vagy egy nőtestvér ruha nélkül van és hiányzik a mindennapi tápláléka,
 16. és ezt mondja nekik közületek valaki: menjetek el békességben, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adja meg nekik, amik a testnek szükségesek, mi a haszna?
 17. Így a hit is, ha nincsenek tettei, halott önmagában,
 18. de mondhatja valaki: neked hited van, nekem meg tetteim is vannak, mutasd meg nekem a hitedet tettek nélkül (különválasztva), én is megmutatom tetteimből az én hitemet,
 19. ha hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed, a démonok is hiszik és borzongnak,
 20. akarod-e tudni, ó üres ember, hogy a hit tettek nélkül halott (munkaképtelen)?
 21. Ábrahám, a mi atyánk, nem tettekből igazult-e meg, amikor Izsákot, a fiát felvitte az áldozati oltárra?
 22. Láthatod, hogy hite összedolgozott tetteivel és tetteiből jutott hite végcélba,
 23. így teljesült be az Írás, amely ezt mondja: hitt pedig Ábrahám az Istennek és igazságosságul számították be neki (megigazulására vált) és Isten barátjának hívták.
 24. Látjátok, hogy tettekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből,
 25. ugyanígy Ráháb is, a céda, nem tettekből igazult meg, amikor a hirnököket házába fogadta és másféle úton bocsátotta el?
 26. mert ahogy a test szellem nélkül (tőle különválasztva) halott, úgy a hit is tettek nélkül halott.

 1. Rész

 1. Ne legyetek sokan tanítók testvéreim, mert látjuk, hogy nagyobb ítéletet veszünk magunkra,
 2. mert sokban botlunk mindnyájan: ha pedig valaki szóban nem botlik, az célba érkezett férfi, az képes megzabolázni egész testét,
 3. ha pedig a lovaknak zab(o)lát vetünk a szájába, hogy enged(elmesked)jenek nekünk, egész testüket is irányíthatjuk,
 4. lám! A hajókat, bármily nagyok is, bármilyen erős szelek hajtják is őket, odairányítja a kis kormányrúd, ahová a kormányos akarja,
 5. így a nyelv is kicsiny testrész (tag) és nagy dolgokkal dicsekszik.
 6. Lám, egy kicsi tűz mekkora erdőt felgyújt, a nyelv is tűz, az igazságtalanságnak a világa; a nyelv tagjaink között helyezkedik el és beszennyezi egész testünket és lángba borítja létünk körét és lángba borul a gyehenától,
 7. mert minden vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető és meg is szelidíti az emberi nem (természet),
 8. de a nyelvet senki nem képes megszelidíteni az emberek közül: nyughatatlan rossz, telve halálos méreggel,
 9. vele áldjuk az Urat és Atyát, vele átkozzuk az embereket, akik Isten hasonlatosságára jöttek létre,
 10. ugyanabból a szájból jön ki az áldás és átok. Nem szükséges testvéreim, hogy ezek így legyenek,
 11. vajon a forrás ugyanabból a nyílásból buzoghat-e édeset és keserűt?
 12. Vajon képes e testvéreim, a fügefa olajbogyót teremni, vagy a szőlő fügét? a sós forrás nem adhat édes vizet.
 13. Ki bölcs és értelmes közületek? mutassa meg eszményi magatartásából, tetteit a bölcsesség szelídségében,
 14. ha pedig keserű irigység és viszály van szívetekben, nehogy dicsekedjetek és hazudjatok az igazság ellen,
 15. ez nem fölülről jövő bölcsesség, hanem földönlevő, a lélekből fakadó démoni,
 16. mert ahol irigység és viszály van, ott zűrzavar és minden rossz dolog is van.
 17. A felülről jövő bölcsesség tiszta, azután békeszerető, engedékeny, jóra hallgató, irgalommal és jó gyümölcsökkel teli, nem részrehajló, nem kétszínű.
 18. Az igazságosság gyümölcsének magvát békében vetik el a békeszeretők számára.

 1. Rész

 1. Honnan vannak háborúságok és harcok köztetek? Nem onnan-é, hogy kéjvágyak háborognak (harcot vívnak) a tagjaitokban?
 2. Sóvárogtok és nincs semmitek, gyilkoltok és irigykedtek és nem vagytok képesek semmit elérni,
 3. harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, azért mert nem kéritek, kértek és nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, azért hogy élvezeteitekre tékozoljátok.
 4. Házasságtörők, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? aki tehát a világ barátja szándékozik lenni, Isten ellenségévé lesz,
 5. vagy gondoljátok, hogy hiába mondja az Írás: irigységre vágyódik a Szellem, amely bennünk lakozást vett?
 6. de nagyobb kegyelmet ad, ezért mondja: az Isten a kevélyeknek elleneáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.
 7. Vessétek tehát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek.
 8. Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti vétkesek, és szenteljétek meg szíveteket, ti kétlelkűek!
 9. Ismerjétek el nyomor(ultság)otokat és gyászoljatok és sírjatok. Nevetéstek forduljon gyászra, az örömötök levertségre.
 10. Alázkodjatok meg az Úr előtt és felmagasztal titeket!
 11. Nehogy megszóljátok egymást testvérek, aki megszólja testvérét vagy elítéli testvérét, a törvényt szólja le és a törvényt ítéli el, ha pedig a törvényen ítélkezel, nem megtevője vagy a törvénynek, hanem ítélőbírája,.
 12. egy törvényhozó és ítélőbíró van, Ő megmenthet (üdvöt adhat) és elveszíthet. Te pedig ki vagy, hogy elítéled felebarátodat?
 13. Tehát, akik azt mondjátok; ma vagy holnap elmegyünk ebbe vagy abba a városba és ott tevékenykedünk egy esztendeig és kereskedünk és nyerészkedünk,
 14. ti, akik nem tudjátok, milyen lesz holnap életetek, mert pára vagytok, amely kevés ideig látszik, azután eltűnik,
 15. ahelyett, hogy ezt mondanátok; ha az Úr akarja és élünk megtesszük ezt vagy azt.
 16. most pedig pedig dicsekesztek kevélységtekben, minden ilyen dicsekvés gonosz.
 17. Aki tehát tudna jót tenni és nem tesz, vétke az annak.

 1. Rész

 1. Rajta most ti gazdagok, siránkozzatok jajveszékelve a rátok jövő nyomorúságotok miatt,
 2. a gazdagságotok megrohadt és a ruhátok molyette lett,
 3. az aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott és a rozsdájuk tanú(bizony)ságtétel lesz ellenetek és megemészti (hús)testetek mint a tűz. Kincset halmoztatok fel az utolsó napokban.
 4. Lám! a munkások bére, akik mezőiteket learatták és amit ti visszatartottatok, (az égre) kiált és az aratók segélykiáltásai a Seregek Ura füleibe eljutottak.
 5. Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, hizlaltátok a szíveteket a(z áldozati) levágás napjára,
 6. elítéltétek, meggyilkoltátok az igazat, és az nem állott ellent.
 7. Legyetek tehát hosszútűrők testvérek, az Úr eljöveteléig. Lám! a földműves várja a föld drága gyümölcsét, hosszan tűrve vár rá, míg korai és késői esőt kap.
 8. Legyetek hosszútűrők ti is, tegyétek szilárddá a szíveteket, mivel hogy az Úr eljövetele közel van.
 9. Ne sóhajtozzatok testvérek egymás ellen, nehogy ítéletet vonjatok magatokra. Lám! az ítélőbíró (már) az ajtó előtt áll.
 10. Példát vegyetek, testvérek a rossz elszenvedésére (a baj elhordozására) és a hosszútűrésre a prófétáktól, akik szóltak az Úr nevében.
 11. Lám! boldognak mondjuk, akik kitartanak. Jób kitartását hallottátok és az Úr (kijelölt) végcélját láttátok, mivelhogy nagy irgalmú az Úr és könyörületes,
 12. mindenekelőtt pedig testvéreim, nehogy esküdözzetek, se az égre, se a földre, se más egyéb esküvel. Legyen pedig számotokra az igen: igen és a nem: nem, nehogy ítélet alá essetek,
 13. bajt szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék; jókedvű valaki? énekeljen zsoltárt!
 14. Gyengélkedik valaki köztetek? Hívassa el magához a (kihívott) gyülekezet (eklézsia) véneit és imádkozzanak fölötte, kenjék meg olajjal az Úr nevében,
 15. és a hit imádsága megmenti (megtartja) a beteget (ingatagot, tántorgót) és életre kelti az Úr és ha vétkezett, bocsánatot nyer.
 16. Valljátok tehát meg egymásnak a vétkeket és imádkozzatok egymásért, hogy így meggyógyuljatok, sok erőt ad az igaz ember buzgó könyörgése.
 17. Illés ember volt, hasonló érzésű hozzánk és esedezve imádkozott, hogy ne legyen eső, és nem lett eső a földre három évig és hat hónapig,
 18. és ismét imádkozott és az ég záporesőt adott és a föld előhozta gyümölcsét.
 19. Testvéreim, ha valaki közületek eltéved (letér) az igazságtól, és visszafordítja valaki,
 20. az tudja meg, hogy aki visszatéríti (visszafordítja) a vétkest tévelygő útjáról, megmenti annak lelkét a halálból és betakarja a vétkek sokaságát (fátylat borít a vétkek sokaságára).