Pál levele Filemonhoz


 1. Pál, a Felkent Jézus foglya, és Timótheus testvér a szeretett Filemonnak és munkatársunknak,
 2. és Appiának, a nő(test)vérnek és Archipposznak, a mi bajtársunknak és a te házadnál összejövő gyülekezetnek (eklézsiának):
 3. Kegyelem néktek és békesség Istentől, Atyánktól és az Úr a Felkent Jézustól.
 4. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, amikor említést teszek rólad imádságaimban,
 5. mivel hallottam szeretetedet és hithűségedet, amellyel az Úr Jézus iránt és minden szentekhez vagy,
 6. hogy így a hithűségednek közössége hatékony legyen mindannak a jónak felismerésében, ami bennetek van a Felkentre nézve.
 7. Mert sok örömünk van és bátorításom a te szeretetedben, mivelhogy a szentek szíve felüdült általad testvérem.
 8. Azért bár sok barátságot nyertem arra, hogy néked parancsot adjak arra, ami illik,
 9. a szeretetért inkább kérlek én, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig a Felkent Jézusnak megkötözött foglya is: kérve kérlek téged az én gyermekemért,
 10. akinek bilincseimben adtam életet, Onézimuszért,
 11. aki egykor haszontalan volt, most pedig neked is és nekem is hasznos,
 12. akit visszaküldök hozzád, őt, mind saját szívemet,
 13. akit én magamnál akartam tartani (azért), hogy helyetted (diakónusként) szolgáljon nekem, az evangéliumért viselt bilincseimben,
 14. de beleegyezésed nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként,
 15. mert talán azért váltál el ideig-óráig tőle, hogy mindenkorra kapd vissza őt,
 16. de nem mint rabszolgát, hanem mint többet: szeretett testvért, főképpen nekem, mennyivel inkább neked, (hús)testben is, az Úrban is,
 17. ha tehát engem közös társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem,
 18. ha pedig jogtalanul tett volna valamit, vagy tartozik neked, nekem ródd fel,
 19. én, Pál írom saját kezűleg: „én azt megfizetem”. Nehogy azt mondjam neked, hogy önmagaddal is tartozol nekem.
 20. Igen, testvér, én hasznodat szeretném venni az Úrban, üdítsd fel a bensőmet a Felkentben.
 21. Azért írok neked, mert bízom engedelmességedben. Tudom, hogy amiket mondok, annál többet is teszel.
 22. Egyúttal pedig készíts nekem vendégszállást, mert remélem, hogy imádságaitokra a kegyelem néktek ajándékoz engem.
 23. Köszönt téged Epafrász, a fogolytársam a Felkent Jézusban,
 24. Márk(usz), Arisztárkhusz, Démász, Lukács, munkatársaim.
 25. Az Úr a Felkent Jézus kegyelme szellemetekkel.