Pál második levele a Timótheushoz


 1. Rész
 1. Pál, a Felkent Jézus apostola Isten akarata által az élet ígérete szerint, amely a Felkent Jézusban van,
 2. Timótheusnak, a szeretett gyermeknek, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, az Atyától és a Felkent Jézustól, a mi Urunktól.
 3. Hálás vagyok az Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelkiismeretben szolgálok, amint szüntelen emlékezem rád könyörgéseimben éjjel és nappal,
 4. kívánlak téged látni, amikor eszembe jutnak könnyeid, hogy öröm töltsön el,
 5. emlékezetembe idézem a te kétszínűség mentes hithűségedet, amely először nagyanyádban, Loiszban és (édes)anyádban Eünikében lakozott, de meg vagyok győződve, hogy benned is.
 6. Ezért emlékeztetlek téged, gerjeszd újra föl az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeim rátétele által,
 7. mert nem a gyávaság szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erőét, a szeretetét és józanságét.
 8. nehogy szégyelld a mi Urunkról szóló tanú(bizony)ságtételt, (netán) engem, az Ő foglyát, hanem szenvedd el velem együtt az örömüzenetért a rosszat, Isten hatóereje szerint,
 9. Aki megmentett minket és elhívott szent hívással, nem csak a mi tetteink, hanem a saját végzése és kegyelme szerint, amelyet adott nekünk a Felkent Jézusban a világkorszakon át tartó (aioni) idők előtt,
 10. amely nyilvánvalóvá lett pedig most, a mi Megmentőnk, a Felkent Jézusunk megjelenése által, aki hatóerejétől megfosztotta a halált, (nap)fényre hozta pedig az életet és halhatatlanságot az örömüzenet (evangélium) által,
 11. ezért tett engem hírnökké, kiküldötté (apostollá) és tanítóvá,
 12. ez okból szenvedtem ezeket is, de nem szégyenlem, mert tudom, kinek hittem hűen és meg vagyok győződve arról, hogy van hatalma arra, hogy a rábízott kincsemet (amit nála letettem) megőrizze arra a napra.
 13. Tartsd meg mintakép gyanánt azokat az egészséges szavakat hithűségben és szeretetben, amelyeket tőlem hallottál, a Felkent Jézusban,
 14. a rábízott (eszményi) szép kincset őrizd meg a bennünk lakó Szent Szellem által.
 15. Tudod, hogy elfordultak tőlem mind az ázsiaiak, akik közül való Phygelos és Hermogenész,
 16. adjon irgalmat az Úr Onesiforosz házának, mivelhogy sokszor felüdített engem, és az én bilincsláncomat nem szégyenlette,
 17. hanem, amikor Rómába került, serényen keresett engem, meg is talált,
 18. adja meg neki az Úr, hogy találjon irgalmat az Úrnál azon a napon és hogy mennyi (diakóniai) szolgálatot tett Efézusban, a (leg)jobban te tudod.

    2. Rész

 1. Te tehát gyermekem, légy erős a kegyelemben a Felkent Jézusban,
 2. és amiket hallottál nálam sok tanú(bizony)ságtétel által, azokat bízd hithű emberekre, akik elég hatalmasak lesznek másokat is tanítani.
 3. Szenvedd el velem együtt a rosszat, mint a Felkent Jézus kitűnő katonája,
 4. egy katona sem bonyolódik bele a megélhetés foglalatosságaiba, hogy annak, aki katonasorba fogadta, tetszését megnyerje,
 5. ha pedig valaki versenyző (atléta), nem nyer győzelmi babérkoszorút, csak ha szabályszerűen küzd.
 6. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesednie.
 7. Fontold meg amit mondok, mert az Úr megértést ad majd neked minden(ek)ben.
 8. Emlékezzél a Felkent Jézusra, aki életre kelt a halottak közül, aki Dávid magvából való, ahogy az én örömüzenetem hirdeti,
 9. ezért szenvedek a bilincsekig, mint gonosztevő, de az Isten szava nincs bilincsbe verve,
 10. ezért mindent eltűrök, a kiválasztottakért, hogy ők is elnyerjék a megtartást, amely a Felkent Jézusban van a (világ)korszakig tartó (aioni) dicsőséggel,
 11. megbízható az Ige (hithű a szó): mert ha vele együtt meghalunk, vele együtt fogunk élni is,
 12. ha kitartunk, együtt uralkodunk vele, ha megtagadjuk, Ő is megtagad minket,
 13. ha hűtlenkedünk, Ő hithű marad, mert Ő nem képes megtagadni önmagát.
 14. Ezeket idézd emlékezetükbe, tégy tanú(bizony)ságot az Isten előtt, hogy ne folytassanak szóharcot, amelyek semmit nem használnak, csak a hallgatókat teszik tönkre.
 15. Fáradozz azon, hogy magadat kipróbáltként állítsd Isten elé, olyan munkásként, akinek nincs mit szégyenkeznie, aki helyesen hasogatja a való(igaz)ság szavát,
 16. a közönséges, üres szócséplést kerüld, mert előbbre sodornak az istentelenségben,
 17. és a szavak, mint a rákos daganat úgy terjednek. Közülük való Hymenaiosz és Pholétosz,
 18. akik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondták, hogy a föltámadás már megtörtént, és feldúlják egyesek hithűségét,
 19. persze az Isten szilárd alapja megáll, ezt a pecsétet viseli: Ismeri az Úr, kik az övéi; és: Álljon el az igazságtalanságtól mindenki, aki az Úr nevét ajkára veszi!
 20. Egy nagy házban pedig nemcsak arany és ezüst eszközök vannak, hanem fa és cserépedények is, és azok ugyan megtisztelő, ezek pedig alantas használatra,
 21. aki tehát tisztán tartja magát ezektől, megtisztelő célra rendelt edény lesz, a gazdájának megszentelt, hasznos, minden jó munkára alkalmas,
 22. a fiatalkori vágyaktól pedig menekülj, de törekedj az igazságosságra, hithűségre, szeretetre, békességre azokkal együtt, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből,
 23. a balga és nevelésre alkalmatlan vitatkozásokat kerüld, tudod, hogy veszekedéssé fajulnak,
 24. az Úr rabszolgájának pedig nem veszekednie kell, hanem legyen barátságos mindenkihez, oktatásra alkalmas, a rosszat elhordozó,
 25. szelídségben nevelje az ellenszegülőket, hogy adjon nekik az Isten gondolkozásmód megváltozást (belső megjobbulást) az igazság megismerésére,
 26. és felocsúdjanak az ördög kelepcéjéből, aki (elevenen) foglyul tartja őket a maga akaratában.

     3. Rész
 1. Ezt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban veszedelmes időszakok állnak be,
 2. mert lesznek az emberek önmagukat kedvelők, (ezüst)pénzt kedvelők, kérkedők, kevélyek, (fennhéjázok), káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, kegyetlenek, tisztátalanok,
 3. szeretetlenek, összeférhetetlenek, (engesztelhetetlenek), rágalmazók (ördögiek), mértéktelenek, féktelenek a jót sem kedvelők,
 4. árulók, vakmerők, felfuvalkodottak és élvezetszeretők inkább, mint Istent kedvelők,
 5. akiknél megvan a jámborság (kegyesség) látszata, de annak hatóerejét megtagadják és ezeket kerüld,
 6. mert ezek közül vannak, akik besurrannak a házakba és foglyul ejtik a vétkektől terhelt asszonykákat, akiket sokféle vágyak hajtanak,
 7. akik mindenkor tanulnak és soha a való(igaz)ság megismerésére eljutni nem képesek,
 8. mint ahogy Jannesz és Jambresz ellenállottak Mózesnek, úgy ezek is ellenállnak a való(igaz)ságnak, romlott agyú, a hithűség dolgában próbát ki nem álló emberek,
 9. de nem haladnak sokra, mert esztelenségük egészen nyilvánvalóvá válik mindenki előtt, amint ahogy amazoké is az lett,
 10. te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, a célkitűzésemet, a hithűségemet, a hosszútűrésemet, a szeretetemet, a kitartásomat,
 11. üldöztetéseimet, szenvedéseimet, amelyek velem történtek Antiókhiában, Ikóniumban, Lystrában, amely üldöztetéseket elhordoztam (vállaltam), és mindenikből kiragadott engem az Úr,
 12. de mindenkit akik istenfélőén akarnak élni a Felkent Jézusban, üldözni fognak.
 13. A gonosz emberek és szélhámosok előrehaladnak a rosszakban, tévúton járnak és tévútra vezetnek,
 14. te pedig maradj meg azokban, amiket tanultál és amiről meggyőződtél, mert (hisz) tudod, kiktől tanultad,
 15. mivelhogy gyermekkorod óta ismered a szent(elt) Írásokat, amelyek képesek téged bölccsé tenni az üdvösségre, a hithűség által a Felkent Jézusban.
 16. minden írás, amely Istentől ihletett jól használható (hasznos) tanításra, meggyőzésre, helyreigazításra, az igazságosságban való nevelésre,
 17. (azért) hogy (fel)kész(ített) legyen az Isten embere, minden jó munkára felkészülve.

     4. Rész
 1. Erős tanú(bizony)ságot teszek Isten és a Felkent Jézus előtt, aki ítélni fog élőket és halottakat, az Ő megjelenésére és a királyságára;
 2. Hirdesd az Igét, állj vele elő alkalmas (és) alkalmatlan időszakban, győzz meg, dorgálj, buzdíts minden hosszútűréssel és tanítással,
 3. mert lesz időszak, amikor az egészséges tan(ítás)t nem tűrik el, hanem a saját kívánságuk szerint gyűjtenek tanítókat, mert viszket a fülük,
 4. és a való(igaz)ságtól elfordítják fülüket, de a (hit)regékhez odafordulnak.
 5. Te pedig józan légy mindenben, szenvedd el a rosszat, tedd az evangélista munkáját, (diakóniai) szolgálatodat teljesen betöltve,
 6. mert én már italáldozatul kitöltetem és az én feloldatásom időszaka. bekövetkezik.
 7. Az (eszményi) szép tusát megharcoltam, a pályafutást bevégeztem (végigfutottam), a hithűséget megőriztem.
 8. végül elkészítve fekszik az igazságosság győzelmi babérkoszorúja, amelyet megad nekem az Úr azon a napon, az igazságos Ítélőbíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, akik szeretve várják az Ő megjelenését.
 9. Igyekezz hozzám hamar eljönni,
 10. mert Demás engem elhagyott, megszerette a mostani (világ)korszakot és elment Thesszalonikába, Kreszkensz Galáciába, Titusz Dalmáciába.
 11. Lukács van egyedül velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert nekem nagyon hasznos a diakóniai szolgálatban.
 12. Tychikoszt pedig elküldtem Efézusba.
 13. Az útiköpenyem, amelyet (ott)hagytam Troászban Kárpusznál, jöttödben hozd el és a könyv(tekercs)eket is, főként a pergameneket (hártyákat).
 14. Alexandrosz, a rézműves sok rosszat okozott nekem, megfizet majd neki az Úr a munkája szerint,
 15. tőle te is őrizkedj, mert roppantul ellenállt a mi szavainknak,
 16. Az első védekezésemben senki sem volt mellettem, hanem mindenki elhagyott. Nehogy felróják (felszámítsák) nekik!
 17. De az Úr mellém áll(ot)t és erőt öntött belém, hogy általam az igehirdetés teljességre jusson és meghallják a nemzetek mind, és kiragadott az oroszlán szájából.
 18. Kiragad engem az Úr a gonosz minden munkájából és megment az Ő égentúli királyságába. Övé a dicsőség a korszakok korszakaiba (az aionok aionjaiba). Ámen.
 19. Köszöntsd Priszkát és Akvilát és Onesiforosz házát.
 20. Erasztusz Korintusban maradt, Trophimoszt pedig Miletoszban hagytam.
 21. Igyekezz, hogy a tél beállta előtt ideérkezz. Köszöntenek téged Euboulosz és Poudensz és Linosz és Klaudia és a testvérek mind(annyian).
 22. Az Úr a te szellemeddel. A kegyelem veletek.