Pál első levele a Timótheushoz


 1. Rész
 1. Pál, megmentő Istenünknek és a Felkent Jézusnak (elváró) reménységünknek rendelése szerint, a Felkent Jézus (kiküldött) apostola,
 2. Timótheusnak, hithűségben igazi gyermekének: kegyelem, irgalom, békesség Istentől, Atyánktól és a Felkent Jézustól, a mi Urunktól.
 3. Amint kértelek téged, amikor Makedóniába mentem, hogy maradj Efézusban (azért), hogy figyelmeztess egyeseket, nehogy másféleképp tanítsanak,
 4. nehogy hitregékkel foglalkozzanak, és végnélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitatkozásra adnak alkalmat, mint az Isten üdvözítő tervének megvalósítására,
 5. a parancsolat végcélja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és kétszínűség nélküli hithűségből való szeretet,
 6. amelyektől némelyek eltévelyedtek és üres fecsegésre hajoltak,
 7. törvénytanítók akarnak lenni, holott nem értik, sem amiket mondanak, sem amiket bizonygatnak (csökönyösen erősítgetnek).
 8. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen alkalmazza,
 9. tudnunk kell, hogy a törvény nem a megigazult emberre van rendelve, hanem a törvénytiprókra és rendetlenekre, Istentől elrugaszkodottakra és vétkesekre, szentségtelenekre és elvetemültekre, apagyilkosokra és anyagyilkosokra, embergyilkosokra,
 10. cédákra, férfi fertőztetőkre, emberkereskedőkre (emberrablókra), hazugokra, hamisan esküvőkre és ha van még valami más, ami az egészséges tanítással ellenkezik,
 11. ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló örömüzenet, amelyre én kaptam megbízást,
 12. hálát adok annak, aki hatalommal felruházott, a Felkent Jézusnak a mi Urunknak, hogy hithűnek tartott engem és (diakónusi) szolgálatba tett,
 13. bár előbb káromló és üldöző és erőszakos(kodó) voltam, de megkönyörült rajtam, mivel tudatlanul tettem hitetlenségemben,
 14. de bőven kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a Felkent Jézusban való hithűséggel és szeretettel,
 15. hiteles az Ige, és minden(képp) elfogadásra méltó: hogy a Felkent Jézus a világba jött, a vétkeseket megmenteni, ezek között első vagyok én,
 16. de azért könyörült rajtam a Felkent Jézus, hogy bennem mutassa meg először a mindenre elég hosszútűrését, hogy példaképe legyek azoknak, akik a jövőben hithűek lesznek benne a (világ)korszakra szóló (aioni) életre.
 17. A (világ)korszakok királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedülvaló Istennek tisztelet és dicsőség a világkorszakok világkorszakaiba nyúlóan. Ámen.
 18. Ezt az üzenetet intézem hozzád fiam - Timótheus, a rólad szóló korábbi prófétálások szerint, hogy harcold meg az eszményi szép harcot,
 19. tartsd meg a hithűséget és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek ellöktek maguktól, és a hithűségben hajótörést szenvedtek,
 20. akik közül való Hymenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, (azért) hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.

     2. Rész
 1. Buzdítalak tehát, mindenekelőtt tétessenek könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért,
 2. királyokért és minden feljebb valóért, (azért) hogy csendes és nyugodt életmódot folytassunk istenfélelemben és komolyságban,
 3. ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk szemében,
 4. aki minden embert üdvözíteni akar és azt, hogy a való(igaz)ság megismerésére eljusson,
 5. mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között: az ember a Fekent Jézus,
 6. aki (oda)adta magát váltságul mindenkiért, tanú(bizony)ságul a kellő időszakban.
 7. evégett rendelt el engem hírnöknek és kiküldöttnek; való(igaza)t mondok, nem hazudok, nemzetek tanítójává hit(hűség)ben és való(igaz)ságban,
 8. tanácsolom tehát, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelve fel, harag és tanakodás nélkül,
 9. hasonlóképpen, az asszonyok tisztességes ruhában, szemérmetességgel és józan gondolkozással ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel vagy költséges (drága) ruhával,
 10. hanem ami istenfélelmet valló asszonyokhoz illik, jótettekkel.
 11. Az asszony csendességben tanuljon, teljes alárendeltségben,
 12. tanítani pedig nem engedem az asszonyt, sem, hogy a férfin uralkodjék (önkényeskedjék), hanem maradjon csöndben,
 13. mert Ádámot formálták először, azután Évát.
 14. Ádámot nem csapták be, az asszonyt pedig becsapták, áthágta a parancsot,
 15. de megtartást nyer (üdvözül) a gyermekszülésen át, ha megmarad a hithűségben és szeretetben és szentségben józan gondolkozással.

     3. Rész
 1. Megbízható az Ige: ha valaki felügyelőségre (elöljáróságra) törekszik, magasztos munkát (eszményi szép dolgot) kíván.
 2. A felügyelőnek (elöljárónak) tehát kifogástalannak kell lenni, egyfeleségű férfiúnak, józannak, rendesnek, vendégkedvelőnek, oktatásra alkalmasnak (rátermettnek),
 3. nem bor mellett ülőnek, nem verekedőnek, hanem elnézőnek, nem harciasnak, nem ezüst(pénz)kedvelőnek,
 4. olyannak, aki a saját házát szépen igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja és teljes tisztességben,
 5. ha pedig valaki a saját házának elöljárója nem tud lenni, hogyan visel Isten (kihívott) gyülekezetére (eklézsiájára) gondot?
 6. ne legyen ujjonan plántált (megtért), nehogy felfuvalkodva az ördög (diabolos, azaz szétdobáló) ítéletébe essék,
 7. szükséges, hogy (eszményi) szép tanú(bizony)ság tétele legyen a kívül-valóktól, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék,
 8. a diakónusok (szolgák) ugyanígy legyenek komolyak, ne kétféleképpen beszélők (kétnyelvűek), ne sok borba merültek, ne haszonlesők,
 9. (hanem) olyanok, akiknél megvan a hit(hűség) titka tiszta lelkiismerettel,
 10. ezeket is előbb meg kell vizsgálni, akkor végezzenek diakónusi szolgálatot, ha kifogástalanok,
 11. a feleségeik ugyanígy komolyak legyenek, ne kétnyelvűek, józanok, hithűek mindenben.
 12. A diakónusok (szolgák) legyenek egyfeleségű férfiak, gyermekeiket és saját otthonaikat is szépen kormányozzák,
 13. mert akik szépen végzik a diakónusszolgálatot, szép fokozatot szereznek maguknak és sok bátor bizalmat a hit(hűség)ben, a Felkent Jézusban,
 14. ezeket írom neked, remélve, hogy elmegyek hozzád hamarosan,
 15. ha pedig késnék, hogy tudd, hogyan kell Isten házában forgolódnod, amely az élő Istennek (kihívott) gyülekezete (eklézsiája) a való(igaz)ság oszlopa és szilárd támasza
 16. és kimondottan nagy az istenfélelem titka: Aki megjelent (láthatóvá lett) (hús)testben, igazolást nyert szellemben, látták az angyalok, hirdették a nemzeteknek, hit(hűség)et talált a világban, felvitetett dicsőségben.

     4. Rész
 1. A Szellem pedig kifejezetten mondja, hogy a későbbi időszakokban elszakadnak egyesek a hit(hűség)től, megtévesztő szellemekre és démonok tanításaira ügyelnek,
 2. hazug szavúak kétszínűségei folytán, akik bélyeget égettek saját lelkiismeretükre,
 3. tiltják a házasságkötést, tartózkodnak bizonyos eledelektől, amelyeket az Isten teremtett, hogy fogyaszszák hálaadással a hívek és akik megismerték a való(igaz)ságot,
 4. mert Isten minden teremtménye jó és semmi sem megvetendő, amit hálaadással veszünk,
 5. mert megszenteli az Isten Igéje és az ima,
 6. ezeket ha előadod a testvéreknek, a Felkent Jézus jó szolgája leszel, mivel táplál a hithűség és az igaz tanítás, amelynek követője lettél.
 7. A közönséges és babonás (vénasszonyos) hitregéket utasítsd vissza (kerüld), de gyakorold magad az istenfélelemben,
 8. mert a testgyakorlás kevésre hasznos, de az istenfélelem (kegyesség) mindenre hasznos, mert megvan benne a mostani és a jövendő élet ígérete,
 9. megbízható az Ige (hithű szó ez) és mindenképpen elfogadásra méltó,
 10. hiszen ezért fáradozunk és tusakodunk, mert reményünk az élő Istenen alapul, aki minden ember megmentője, leginkább a hithűeknek (híveknek),
 11. ezt hirdesd és tanítsd.
 12. Senki fiatalságodat le ne nézze, hanem légy példaképe (minta) a híveknek szóban, forgolódásban, szeretetben, hithűségben, tisztaságban,
 13. míg odaérek, legyen gondod az Írás felolvasására, a buzdításra, a tanításra,
 14. nehogy elhanyagold a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet a prófécia által az elöljáró vének kézrátétele által nyertél,
 15. ezekre képezd magadat, ezekben benne légy, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenkinek.
 16. Ügyelj magadra és a tanításra, maradj meg bennük, mert ha ezt teszed, magadat is megmented (üdvre segíted), s a hallgatóidat is.

     5. Rész
 1. Idősebb embert nehogy korholj, hanem intsd, mint apádat, a fiatalabbakat mint öcséidet,
 2. idősebb asszonyokat (nőket) mint anyádat, a fiatalokat mint húgaidat, szent tisztaságban.
 3. Özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld,
 4. ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy először a saját családjuk iránt legyenek istenfélelemmel és róják le hálájukat szüleiknek, mert ez kedves az Isten előtt,
 5. aki pedig valóban özvegy és egyedül maradt nő, vesse Istenbe reménységét, és tartson ki a könyörgésben és az imádkozásban éjjel és nappal,
 6. a tékozló (bujálkodó) pedig bár él (eleven), halott,
 7. parancsolj rá ezekre is, hogy feddhetetlenek legyenek,
 8. ha pedig valaki övéinek és főleg házanépének nem viseli gondját, az a hithűséget megtagadta és a hitetlennél is rosszabb.
 9. Az özvegyasszonyok sorába csak olyan kerüljön, aki legalább hatvan éves, egy férfinak volt felesége,
 10. a jó tettekben tanú(bizony)sága van, ha gyermekeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait megmosta, ha a bajba jutottakon segített és minden jó munkában részt vett,
 11. a fiatalabb özvegyasszonyokat utasítsd el, mert ha a Felkent ellenére túlteng bennük az indulat, férjhez akarnak menni,
 12. az az ítélet éri őket, hogy az első hűségüket megszegik,
 13. egyúttal pedig megtanulják a semmittevést, körüljárják a házakat, nemcsak tétlenek, hanem pletykálkodók is, és más ügyébe avatkozók, olyanokat beszélnek, amiket nem kellene.
 14. Tanácsolom tehát, hogy a fiatalabbak menjenek férjhez, gyermekeket szüljenek, háztartást vezessenek, semmiféle indítóokot ne adjanak az ellenségnek, a rágalmazásra,
 15. mert már egyesek elfordultak (visszaszegődtek) a sátánhoz,
 16. ha valamely hívő nőnek özvegyei vannak, segítsen nekik, nehogy megterheljék a gyülekezetet, hogy azokat akik valóban özvegyek, segíthesse.
 17. A szolgálatukat (tisztüket) szépen betöltő elöljárók kétszeres megbecsülésre méltók, kiváltképpen azok, akik az igeszólásban és a tanításban fáradoznak,
 18. mert azt mondja az Írás: a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját és: méltó a munkás a maga bérére.
 19. Elöljáró (presbiter) ellen vádat nehogy elfogadj, kivéve két vagy három tanú(bizony)ságra.
 20. A vétkeseket mindenki előtt ródd meg (azért), hogy a többiek elrettenjenek.
 21. Felhívlak Isten, és az Úr a Felkent Jézus és a kiválasztott angyalok előtt, hogy ezeket őrizd meg előítélet nélkül, semmit se tégy részrehajlásból.
 22. Kezedet elhamarkodva senkire ne tedd fel, nehogy közösséget vállalj mások vétkeiben, magadat tisztán őrizd meg.
 23. Többé ne csak vizet igyál, hanem egy kevés bort használj a gyomrod és gyakori gyengélkedésed miatt.
 24. Némely ember vétkei nyilvánvalóak, előtte mennek az ítéletre, másokat pedig követnek.
 25. Ugyanígy az jó tettek is nyilvánvalóak, és amelyekkel másképp áll a dolog, azokat sem lehet elrejteni.

     6. Rész
 1. Azok, akik a szolgaság igája alatt görnyednek, a saját gazdáikat teljes tiszteletre méltassák azért, hogy az Isten nevét és tanítását ne érje káromlás,
 2. akiknek pedig hithű gazdauraik vannak, mivelhogy testvérek, nehogy lebecsüljék (lenézzék), hanem annál inkább szolgálják, mivelhogy hívek és szeretettek, akik a jótevésben foglalatosak. Ezeket tanítsd és ezekre buzdíts,
 3. ha valaki mást tanít és nem csatlakozik a mi Urunk a Felkent Jézus egészséges szavaihoz és az istenfélelemnek megfelelő tanításhoz,
 4. az felfuvalkodott és semmihez nem ért, hanem a vitatkozásokban és a szóharcokban betegesen szenved, ezekből támad az irigység, a veszekedés, a káromlások, a gonosz gyanú(sításo)k,
 5. megromlott elméjű emberek torzsalkodása, akik a való(igaz)ságtól meg vannak fosztva, akik azt gondolják, hogy nyerészkedésre való az istenfélelem,
 6. de valóban nagy nyereségforrás az istenfélelem, megelégedéssel,
 7. mert semmit sem hoztunk a világba, ki sem vihetünk semmit,
 8. de hogyha van eledelünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.
 9. akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe és kelepcébe és sok értelmetlen, és káros kívánságba esnek bele, amelyek romlásba és pusztulásba döntik az ember(eke)t.
 10. mert minden rossznak gyökere a pénzvágy, ami után sóvárogva egyesek eltévelyednek a hithűségtől és magukat átszegezik sok fájdalommal,
 11. te pedig, óh Isten embere, menekülj ezektől, törekedj igazságosságra, istenfélelemre, hithűségre, szeretetre, kitartásra (béketűrésre, türelemre), szelídségre.
 12. Vívd meg a hithűség szép tusáját, ragadd meg a korszakra szóló (aioni) életet, amelyre elhívást kaptál, és amiről szép hitvallást tettél sok tanú(bizonyságtevő) előtt.
 13. Buzdítalak az Isten előtt, aki élteti a mindenséget, és a Felkent Jézus előtt, aki tanú(bizony)ságot tett Poncius Pilátus előtt a szép vallástételről.
 14. tartsd meg a parancs(olat)ot szeplőtelenül és kifogástalanul a mi Urunk a Felkent Jézus megjelenéséig,
 15. amit a kellő időszakban megmutat a boldog és egyedül hatalmas; a királyok Királya és uraknak Ura,
 16. aki egyedül halhatatlan, aki hozzáférhetetlen fényben lakik, akit még ember nem látott, sem nem képes meglátni, övé a dicsőség és a (világ)korszakra szóló (aioni) hatalom, Ámen.
 17. A gazdagoknak a mostani (világ)korszakban (aion) add hírül, nehogy gőgösek (fennhéjázok) legyenek, nehogy reménykedjenek a gazdagság bizonytalanságában, hanem az élő Istenben, aki megad nekünk mindent gazdagon megélhetésünkre,
 18. legyenek jótékonyak, gazdagodjanak a jó tettekben, legyenek szívesen adakozók, közösséget vállalók,
 19. gyűjtsenek kincset maguknak jó alappal a jövőre, hogy elnyerjék a valóságos életet.
 20. Óh, Timótheus, amit rád bíztak, őrizd meg, kerüld a közönséges üres szóhangzatokat (fecsegést), és a hamisan tudománynak nevezett álismeret ellenvetéseit,
 21. amelyet egyesek hirdetnek, a hithűségtől mellékútra tévedtek. A kegyelem veletek!